2016

Tidligere

Tid og sted: 4. okt. 2016 12:00 - 16:00, Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus

I juni leverte ei arbeidsgruppe sitt forslag til retningsliner for såkalla ”open tilgang” til vitskaplege artiklar. Me har invitert Professor Margunn Aanestad, som satt i denne arbeidsgruppa, til dette seminaret for å presentere arbeidsgruppa sin rapport, samt nokon av responsane den har fått.

 

Formålet med seminaret er å kartleggje potensielle konsekvensar (for tidsskriftet, bidragsytarar og lesarar) ved overgang til open tilgang. Me har difor invitert ulike aktørar til å fortelje om konkrete erfaringar og vurderingar. For eksempel: Kva er dei positive og negative sidene som er vurdert ved ein eventuell overgang? Kva erfaringar har ein så langt gjort seg etter overgang til open tilgang? Er det utarbeida konkrete strategiar for overgang? Kven er eventuelt desse strategiane først og fremst retta mot?

Påmelding innen 30. september

Tid og sted: 23. mai 2016 13:00 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Grupperom 7

Line Nyhagen og Beatrice Halsaa presenterer sin nye bok  Religion, Gender and Citizenship - Women of Faith, Gender Equality and Feminism (Palgrave MacMillan, april 2016). Se lenke.

Tid og sted: 28. apr. 2016 - 29. apr. 2016, Universitetet i Stavanger

This interdisciplinary conference aims to think critically with and through the figure of the monster. What does the monster promise? How might the monster help one think and imagine the world differently? The conference includes both academic and creative contributions.

See link to the conference

Organiser: Sara Orning, STK.

Tid og sted: 21. apr. 2016 10:00 - 17:00, Stort møterom, Georg Sverdrups Hus, Blindern

Temaet for dette nordiske seminaret er forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser i ulike nordiske fag og disipliner. Hva som forstås som voldtekt eller overgrep i Norden synes ikke alltid like klart.

For nedlasting av program - revidert (pdf)

Tid og sted: 15. apr. 2016 12:15 - 16:00, Georg Morgenstiernes hus, Seminarrom 152, Blindern

Hvilke grenseflater berører kjønnsforskningen i dag? Hvordan engasjerer kjønnsforskningen aktuelle problemstillinger i vår samtid? Vi spør dessuten med Lena Lindgren: Kan feminismen være ideologien for vår tid?

Påmelding innen 8. april 2016 i nettskjema.

Faglig ansvarlige: Sara Orning, Elisabeth Engebretsen, begge førstelektorer ved STK

Tid og sted: 1. apr. 2016 13:00 - 16:00, STK, Rom 420, NEMKO-bygget

Noen år tilbake i tid var kjønn og teknologi et hett tema både forskningsmessig og politisk. Da handlet det mye om IKT, både utvikling av teknologiene og de innvevde sosiale og kulturelle endringene ulike teknologier kunne medføre.

Tid og sted: 9. mars 2016 12:00 - 16:00, PA Munchs, Seminarrom 9

Workshop with researchers from the interdisciplinary research project "Gender, Culture and Power" will present papers on the relation of gender to postcolonial discourse, nation-Building, ethnic and national minorities, as well as the reception of feminism and gender studies in Latvia and Norway.

Påmelding innen 2. mars i nettskjema.

Faglig ansvarlige: Jorunn Økland, STK/DNIA and Emil Johnsen, STK

Tid og sted: 8. mars 2016 15:00 - 17:00, Kjelleren, Litteraturhuset

Dagens regjering tar stadig initiativer med betydning for likestillingen mellom kvinner og menn: Høsten 2015 la Regjeringen fram både en likestillingsmelding og et lovforslag til en felles likestillings- og diskrimineringslov. Første mars ventes en utredning om håndhevingsapparatet.

Åpent arrangement.

Tid og sted: 17. feb. 2016 13:15 - 16:00, PA Munchs hus, Seminarrom 2

Hvorfor går det så tregt med endringer i kjønnsbalanse i både gamle og nye organisasjoner? Hvorfor er det så vanskelig å oppnå likestilling i næringsliv og akademia? Hva skjer med forholdet mellom kvinner og menn, mellom kvinnelighet og mannlighet, i organisasjoner i endring?

Tid og sted: 10. feb. 2016 11:00 - 15:00, Niels Treschows Hus, 12. et

Dette er det første i en serie på tre seminar der me skal ta tempen på dagens kjønnsforsking. Me har stilt spørsmål til sentrale aktørar innan kjønnsforskingsfeltet.

Faglig ansvarlege; Reinert Skumsnes, Solveig Laugerud og Anna Young, alle ph.d.-stipendiater, STK

Tid og sted: 5. feb. 2016 12:15 - 15:00, STK, Rom 420, NEMKO-bygget

«Dekolonisering eller postkoloniale uttrykk: Kjønn i samisk urfolksforskning». Et seminar i forbindelse med Samefolkets dag, lørdag 6. februar 2016.

Faglig ansvarlige: Anne-Jorunn Berg, STK og Astri Dankertsen, Universitetet i Nordland

Tid og sted: 14. jan. 2016 16:00, Kantinen, NEMKO-bygget, Gaustadalléen 30 D

Sammen med våre kolleger og venner ved og utenfor UiO, feirer vi inngangen til det nye året med nytt fra STK, foredrag og utdeling av STK-prisen for 2015.

Velkommen!