Aktuelle saker - Side 2

Heart-shaped lights in the darkness
Published Feb. 4, 2021 3:56 PM

Love is of enormous importance in our lives, and also one of the central themes in the history of Western thought. STK's new digital lecture series, Perspectives on Love, will explore different understandings of the concept of love.

Published Aug. 28, 2020 11:33 AM

How does the increased emphasis on excellence in academia affect the link between the desire for knowledge and investments in caring? This is the question at the heart of a new project funded by the Research Council of Norway and hosted by the Centre for Gender Research. The researchers on the project are Helene Aarseth, Rebecca Lund and Jørn Ljunggren at STK, and Julie Rowlands at Deakin University.

Publisert 28. aug. 2020 11:32

Hva skjer med forbindelsen mellom kunnskapsbegjær og omsorg i en tid med økt vekt på eksellens i akademia? Dette er tema for et nytt NFR-prosjekt ved STK: Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet. Forskerne på prosjektet er Helene Aarseth, Rebecca Lund og Jørn Ljunggren ved STK, samt Julie Rowlands ved Deakin University.

Published Aug. 11, 2020 1:39 PM

Tone Brekke and Sunniva Árja Tobiasen at the Centre for Gender Research (STK) have started work on a book project about the history of gender research in Norway. Through interviews with central figures within the field, the book will give unique insights into the development of gender research between 1975 and 2010.

Publisert 11. aug. 2020 13:37

Tone Brekke og Sunniva Árja Tobiasen ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) har nylig kommet i gang med et bokprosjekt med arbeidstittelen «Å dokumentere generasjonsskiftet: Intervjubok med sentrale personer som har preget norsk kjønnsforskning». Gjennom intervjuer med nøkkelpersoner innenfor fagfeltet, skal prosjektet gi et unikt innblikk i utviklingen av norsk kjønnsforskning i perioden 1975 til 2010. 

Publisert 20. mai 2020 16:08

Lotta K. Snickare ble nylig tilsatt som forsker på prosjektet Front 2 – Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology (2019-2022). Ved blant annet å bygge opp et internasjonalt forskernettverk, jobbe med lederutvikling og inkludere menn og maskuliniteter i eksisterende kunnskapsgrunnlag, er formålet å identifisere og avklare utfordringer og muligheter for kulturendring.

Bildet kan inneholde: person, hake.
Publisert 4. mai 2020 13:22

Høsten 2020 starter Senter for tverrfaglig kjønnsforskning opp et nytt heisemne KFL2033 / 4033 Aktuelle temaer i kjønnsforskningen 2: Feministisk tenkning i historisk perspektiv. Professor Tove Pettersen og universitetslektor Tone Brekke deler på undervisningen, som vil foregå på ettermiddag/kveldstid.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, mennesker, ansiktsuttrykk, hode.
Published Apr. 28, 2020 1:00 PM

Professor Øystein Gullvåg Holter went from being a busy professor to becoming a committed emeritus on March 1, 2020. Through a long career, his research has focused on working life and family, gender and gender equality research, and economic theory and historical sociology. He has extensive experience with collaboration in the field of gender equality policy, both in Norway and beyond, but also with labor organizations and business. Holter continues as a researcher, among others on the field of gender balance in academia, and is currently developing the 'Janus model' to explain what he describes as accumulated disadvantages for women.

Publisert 21. apr. 2020 12:44

Wendelmoet Hamelink fullførte nylig et Marie Skłodowska-Curie (MSCA) finansiert postdoktorprosjekt,  IMEX – Images in Exile. Gender and representation among Syrian Kurdish women in Scandinavia [Bilder i eksil. Kjønn og representasjon blant syriske kurdiske kvinner i Skandinavia], ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, mennesker, ansiktsuttrykk, hode.
Publisert 23. mars 2020 14:00

Professor Øystein Gullvåg Holter gikk fra å være en travel professor til å bli en engasjert emeritus 1. mars 2020. Gjennom en lang karriere har hans forskning fokusert på alt fra arbeidsliv og familie, kjønns- og likestillingsforskning, til økonomisk teori og historisk sosiologi. Han har mye erfaring med samarbeid innenfor likestillingspolitikken, både i Norge og resten av Norden, men også med arbeidslivsorganisasjoner og næringslivet. Holter fortsetter som forsker, blant annet på feltet kjønnsbalanse i akademia, og utvikler for tiden 'Janus-modellen' for å forklare det han kaller akkumulerte ulemper for kvinner.

Bildet kan inneholde: hånd, finger, svart og hvit, hud, monokrom fotografering.
Publisert 2. mars 2020 14:02

Fallende fødselstall skaper bekymring for velferdsstatens framtid. Norske kvinner føder for lite og for seint, sies det. Assistert reproduksjonsteknologi, som IVF og nedfrysing av kjønnsceller har blitt trukket fram som mulige løsninger på problemet. Men hvilke samfunnsmessige og kulturelle endringer knyttet til det å reprodusere seg, og familielivets betydning i livsløpet ligger bak det endrede fødselsmønsteret? Og er det i det hele tatt et problem at det blir født færre barn i Norge? Disse og andre spørsmål tar vi opp i en ny seminarrekke i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i samarbeid med Institutt for helse og samfunn.

Published Jan. 17, 2020 2:12 PM

Rebecca Lund (Centre for Gender Research) and Ann C. E. Nilsen's (University of Agder) most recently book Institutional Ethnography in the Nordic Region explicates the Nordic response to Institutional Ethnography, showing how it has been adapted and interpreted within the theoretical and methodological landscape of social scientific research in the region, as well as the institutional particularities of the Nordic welfare state. The book is part of a larger focus on feminist knowledge production and methodology at the Centre for Gender Research.

Image may contain: Hair, Face, Blond, Photography.
Published Dec. 3, 2019 12:45 PM

How does gender influence the construction and application of ethical theories? What qualifies as a “feminist” ethical theory, and what is the basis for the claim voiced by feminist ethicists that traditional ethical theories ignore the interests of many women while favoring those of some men? Is feminist ethics limited to gendered issues, or are the insights of feminist ethics applicable to analyses of moral experiences and challenges that reflect the intersection of gender with other bases of oppression?

Image may contain: Hair, Face, Blond, Photography.
Published Dec. 3, 2019 12:45 PM

How does gender influence the construction and application of ethical theories? What qualifies as a “feminist” ethical theory, and what is the basis for the claim voiced by feminist ethicists that traditional ethical theories ignore the interests of many women while favoring those of some men? Is feminist ethics limited to gendered issues, or are the insights of feminist ethics applicable to analyses of moral experiences and challenges that reflect the intersection of gender with other bases of oppression?

Publisert 20. sep. 2019 10:04

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ønsker å bringe spørsmål knyttet til menn og maskulinitet tydeligere på dagsorden i kjønnsforskningen, og starter nå en ny seminarrekke som diskuterer maskulinitet fra ulike perspektiver.