Pris for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil gjerne fremheve og anerkjenne forskningsarbeidet som drives av studenter, samt inspirere studenter til kvalitet og originalitet. Derfor har det hvert år siden 1992 blitt delt ut en pris til den beste masteroppgaven med kjønnsperspektiv, levert ved Universitet i Oslo.

Formål

Formålet med prisen er blant annet å inspirere studenter til kvalitet og orginalitet i oppgaver med kjønnsperspektiv. Prisen er opprettet på initiativ fra Fondet for kvinneforskning. Fondet disponerte i sin tid forfatterinntektene fra bøkene "Kvinner i fellesskap" og "Kvinneforskningens bidrag til samfunnsteori" i serien "Kvinners levekår og livsløp". Den årlige avkastningen fra fondet ble stilt til disposisjon for STK og  sammen med arven senteret mottok fra Siri Sverdrup Lunden ble grunnlaget for prisen dannet. Fondets penger tok slutt i 2002 og fra 2003 er det STK som avsetter penger til dette formålet.

STK er et sted hvor studenter, forskere og andre henvender seg for å søke kunnskap om forskning på kjønn og likestilling. Den forskningen som utføres av studenter er ofte vanskelig å få kjennskap til og får liten eller ingen utbredelse. Når STK henvender seg til alle forskningsenheter ved Universitetet og ber om forslag til kandidater til en pris, gis samtidig de som arbeider ved instituttene anledning til å vise frem den kjønnsforskningen de får kjennskap til som veiledere og som sensorer for masteroppgaver. STK er tverrfaglig, og resultatene fra de forskjellige disiplinene kan bringes hit og anerkjennes.

Nominasjonen

Prisen gjelder arbeider som er ferdigstilt løpet av perioden 1. desember til 31. desember året etter. Slik kan kandidatene som leverer sent på høsten komme med i nominasjonsrunden året etter dersom nominasjonen ikke blir ferdig innen fristen. En kandidat kan bare nomineres én gang.

På forhånd er veiledere og andre som har førstehåndskjennskap til studentenes forskning, bedt om å nominere arbeider som de syns er fremragende. Disse nominasjonene skal tjene som en oppmuntring for dem som har avsluttet sine arbeider, og som en inspirasjon for dem som kommer etter. Gode oppgaver får nok sin oppmerksomhet i de fagmiljøene de springer ut av, men det er særlig arbeidenes bidrag til kjønnsforskningen som skal fremheves her. Dermed blir prisutdelingen også et lite bidrag til å gjøre de nominerte arbeidene kjent som kjønnsforskningsarbeider.

Alle institutter og tilsvarende enheter ved UiO kan være med på å foreslå aktuelle kandidater. Alle som er blitt kjent med masterarbeider med et kjønnsperspektiv, i egenskap av å være veileder eller fordi de har deltatt i bedømmelsen av arbeider, har forslagsrett.

Forslag og vurdering

Vurderingen blir gjort av en jury på grunnlag av beskrivelsen fra dem som har nominert kandidatene. Juryen leser altså ikke selve masteroppgaven. Det er derfor viktig at begrunnelsen for nominasjonen som leveres blir fyldig og god, med en lengde på 2-3 sider.

Publisert 27. sep. 2011 09:16 - Sist endret 25. feb. 2015 10:17