English version of this page

Nye seksualiteter – nye sårbarheter?

Prosjekttittel: Nye seksualiteter – nye sårbarheter? Et kjønn- og klasseperspektiv på seksuelt handlingsrom og sårbarhet i seksuelle og intime relasjoner blant unge.

Nye seksualkulturer blant unge knyttes gjerne i den offentlige debatten til forståelser av økt seksuelt aktørskap på den ene siden og til vold og sårbarhet på den andre. Ser vi en mer grenseløs seksualitet med mer seksuelt mektige aktører, eller ser vi konturene av noen dype strukturer i de tilsynelatende nye seksualitetene som skaper sårbarhet, om enn på nye måter?

Om prosjektet

Seksuelle forhandlinger forstås i denne studien som relatert til kulturelle ideer om femininitet, maskulinitet og heteroseksualitet. Videre forstås femininitet, maskulinitet og seksualitet som knyttet til sosial bakgrunn eller klasse, da de er materielt og kulturelt situerte konstruksjoner. Av dette følger det at hvordan vi forstår og håndterer våre sosiale selv i forhold til seksualitet og intimitet kan variere, og gi opphav til ulike opplevelser av handlingsrom og sårbarhet i seksuelle situasjoner for unge i ulike sosiale kontekster eller miljøer.

Med dette prosjektet søker jeg å utvikle dypere kunnskap om hvordan kjønn, seksuelt handlingsrom og intimitet er sammenvevd og knyttet til sosial klasse. Dette er avgjørende for å få bedre forståelse av seksuelle relasjoner blant unge, og hvordan kulturelle og sosiale betingelser er avgjørende for hvordan vi gir mening til seksuelle situasjoner og seksuelle selv. Kunnskap om hvordan erfaringer med seksuelt handlingsrom og seksuell sårbarhet er knyttet til kjønn- og klassebaserte subjektiviteter kan gi innsiktsfull kunnskap om hvordan kjønn- og klassebaserte subjektiviteter formes i samfunnet mer generelt. Videre kan kunnskapen øke forståelsen for hvordan sårbarhet for og beskyttelse mot seksuell vold skapes.

Med dette som bakteppe, er målet med prosjektet å utforske hvordan ungdom forstår og forhandler om seksuelle situasjoner og seksuelle selv i ulike sosiale kontekster. Et nøkkelspørsmål er hvordan disse forhandlingene gir opphav til opplevelse av sårbarhet og/eller handlingsrom i seksuelle situasjoner.

Samarbeid

Voldsforskningsprogrammet ved NOVA, OsloMet

Finansiering

Stipendiatstilling, Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning

Emneord: Kjønn, Seksualitet, Klasse, Intimitet, Sårbarhet, Ungdom
Publisert 25. sep. 2020 09:18 - Sist endret 25. sep. 2020 15:29