Maskulinitetkulturer i Forsvaret som hinder for likestilling (avsluttet)

Det har lenge vært et politisk mål å øke kvinnerepresentasjonen og sørge for flere kvinner i militær ledelse, uten at tiltakene som har vært iverksatt har resultert i den ønskede effekten.

Om prosjektet

Den overordnede målsettingen med prosjektet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom maskulinitetskulturer i Forsvaret og i hvilken grad disse bidrar til eller står i motsetning til å rekruttere og beholde kvinnelig personell. Et sentralt spørsmål er i hvilke sammenhenger en militær mannlig profesjonsidentitet er knyttet til utelukkelse av kvinner som likeverdige parter på den militære arenaen.  Prosjektet består av en kvantitativ og en kvalitativ del. Gjennom en spørreskjemaundersøkelse ser vi på holdningsmønstre blant menn i Forsvaret. Vi ser også etter arkivdata i Forsvaret som kan beskrive karakter og omfang av uønskede hendelser som kan være med på å gjøre Forsvaret til et lite attraktivt sted for kvinner. I den kvalitative delen har vi gjennomført en serie intervjuer med sentrale informanter av begge kjønn i ledelse og blant tillitspersoner i militæret.

Vi skal gjennomføre to casestudier med utgangspunkt i vernepliktige på forskjellige tjenestesteder og noen av de spørsmålene som stilles er:

  • Opplever de vernepliktige kulturer og hendelser som gir inntrykk av maskulinitetskulturer som svekker sjansene for likestilling?

  • Hva kjennetegner hendelsene og kulturene og hvordan oppfattes dette av andre informanter i systemene rundt våre informanter blant de vernepliktige?

I casestudiene er vi inspirert av  Dorothy Smith´s institusjonelle etnografi for å komme nærmere de kreftene som preger måten institusjoner og relasjoner formes på i en militær kontekst. Bourdieus praksisteori og Connells  maskulinitetsbegrep koples til hvordan det institusjonelle setter seg i kroppen som kjønnede vaner og praksiser.

Delprosjekter:

Delprosjekt 1):

  • I dette delprosjektet studeres andre yrker og profesjoner der man har søkt å motarbeide enkjønnete kulturer. Linn Andersen som er student ved STK skal i sin masteroppgave fokusere på erfaringer politiet har gjort seg for å øke kvinneandelen i politiet. 

Delprosjekt 2):

  • I  det andre delprosjektet trekker vi på erfaringer fra andre land som har arbeidet med likestillingsproblematikk i Forsvaret. Masterstudent Benedicte Beccer Brandvold  ved Universitetet for  miljø- og biovitenskap vil i sin masteroppgave i statsvitenskap fokusere på erfaringer fra andre lands forsvar . Canada og Sverige peker seg ut som interessante case for å belyse kvinneandelen og hva som gjør at disse to landene har klart å øke kvinneandelen.

Bakgrunn

Prosjektet er i samarbeid med senioranalytiker Dag Ellingsen ved Oxford Research og  tilknyttet Paraplyprosjektet ved NTNU “Mirror, mirror on the wall", who´s the most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations”.

Finansiering:

Forsvarsdepartementet. Periode: 2011- 2013.

Engelsk tittel:

’Masculinity Cultures in the Norwegian Military of Defense’ . 2011- 2013

Publisert 18. juni 2013 13:57 - Sist endret 14. juni 2019 15:16