Ardis Storm-Mathisen

Bilde av Ardis Storm-Mathisen
English version of this page
Telefon +47-22858721
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 None 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Barn og ungdom
 • Jevnaldersosialisering
 • Kjønn
 • Kropp
 • Identitet
 • Familie
 • Hverdagsliv
 • Praksis
 • Nye medier
 • Tingenes internett
 • Forbruk
 • Markedsføring
 • Praksisteori
 • Medieteori
 • Kulturstudier
 • Forskningsmetoder

Ardis Storm- Mathisen er sosiolog (phd fra UIO 2008) og seniorforsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning. I perioden 1.6.2015 til 31.5.2018 er hun tilsatt i 50 prosent stilling ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i tilknytning til prosjektet: New media in a changing Africa (Fripro, Norges forskningsråd). Dette komparative internasjonale samarbeidsprosjektet skal, ved å vende tilbake til tidligere studere lokaliteter i det sydlige Afrika, undersøke hvordan den digitale revolusjonen har påvirket folks hverdagspraksiser – kjønnsrelasjoner inkludert - i ulike sosiale, politiske og økonomiske omgivelser.

Foruten å være forsker i New Media in a Changing Africa prosjektet på STK jobber Ardis Storm-Mathisen for tiden som medredaktør på boken Markedsføring og forbrukerinteresser (Universitetsforlaget), leder for et prosjekt om hvordan hushold håndterer og har beredskap for brudd i strøm og telenettet (Homerisk, Samrisk II), medarbeider i et VERDIKTprosjekt om forbrukere og tingenes internett (RFID in society), et bokprosjekt om Bærekraftig forbruk (Novus) samt flere mindre prosjekter om forbrukernes digitale hverdag.

Ardis Storm-Mathisen har i sin forskning særlig vært opptatt av barn, unge og familiers praksiser i hverdagslivet i og utenfor hjemmet. Hun har studert hvordan små barn uten språk kommuniserer med hverandre i barnehagen, kjøpepress og hvordan klær, kropp og utseendet har betydning i jenter og gutters identitetsarbeid. De siste 10 årene har hennes forskning i stor grad vært konsentrert om hvordan nye digitale medier/teknologier håndteres, forstås og endrer hverdagspraksiser og relasjoner (for eksempel prosjektene Contextualising adolescents e-gaming - NFR, Ungdoms samfunnsdeltakelse på internett - RAM, Gendering ICT –NOS-hs, Barn og nettbrett -  RAM).  Hun har også jobbet med temaer som digital inkludering/ekskludering av funksjonshemmede, forbruks- og livstilsjournalistikk, skjult markedsføring og atferdsøkonomi. Hennes forskningsinteresse, inspirert av et senwittgensteinsk praksisperspektiv og det som kan kalles ikke-mediesentrerte-mediestudier og ikke-kjønnssentrerte kjønnsstudier, ligger i å utvikle metoder og perspektiver som kan gripe praksiser (utover det rent lingvistiske) i de språkspill - og samspill mellom aktører og aktanter – som de er en del av (for eksempel prosjektene: Homerisk, Barn og nettbrett, New Media practices in a changing Africa).  Hun arbeider både med kvantitative og kvalitative data, men metodisk er vekten på intervjuer, deltagende observasjon og etnografisk feltarbeid og dokumentasjon gjennom lyd, bilde og video.

Undervisning

 • 2014 & 2013: Veiledningsseminarer x 3 (Master). Forskningsmetode og design (SSF4100), HIOA, Sosialt arbeid.
 • 2012: Kursholder (Ph.d). Grounded Theory and other qualitative methods of analysis- a language-game analysis inspired by Wittgenstein (med Charmas, Album, Haldar og Helle-Valle). HIOA.
 • 2007- 2011: Seminar leder SOS2500/3500 - Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (bachelor level. UIO, ISS.
 • 2010: Seminar leder . KULKOM 3090 avslutnings/oppgaveemne i kultur og kommunikasjon. (bachelor level). UIO.
 • 2007: Kursholder (bachelor). SOSANT2350- Ting, tegn og trender. UIO, SAI.
 • Siden 2007 har hun på deltidsoppdrag også undervist, veiledet og sensurert studenter på doktorgrads, master og bachelornivå ved institusjoner som Universitetet i Oslo (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Sosialantropologisk institutt og Institutt for Psykologi) og Høyskolen i Oslo (avdeling for Sosialfag og avdeling for Teknologi, kunst og design).

Bakgrunn

 • Forsker II. 50% Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo på prosjektet “New Media in a changing Africa”, Fripro, NFR, 2015-2018
 • Forsker II. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Forbrukskultur og diverse prosjekter om digitale medier (se nedenfor) 2008-dd.
 • Ph. D. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (Avhandling: “Kontekstualisert mening. En diskursiv analyse av unges klede og identiteter”). 2008
 • Forsker III. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Prosjekter inkluderte “Aestetic Ideals” (Norges forskningsråd) and “The Political Engagement of Youth on the Internet” (Rådet for anvendt medieforskning). 2006-8
 • Stipendiat. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).Ph. D prosjekt ”Symbolsk forbruk og identitetsarbeid fra ”barn” til “ungdom”, Norges forskningsråd. 1999-2006
 • Vit. Ass. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Prosjektet “Unge og kjøpepress”, Norges forskningsråd. 1997-99
 • Konsulent og coordinator for lokalt utviklingsarbeid I barnehagen. Seksjon for barn og familier, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 1995- 97
 • Cand.polit. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: ”Walkers, non-talkers. A sociological study on peer interaction among toddlers”. 1995
 • Erasmus Grant/Programme on Children’s Rights (intensive course 1 week may), University of Ghent, Belgium
 • Stagiere/internship. UNESCO. Department of Education. The Young Child and the Family environment Unit, Paris, France./Erasmus grant  (EHESS) 1993
 • Styrer/førskolelærer. Langtoppen, Skøyen og Grønland barnehage, Oslo. 1990-93
 • Førskolelærerutdanning. Barnevernsakademiet i Oslo, 1990

Verv

 • 2015 tilsettingskomite post doc New media in a changing Africa
 • 2014 -2015SIFO’ styre – ansattes representant (vara)
 • 2009 komitemedlem phd psykologisk fakultet
 • 2006-2008 Forskerforbundet, leder SIFO’s lokallag

Samarbeid

 • Jo Helle-Valle, Høyskolen i Oslo og Akershus; Wendy Willems London School of Economics; Katrien Pype University of Birmingham; M. Mogalakwe, University of Botswana mfl samt forskere ved Universitetet i Cape Town og Berkley USA på prosjektet New Media in a Changing Africa og en referansergruppe med forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon samt Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo; Roskilde Universitets Center & RMIT
 • Bente Evjemo, Telenor, på et verdikt prosjekt hvor ulike NFC tjenester på mobil ble testet ut blant studenter
 • Even Landseng BI; Frode Alfnes NMBU; Terje Rasmussen Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo, Runar Døving Markeshøyskolen og Universitetsforlaget om boken Markedsføring og forbrukerinteresser i det 21. århundret
 • Professor Terhi-Anna Wilska, Universitetet i Jyvaskyla og en rekke andre europeiske forskere om søknad til Horizon 2020
 • Jonas Linderot, Universitetet i Gøteborg & Ole Christensen, UCC Professionshøjskolen Danmark på det nordiske prosjektet Gendering ICT.
 • Bronwyn Davies; Ann Phoenix University of London & Lydia Plowman University of Stirling samt forskere ved Høyskolen i Volda på tidligere søknad til Norges forskningsråd om kjønn og IKT i barnehagen.
 • Marit Haldar, HIOA, Sosialfag og Dag Album, ISS, UIO på dr.gradskurs metoder og analyser HIOA
 • ESA, Consumption network.
 • Trygg bruk nettverket, medietilsynet
 • Internet of Things nettverket
Emneord: Sosiologi, Kjønn, Kropp, Familie, Hverdagsliv, Barn, Ungdom

Publikasjoner

 • Storm-Mathisen, Ardis (2016). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges . Journal of Children and Media.  ISSN 1748-2798.  10(1), s 81- 89 . doi: 10.1080/17482798.2015.1121888
 • Storm-Mathisen, Ardis & Slettemeås, Dag (2016). Dematerialisering gjennom digitalisering og teknologisk konvergens?, I: Gunnar Vittersø; Anita Borch; Kirsi Maria Laitala & Pål Strandbakken (red.),  Forbruk og det grønne skiftet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-853-1.  9.  s 159 - 184
 • Storm-Mathisen, Ardis (2014). RFID in toll/ticketing – a user centric approach . Info.  ISSN 1463-6697.  16(6), s 60- 73 . doi: 10.1108/info-07-2014-0029
 • Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2014). IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn . Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(2), s 149- 167 Fulltekst i vitenarkiv
 • Storm-Mathisen, Ardis (2013). Making sense of clothing, making sense of identity - A radical practice perspective on data form a study of Norwegian teens, In Lena Hansson; Ulrika Holmberg & Helene Brembeck (ed.),  Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012.  Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.  ISBN 978-91-974642-6-0.  3.  s 55 - 72
 • Storm-Mathisen, Ardis (2012). Samtaleintervjuet som diskurs : eksempler fra individuelle intervjuer og smågruppeintervjuer med unge tenåringer, I: Elisabeth Backe-Hansen & Ivar Frønes (red.),  Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42087-8.  Kapittel 4.  s 75 - 94
 • Storm-Mathisen, Ardis (2011). Klær og identitet - om balanseringen av "det ytre" og "indre" i unge tenåringers selvpresentasjoner , I: Gun Roos & Mari Rysst (red.),  Skjønnhet og helse : det ytre og indre.  Statens institutt for forbruksforskning.  Kapittel 7.  s 55 - 63
 • Storm-Mathisen, Ardis (2010). Identitets- og individualitetsforming sett fra et praksisperspektiv : kunnskapsforslag fra en undersøkelse om ungdom og klær . Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  18(4), s 307- 331
 • Storm-Mathisen, Ardis & Brusdal, Ragnhild (2009). Fy skam deg! Betraktninger rundt kritikken av unge kvinners forbruk, I: Kristin Asdal & Eivind Jacobsen (red.),  Forbrukerens ansvar.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30639-7.  2.  s 53 - 82
 • Helle-Valle, Jo Helge & Storm-Mathisen, Ardis (2008). Playing Computer Games in the Family Context . Human IT.  ISSN 1402-1501.  9(3)
 • Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo Helge (2008). Media, Identity and Methodology. Reflections on Practice and Discourse, In Ingegerd Rydin & Ulrika Sjöberg (ed.),  Mediated crossroads. Identity, youth culture and ethnicity. Theoretical and methodological challenges.  Nordicom.  ISBN 978-91-89471-65-8.  3.  s 55 - 73
 • Storm-Mathisen, Ardis (2006). Versjoner av kjøpepress Retoriske mønstre i hvordan avistekster og unge tenåringer beskriver "kjøpepress" . Barn.  ISSN 0800-1669.  (4), s 11- 30
 • Storm-Mathisen, Ardis & Klepp, Ingun Grimstad (2006). Young Fashion and Adult Style How Teenage Girls and Grown Women Acccount for the Impact of Style and Fashion on Their Personal Clothing Practices. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  36, s 91- 106
 • Klepp, Ingun Grimstad & Storm-Mathisen, Ardis (2005). Reading Fashion as Age. Teenage Girls and Grown Womens Accounts of Clothing as Body and Social Status. Fashion Theory.  ISSN 1362-704X.  9(3), s 323- 342
 • Amilien, Virginie E J; Storm-Mathisen, Ardis & Bugge, Annechen Bahr (2003). De kjøper, altså er de? Et innlegg i debatten om forbrukersamfunnet. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2(1), s 55- 60
 • Storm-Mathisen, Ardis (1995). Refleksjoner på reisen fra den 'gamle' til den 'nye' barnehagen.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (3), s 94- 98
 • Storm-Mathisen, Ardis (1994). Gjennom videoøyet.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (3), s 94- 98

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. aug. 2015 12:13 - Sist endret 14. juni 2017 14:36