Svikter kvinnene? En studie av kjønns(u)balanse, fagkultur og ledelse

Denne studien er et samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UIO og STK.

Ill.foto: coulorbox.com

Om prosjektet

Denne studien er en kvalitativ undersøkelse som kombinerer intervjuer med nøkkelpersoner blant ansatte (inkl. instituttledere, seksjonsledere, kontorsjefer, forskningskonsulenter, postdoktorer, professorer) og fokusgruppe-intervjuer med masterstudenter og stipendiater.

Sentrale spørsmål som stilles er:

  • Mellom hvilke utdannings- og jobbnivåer faller kvinner fra ved MatNat?
  • Hvor attraktiv fremstår en forskerkarriere ved MatNat for kvinner på stipendiat- og post-stipendiatnivå?
  • Hva slags forskerroller er tilgjengelige for MatNat-akademikere, og hvordan spiller kjønn inn i disse?
  • Hvordan spiller bredere holdninger til kjønn og karriere inn i rekrutteringen til MatNat-fag?

Mål

Erfaringsdeling internt mellom ulike enheter ved UiO vil stå sentralt i denne studien. Vi ser kjønns(u)balanse ved alle fakulteter, og resultatene fra denne studien av MN-fakultetet vil derfor ha overføringsverdi til andre fakulteter og fag. Systematisk erfaringsdeling vil øke bruksverdien av denne enkeltstudien for likestillings- og kjønnsbalansearbeidet ved UiO.

  1. Belyse hvordan kjønn, arbeidskultur og uformelle spilleregler i akademia virker inn på karriereutviklingen og kjønnsbalansen i ulike fag ved MatNat.
  2. Bidra til kunnskapsgrunnlag for utvikling av tiltak for å få flere kvinner inn på høyere nivå-stillinger ved MatNat.
  3. Levere forskningsresultater til et eventuelt BALANSE-prosjekt finansiert av NFR, med STK og MatNat som deltakere.

Bakgrunn

I 2013 introduserte Forskningsrådet programmet "Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)", som har som mål å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning. BALANSE prioriterer handlingsrettede tiltak fremfor forskning, og er derfor en ny type program for Forskningsrådet. STK er allerede med i arbeidet om en handlingsplan for likestilling ved MN-fakultetet, og de to enhetene leverte en felles søknad til BALANSE-utlysningen i oktober 2014, der kjønnsbalanse ved MN-fakultetet var tema. For å sette inn gode og virkningsfulle tiltak er dog et solid kunnskapsgrunnlag nødvendig, og finansiering av slik kunnskapsutvikling ligger ikke inne i BALANSE-programmet. Dette prosjektet er delvis finansiert av UiOs likestillingsmidler for å legge et grunnlag for en eventuell BALANSE-tildeling, men vil også stå på egne ben som kunnskapsinnhenting om kjønns(u)balanse på MN-fakultetet for å kunne iverksette hensiktsmessige tiltak.

Finansiering

Likestillingsmidler ved Universitetet i Oslo.

Samarbeid

Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, UiO

 

Publisert 27. mai 2015 14:36 - Sist endret 27. mai 2015 14:38