Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser er et nasjonalt nettverk for forskere, praktikere, studenter og andre fagpersoner som har dette som arbeidsområde.

Koordinator for nettverket: 

Anja Kruse, NKVTS

Faglig ansvarlig: 

Øystein Gullvåg Holter, STK/UiO

Deltakere:

Solveig Laugerud

Camilla Vislie

Nettverket ble startet i 2012, etter initiativ fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO og Politihøgskolen. I 2015 og 2016 driftes nettverket av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Nettverket mottar støtte fra Norges Forskningsråd.

I 2016 utvides nettverket til de andre nordiske landene, og vil i løpet av året også inkludere forskere fra Danmark, Sverige, Finland og Island.

I 2015 og 2016 arrangerer nettverket ett seminar hvert semester, med innledere som formidler sine bidrag til voldtektsforskningen. Formålet med seminarene er å styrke fagutvikling og samarbeid mellom forskere som forsker på kjønn, seksualitet, overgrep, velferd og sosial og kulturell endring, og mellom forskere og praktikere på feltet. Vi vil stimulere til felles dugnad for å bedre forståelsen og kunnskapsbasisen på et lite utforsket og til dels tabubelagt felt. Å åpne opp forskningsfeltet til å romme  handlingserfaringer og diskursive prosesser gir muligheter for studier av hvordan nye betydninger av kjønn, alder, klasse og etnisk mangfold virker inn på seksualitet og overgrep. En sentral oppgave vil være å utvikle begreper, teori og metodologiske verktøy som tar innover seg sosiale og kulturelle endringer i tolkningen av normative forståelser av seksualitet. Kunnskapsutviklingen skal også komme praksisfeltet til gode.

2016

  • 21. april  arrangerte heldagsseminaret:  Kunnskap og teori om seksuell vold i Norden – hvor står vi, hvor går vi? Temaet for dette nordiske seminaret er forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser i ulike nordiske fag og disipliner. Hva som forstås som voldtekt eller overgrep i Norden synes ikke alltid like klart. Les mer.

2015

  • 27. mai 2015 arrangerte nettverket seminaret En evig kamp? Virkemidler og forståelser i kampanjer mot vold og overgrep (på NOVA/HiOA). Les mer.

  2014

  • 25. november 2014, på FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner, ble det arrangert et åpent seminar om Justisdepartementets nye satsning på forskning om vold i nære relasjoner i årene 2014-2019.

2013

  • 28. august 2013 gikk det foreløpig siste nettverksseminaret av stabelen. Tema for dette seminaret var voldtekt og forskningsmetoder. Les mer.

  • 15. april 2013 arrangerte nettverket et seminar som handlet om ulike perspektiver på personer som har begått voldtekt. Les mer.

2012

  • 11. desember 2012 arrangerte nettverket forskningsseminaret "Voldtekt  - et spørsmål om etnisitet?", med personer som forsker på voldtekt og seksuelle overgrep, og praktikere som til daglig er i kontakt med overgrepsutsatte eller overgripere. Les mer.

  • På nettverkets første seminar 18. september 2012 delte analytiker i Oslo Politidistrikt Marianne Sætre og professor i jus, Ragnhild Hennum, sine erfaringer og fortalte om sitt arbeid. Les mer.

 

Publisert 19. juli 2018 13:39 - Sist endret 17. des. 2020 12:23