Ulla-Britt Lilleaas: Something is Working – But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army

Artikkelen ble publisert av Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas i 2016 i NORA. Forfatterene diskuterer betydningen av kjønnsdelte rom for likestilling i forsvaret.

Om artikkelen

Utgangspunktet for artikkelen er funnene fra et forskningsprosjekt om mannskulturer i Forsvaret og hvordan unge kvinner i førstegangstjeneste blir møtt i en mannsdominert organisasjon.

Et sentralt tema er om Forsvarets positive erfaringer med å plassere jenter og gutter i førstegangstjeneste på felles rom for å bedre integreringen av kvinner har en overføringsverdi til andre deler av arbeidslivet, slik det hevdes fra kvantitativ forskning. I artikkelen blir erfaringer fra den første studien av fellesrom sett i lys av metodologiske og faglige utfordringer som oppstår når kvantitative forskere ser bort fra den sosiale konteksten de skal studere.

Finansiering

Forskningsprosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet, mens arbeidet med artikkelen delvis er finansiert av ’Mirror-Mirror’-prosjektet i Forskningsrådets Samkulprogram og Arbeidsforskningsinstituttet (Hioa).

 

 

Tags: Ulla Britt Lilleaas, Forsvaret, allmenn verneplikt, førstegangstjenesten
Published Jan. 5, 2017 4:02 PM - Last modified June 25, 2019 3:14 PM