Anne Bitsch & Marit E. Klemetsen: The Legal Grading of Sexual Citizenship: Sentencing Practices in Norwegian Rape Cases

Artikkelen ble publisert i det samfunnsgeografiske tidsskriftet Gender, Place and Culture, og er en empirisk studie av hvilke faktorer som innvirker på straffeutmåling i voldtektssaker i Norge.

Om studien

Basert på en multivariat regresjonsanalyse av 176 dommer fra lagmannsrettene (2011-2012) finner forfatterne at domstolene tar en rekke rettslige og ikke-rettslige faktorer i betraktning når de skal utmåle straff.

Studien viser at straffene siden 2010 har økt i tråd med lovgivers intensjoner, samt at det gis relativt strenge straffer for partnervold i samband med såkalte relasjonsvoldtekter. Videre viser studien at straffene reduseres betraktelig dersom voldtekten begås i et privat rom, mellom parter som kjenner hverandre litt eller mye, på fest, eller dersom den domfelte tilhører en etnisk majoritetsgruppe.

Ettersom at studien kontrollerer både for bevisets stilling og de rettslige faktorene som har lov å innvirke på straffeutmåling, blant annet forbrytelsens grovhet, grad av forsett og eventuelle formildende og skjerpende omstendigheter, gir studien grunn til bekymring om hvorvidt det pågår kjønns- og rasediskriminering i det norske rettssystemet.

I kriminologisk og feministisk teori er fenomenet at privat vold mot kvinner ikke tas like seriøst som offentlig vold kjent som et uttrykk for såkalte ”voldtektsmyter”. Slike myter bidrar til at visse grupper av kvinner, i særdeleshet dem som voldtas i private rom av bekjente, nyter mindre anerkjennelse enn andre grupper av voldtektsofre, samt at seksuell vold begått av etnisk norske menn konsekvent bagatelliseres.

En slik gradbøying av straff kan leses som et uttrykk for at staten ikke bare utøver normative vurderinger av volden som begås og hvilken juss som skal anvendes, men også av borgernes seksualitetspraksiser. Slike vurderinger gir opphav til diskriminering og en gradbøying av anerkjennelse av disse borgernes seksuelle medborgerskap.

 

Tags: Voldtekt, relasjonsvoldtekter, kjønnsdiskriminering, rasediskriminering, seksuelle medborgerskap, seksualitetspraksiser
Published Mar. 27, 2017 1:25 PM - Last modified June 25, 2019 3:14 PM