Høringsuttalelser fra STK

STK blir fra tid til annen invitert til å sende inn høringsuttalelser om ulike temaer til departementer og andre offentlige instanser.

Høringssvar til forslag om endringer i helse- og omsorgstjenestloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

STK, UiO viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev datert 21.01.2014. Vi setter pris på muligheteb til å respondere på høringsnotatet, tril tross for helseministerens kunngjøring 25.04.2014 om at regjeringen ikke kommer til å fremme forslaget. Last ned (pdf).

Høringssvar til forslag om endring i straffeloven (1902/2005)

STK viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 08.02.2013 der departementet inviterte sivisamfunnet til å gi innspill på en rekke foreslått endringer i straffeloven (1902/2005). Svaret er datert 30.05.2013. Last ned (pdf)

Høringssutalelse NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har bedt STK om å uttale seg om utredningen Politikk for likestilling, i et høringsbrev datert 12.10.2012. Last ned (pdf)

Høringssvar til forslag om endringer i barneloven (lov av 8. april nr. 7 om barn og foreldre mv.)

STK viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 12.10.2012 der departementet sender en rekke forslag til endringsforslag til barneloven på høring. Les mer (pdf).

Høringsbrev - forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet ved Innvandringsavdelingen foreslår blant annet å heve kravet til underhold fra kr. 242 440 til 261 700. Les mer (pdf).

Publisert 13. mars 2013 09:37 - Sist endret 5. mai 2014 09:32