English version of this page

Velferdsskapet: Det mannlige homoseksuelle skaps historie og politikk i den fremvoksende danske velferdsstaten, ca. 1900-1970

Ved å se på det mannlige homoseksuelle skapets historie og politikk i den fremvoksende danske velferdsstaten i perioden 1900-1970 undersøker dette prosjektet hvordan skapet historisk sett har vært en sosial maktmekanisme med både begrensende og produktive effekter.

Om prosjektet

Skapet betraktes ofte som en av 1900-tallets sentrale mekanismer i undertrykkelsen av homoseksuelle menn og kvinner. Dette prosjektet har som mål å nyansere denne forestillingen ved å undersøke det mannlige homoseksuelle skaps historie og politikk i den fremvoksende danske velferdsstaten, ca. 1900-1970. Med teoretisk grunnlag i Foucaults maktforståelse og feministisk og queerteoretisk tenkning er prosjektets hypotese at skapet historisk sett har vært en sosial maktmekanisme med både begrensende og produktive effekter. For eksempel har skapet ikke bare vært med på å usynliggjøre og undertrykke seksuelt begjær mellom menn. Det har også skapt enkelte sosiale rom i velferdsstaten, primært i den private sfæren, hvor begjæret var sosialt akseptabelt og kunne leves ut. Prosjektet forfølger hypotesen ved å undersøke skapets historiske konstruksjon og effekter på flere forskjellige samfunnsnivåer, deriblant nasjonal lovgivning, politikontroll og alminnelige hverdagsliv.

Mål

Prosjektet bidrar til kjønns- og seksualitetshistorisk forskning i de nordiske velferdsstatene ved å sette fokus på det homoseksuelle skapet. Samtidig bidrar prosjektet til kjønnsforskningen ved å utarbeide en hittil manglende historisk kvalifisering av nåtidens heteronormativitet og homoseksuelle medborgerinkludering.

Finansiering

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2021-2025.

Emneord: historie, seksualitet, medborgerskap, queerteori, feministisk teori, maskuliniteter
Publisert 15. apr. 2021 11:27 - Sist endret 15. apr. 2021 12:30