Ardis Storm-Mathisen

Gjesteforsker

Faglige interesser

 • Barn og ungdom
 • Jevnaldersosialisering
 • Kjønn
 • Kropp
 • Identitet
 • Familie
 • Hverdagsliv
 • Praksis
 • Nye medier
 • Tingenes internett
 • Forbruk
 • Markedsføring
 • Praksisteori
 • Medieteori
 • Kulturstudier
 • Forskningsmetoder

Ardis Storm- Mathisen er sosiolog (phd fra UIO 2008) og seniorforsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning. I perioden 1.6.2015 til 31.5.2018 er hun tilsatt i 50 prosent stilling ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i tilknytning til prosjektet: New media in a changing Africa (Fripro, Norges forskningsråd). Dette komparative internasjonale samarbeidsprosjektet skal, ved å vende tilbake til tidligere studere lokaliteter i det sydlige Afrika, undersøke hvordan den digitale revolusjonen har påvirket folks hverdagspraksiser – kjønnsrelasjoner inkludert - i ulike sosiale, politiske og økonomiske omgivelser.

Foruten å være forsker i New Media in a Changing Africa prosjektet på STK jobber Ardis Storm-Mathisen for tiden som medredaktør på boken Markedsføring og forbrukerinteresser (Universitetsforlaget), leder for et prosjekt om hvordan hushold håndterer og har beredskap for brudd i strøm og telenettet (Homerisk, Samrisk II), medarbeider i et VERDIKTprosjekt om forbrukere og tingenes internett (RFID in society), et bokprosjekt om Bærekraftig forbruk (Novus) samt flere mindre prosjekter om forbrukernes digitale hverdag.

Ardis Storm-Mathisen har i sin forskning særlig vært opptatt av barn, unge og familiers praksiser i hverdagslivet i og utenfor hjemmet. Hun har studert hvordan små barn uten språk kommuniserer med hverandre i barnehagen, kjøpepress og hvordan klær, kropp og utseendet har betydning i jenter og gutters identitetsarbeid. De siste 10 årene har hennes forskning i stor grad vært konsentrert om hvordan nye digitale medier/teknologier håndteres, forstås og endrer hverdagspraksiser og relasjoner (for eksempel prosjektene Contextualising adolescents e-gaming - NFR, Ungdoms samfunnsdeltakelse på internett - RAM, Gendering ICT –NOS-hs, Barn og nettbrett -  RAM).  Hun har også jobbet med temaer som digital inkludering/ekskludering av funksjonshemmede, forbruks- og livstilsjournalistikk, skjult markedsføring og atferdsøkonomi. Hennes forskningsinteresse, inspirert av et senwittgensteinsk praksisperspektiv og det som kan kalles ikke-mediesentrerte-mediestudier og ikke-kjønnssentrerte kjønnsstudier, ligger i å utvikle metoder og perspektiver som kan gripe praksiser (utover det rent lingvistiske) i de språkspill - og samspill mellom aktører og aktanter – som de er en del av (for eksempel prosjektene: Homerisk, Barn og nettbrett, New Media practices in a changing Africa).  Hun arbeider både med kvantitative og kvalitative data, men metodisk er vekten på intervjuer, deltagende observasjon og etnografisk feltarbeid og dokumentasjon gjennom lyd, bilde og video.

Undervisning

 • 2014 & 2013: Veiledningsseminarer x 3 (Master). Forskningsmetode og design (SSF4100), HIOA, Sosialt arbeid.
 • 2012: Kursholder (Ph.d). Grounded Theory and other qualitative methods of analysis- a language-game analysis inspired by Wittgenstein (med Charmas, Album, Haldar og Helle-Valle). HIOA.
 • 2007- 2011: Seminar leder SOS2500/3500 - Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (bachelor level. UIO, ISS.
 • 2010: Seminar leder . KULKOM 3090 avslutnings/oppgaveemne i kultur og kommunikasjon. (bachelor level). UIO.
 • 2007: Kursholder (bachelor). SOSANT2350- Ting, tegn og trender. UIO, SAI.
 • Siden 2007 har hun på deltidsoppdrag også undervist, veiledet og sensurert studenter på doktorgrads, master og bachelornivå ved institusjoner som Universitetet i Oslo (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Sosialantropologisk institutt og Institutt for Psykologi) og Høyskolen i Oslo (avdeling for Sosialfag og avdeling for Teknologi, kunst og design).

Bakgrunn

 • Forsker II. 50% Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo på prosjektet “New Media in a changing Africa”, Fripro, NFR, 2015-2018
 • Forsker II. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Forbrukskultur og diverse prosjekter om digitale medier (se nedenfor) 2008-dd.
 • Ph. D. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (Avhandling: “Kontekstualisert mening. En diskursiv analyse av unges klede og identiteter”). 2008
 • Forsker III. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Prosjekter inkluderte “Aestetic Ideals” (Norges forskningsråd) and “The Political Engagement of Youth on the Internet” (Rådet for anvendt medieforskning). 2006-8
 • Stipendiat. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).Ph. D prosjekt ”Symbolsk forbruk og identitetsarbeid fra ”barn” til “ungdom”, Norges forskningsråd. 1999-2006
 • Vit. Ass. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Prosjektet “Unge og kjøpepress”, Norges forskningsråd. 1997-99
 • Konsulent og coordinator for lokalt utviklingsarbeid I barnehagen. Seksjon for barn og familier, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 1995- 97
 • Cand.polit. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: ”Walkers, non-talkers. A sociological study on peer interaction among toddlers”. 1995
 • Erasmus Grant/Programme on Children’s Rights (intensive course 1 week may), University of Ghent, Belgium
 • Stagiere/internship. UNESCO. Department of Education. The Young Child and the Family environment Unit, Paris, France./Erasmus grant  (EHESS) 1993
 • Styrer/førskolelærer. Langtoppen, Skøyen og Grønland barnehage, Oslo. 1990-93
 • Førskolelærerutdanning. Barnevernsakademiet i Oslo, 1990

Verv

 • 2015 tilsettingskomite post doc New media in a changing Africa
 • 2014 -2015SIFO’ styre – ansattes representant (vara)
 • 2009 komitemedlem phd psykologisk fakultet
 • 2006-2008 Forskerforbundet, leder SIFO’s lokallag

Samarbeid

 • Jo Helle-Valle, Høyskolen i Oslo og Akershus; Wendy Willems London School of Economics; Katrien Pype University of Birmingham; M. Mogalakwe, University of Botswana mfl samt forskere ved Universitetet i Cape Town og Berkley USA på prosjektet New Media in a Changing Africa og en referansergruppe med forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon samt Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo; Roskilde Universitets Center & RMIT
 • Bente Evjemo, Telenor, på et verdikt prosjekt hvor ulike NFC tjenester på mobil ble testet ut blant studenter
 • Even Landseng BI; Frode Alfnes NMBU; Terje Rasmussen Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo, Runar Døving Markeshøyskolen og Universitetsforlaget om boken Markedsføring og forbrukerinteresser i det 21. århundret
 • Professor Terhi-Anna Wilska, Universitetet i Jyvaskyla og en rekke andre europeiske forskere om søknad til Horizon 2020
 • Jonas Linderot, Universitetet i Gøteborg & Ole Christensen, UCC Professionshøjskolen Danmark på det nordiske prosjektet Gendering ICT.
 • Bronwyn Davies; Ann Phoenix University of London & Lydia Plowman University of Stirling samt forskere ved Høyskolen i Volda på tidligere søknad til Norges forskningsråd om kjønn og IKT i barnehagen.
 • Marit Haldar, HIOA, Sosialfag og Dag Album, ISS, UIO på dr.gradskurs metoder og analyser HIOA
 • ESA, Consumption network.
 • Trygg bruk nettverket, medietilsynet
 • Internet of Things nettverket
Emneord: Sosiologi, Kjønn, Kropp, Familie, Hverdagsliv, Barn, Ungdom

Publikasjoner

 • Jacobsen, Eivind; Storm-Mathisen, Ardis; Tangen, Karl-Fredrik & Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver, I: Ardis Storm-Mathisen; Eivind Jacobsen; Karl-Fredrik Tangen & Jo Helle-Valle (red.),  Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02591-9.  1.  s 11 - 22
 • Slettemeås, Dag & Storm-Mathisen, Ardis (2018). News consumption among young people in Norway. The relevance of smartphones and social media, In  Youth and news in a digital media environment – Nordic-Baltic perspectives.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-02-2.  11.  s 115 - 125
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Visual Methods in Ethnographic Fieldwork - On Learning from participants Through their Video-accounts. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  45(2), s 261- 286 . doi: 10.1080/08039410.2018.1450287 Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Kjørstad, Ingrid (2018). Markedsføring og hverdagslivet - forbrukeres opplevelser og praksiser, I: Ardis Storm-Mathisen; Eivind Jacobsen; Karl-Fredrik Tangen & Jo Helle-Valle (red.),  Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02591-9.  8.  s 114 - 136
 • Heidenstrøm, Nina Vatvedt & Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter.  ISSN 1904-0008.  15, s 84- 101
 • Storm-Mathisen, Ardis (2017). Gender Representations and Identity Constructions Among Youth in Botswana. Exploring the Influence of Media, In Dafna Lemish & Maya Götz (ed.),  Beyond the Stereotypes? Images of Boys and Girls, and their Consequences.  Nordicom.  ISBN 9789187957765.  Chapter 13.  s 173 - 181
 • Storm-Mathisen, Ardis (2017). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges, In  Children, Adolescents, and Media: The future of research and action.  RoutledgeFalmer.  ISBN 978-1138234208.  11.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2016). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges. Journal of Children and Media.  ISSN 1748-2798.  10(1), s 81- 89 . doi: 10.1080/17482798.2015.1121888 Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Slettemeås, Dag (2016). Dematerialisering gjennom digitalisering og teknologisk konvergens?, I: Gunnar Vittersø; Anita Borch; Kirsi Maria Laitala & Pål Strandbakken (red.),  Forbruk og det grønne skiftet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-853-1.  9.  s 159 - 184
 • Storm-Mathisen, Ardis (2014). RFID in toll/ticketing – a user centric approach. Info.  ISSN 1463-6697.  16(6), s 60- 73 . doi: 10.1108/info-07-2014-0029 Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2014). IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(2), s 149- 167 Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2013). Making sense of clothing, making sense of identity - A radical practice perspective on data form a study of Norwegian teens, In Lena Hansson; Ulrika Holmberg & Helene Brembeck (ed.),  Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012.  Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.  ISBN 978-91-974642-6-0.  3.  s 55 - 72
 • Storm-Mathisen, Ardis (2012). Samtaleintervjuet som diskurs : eksempler fra individuelle intervjuer og smågruppeintervjuer med unge tenåringer, I: Elisabeth Backe-Hansen & Ivar Frønes (red.),  Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42087-8.  Kapittel 4.  s 75 - 94
 • Storm-Mathisen, Ardis (2011). Klær og identitet - om balanseringen av "det ytre" og "indre" i unge tenåringers selvpresentasjoner, I: Gun Roos & Mari Rysst (red.),  Skjønnhet og helse : det ytre og indre.  Statens institutt for forbruksforskning.  Kapittel 7.  s 55 - 63
 • Storm-Mathisen, Ardis (2010). Identitets- og individualitetsforming sett fra et praksisperspektiv : kunnskapsforslag fra en undersøkelse om ungdom og klær. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  18(4), s 307- 331 Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Brusdal, Ragnhild (2009). Fy skam deg! Betraktninger rundt kritikken av unge kvinners forbruk, I: Kristin Asdal & Eivind Jacobsen (red.),  Forbrukerens ansvar.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30639-7.  2.  s 53 - 82
 • Helle-Valle, Jo Helge & Storm-Mathisen, Ardis (2008). Playing Computer Games in the Family Context. Human IT.  ISSN 1402-1501.  9(3) Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo Helge (2008). Media, Identity and Methodology. Reflections on Practice and Discourse, In Ingegerd Rydin & Ulrika Sjöberg (ed.),  Mediated crossroads. Identity, youth culture and ethnicity. Theoretical and methodological challenges.  Nordicom.  ISBN 978-91-89471-65-8.  3.  s 55 - 73 Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2006). Versjoner av kjøpepress Retoriske mønstre i hvordan avistekster og unge tenåringer beskriver "kjøpepress". Barn.  ISSN 0800-1669.  (4), s 11- 30
 • Storm-Mathisen, Ardis & Klepp, Ingun Grimstad (2006). Young Fashion and Adult Style How Teenage Girls and Grown Women Acccount for the Impact of Style and Fashion on Their Personal Clothing Practices. Ethnologia Scandinavica.  ISSN 0348-9698.  36, s 91- 106
 • Klepp, Ingun Grimstad & Storm-Mathisen, Ardis (2005). Reading Fashion as Age. Teenage Girls and Grown Womens Accounts of Clothing as Body and Social Status. Fashion Theory.  ISSN 1362-704X.  9(3), s 323- 342 . doi: 10.2752/136270405778051329
 • Amilien, Virginie E J; Storm-Mathisen, Ardis & Bugge, Annechen Bahr (2003). De kjøper, altså er de? Et innlegg i debatten om forbrukersamfunnet. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2(1), s 55- 60
 • Storm-Mathisen, Ardis (1995). Refleksjoner på reisen fra den 'gamle' til den 'nye' barnehagen.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (3), s 94- 98
 • Storm-Mathisen, Ardis (1994). Gjennom videoøyet.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (3), s 94- 98

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinnes, Kamilla Knutsen & Storm-Mathisen, Ardis (2019). Skreddersøm til barnets beste? En studie om personvern og markedsføring på norske barns sosiale medieprofiler.
 • Helle-Valle, Jo & Storm-Mathisen, Ardis (2018). How can new media contribute to development? A case.
 • Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis & Theissen, Niels (2018). https://www.letlhakeng.com/. [www ]. Vis sammendrag
 • Rosenberg, Thea Grav; Steinnes, Kamilla Knutsen & Storm-Mathisen, Ardis (2018). Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere.
 • Slettemeås, Dag & Storm-Mathisen, Ardis (2018). Hvor forberedt er vi på omfattende strømbrudd?. Aftenposten Viten.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). A new approach to researching digital vulnerabilities.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Befolkningens egenberedskap: Hva vet vi, hva trenger vi å vite mer om og hvordan kan vi gå frem for å styrke befolkningens egenberedskap?.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Det store i det lille - hvordan se, forstå og få frem sammenhengen?.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Digital Consumption Research at SIFO.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Digital hverdag - barn og ungdom.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018, 13. oktober). En folkelig kriseplan.  Dagens Næringsliv.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Husholdenes risikoforståelse, beredskap og praksiser knyttet til strøm- og IKTbrudd - om Homeriskstudien.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Hvorfor denne boka?.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Relink – å kople på det svake leddet.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2018). Women's new media practices and perspectives on economy.
 • Storm-Mathisen, Ardis & Anderson, Jan Alfred (2018). Strømbrudd, er du forberedt?.
 • Storm-Mathisen, Ardis; Heidenstrøm, Nina & Lavoll, Hallvard (2018, 06. juli). Har du ein beredskapsplan heime hos deg sjølv? Podkast Viten+snakkis. [Internett].  OsloMet.
 • Storm-Mathisen, Ardis & Lassen, Kjersti (2018, 26. juni). Nordmenn er dårlig forberedt på strømbrudd. [Internett].  Viten + praksis.
 • Storm-Mathisen, Ardis & Rosenberg, Thea Grav (2018). Hva vet vi om lekene som overvåker barna våre?. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis; Slettemeås, Dag & Helle-Valle, Jo (2018). Beredskap, sårbarhet og digitaliseringens paradokser - oppsummering av funn fra Homeriskprosjektet.
 • Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav; Storm-Mathisen, Ardis & Slettemeås, Dag (2017). Barn og internettkoblede leker og teknologier - IoT.
 • Kjørstad, Ingrid; Storm-Mathisen, Ardis & Rosenberg, Thea Grav (2017). Children, Toys and IoT. Vis sammendrag
 • Schneidermann, Nanna & Storm-Mathisen, Ardis (2017). Self(ie)-fashioning and futurity – gendering new media use in two African cities.
 • Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Case Analyses & Evaluation (Deliverable 2 of 4).
 • Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society - Preparing for the Internet of Things. Case Criteria & Selection. (Deliverable 1 of 4).
 • Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Final Report & Summary. (Deliverable 4 of 4).
 • Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Handbook of Methods. (Deliverable 3 of 4).
 • Storm-Mathisen, Ardis (2017). Coping with modern vulnerabilities- On gender, generation and preparedness in Norway.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2017, 29. juli). Familieferie til Egoland - «Å finne en ferieform alle i familien er fornøyd med, er ikke alltid like enkelt. Det blir lett til at vi deler oss for at alle skal få noen av feriedrømmene oppfylt».  VG.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2017). Gender, Mobility and Economy in Botswana – is new media making ends meet in new ways?.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2017). New media in everyday life of Young Batswana – how is it used and what does it change?. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2017). Smarttelefonen og forbrukerrollen.
 • Helle-Valle, Jo & Storm-Mathisen, Ardis (2016). Mediafrica - Premliminary findings from Botswana.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2016). Beredskap for IKT og -elektrisitetsbrudd i nordiske hushold. Homerisk survey resultater fra Norge, Sverige og Island.. SIFO Prosjektnotat. 10. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2016). Forbrukere og smarttelefon – nye muligheter og utfordringer, en kunnskapsgjennomgang. SIFO Oppdragsrapport. 15.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2016). Methodological, Analytical and Theoretical Advantages of Visual Data in Social Science Research - Examples from Self-Documentary Photo and Video Methods in the Mediafrica Project. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2016). Mothering in the new media era – a comparison of practices in Norway and Botswana. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2016). Women in the Kalahari – the meeting of gendered government schemes and memorized gender roles. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2016). Visuality re-acting. Vis sammendrag
 • Borch, Anita; Kjørstad, Ingrid & Storm-Mathisen, Ardis (2015). Innspill og synspunkter på Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018).
 • Heidenstrøm, Nina Vatvedt & Storm-Mathisen, Ardis (2015). A network approach to households’ role in electricity and ICT breakdowns.
 • Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis & Theissen, Niels (2015). MEDIAFRICA. [www ]. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2015). Forbrukernes forhold til reklame, I: Randi Kristine Lavik & Elling M Borgeraas (red.),  Forbrukstrender 2015 SIFO-survey.  Statens institutt for forbruksforskning.  3.  s 13 - 17
 • Storm-Mathisen, Ardis (2015). New media practices and social change: A comparative study in sub-Saharan Africa. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  2, s 10- 11
 • Storm-Mathisen, Ardis & Heidenstrøm, Nina Vatvedt (2015, 01. april). Forskar på straumbrot i Lærdal.  Helg & Kvardag nr.2 -2015.
 • Storm-Mathisen, Ardis & Kjørstad, Ingrid (2015). Barns bruk av mobiltelefon og nettbrett : - en kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser. SIFO Fagrapport. 2. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis; Kjørstad, Ingrid & Bugge, Annechen Bahr (2015). Kommersialisering og oppvekst - barn og unge om kropp, kjøpepress og reklame. SIFO Prosjektnotat. 10. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis; Schjøll, Alexander & Slettemeås, Dag (2015). Mobil betaling, I: Randi Kristine Lavik & Elling M Borgeraas (red.),  Forbrukstrender 2015 SIFO-survey.  Statens institutt for forbruksforskning.  9.  s 37 - 41
 • Storm-Mathisen, Ardis (2014). Homerisk.no. [www ].
 • Storm-Mathisen, Ardis (2014, 02. november). Vanskelig å logge barna av telefon og nettbrett. [Internett].  nrk.no.
 • Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2014). Internet of Things - RFID in consumers' everyday life. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2014). Public/user reception of RFID enabled toll/ticketing applications experiences from the implementation of AutoPASS and Ruter in Norway.
 • Storm-Mathisen, Ardis & Kjørstad, Ingrid (2014). Bruk av mobil og nettbrett i barnefamilier - reguleringens idealer og praksiser.
 • Storm-Mathisen, Ardis & Kjørstad, Ingrid (2014). Children’s uses of handheld Technologies - reception of expert advices and regulatory practices in families. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Terje; Storm-Mathisen, Ardis; Frugård, Marcela & Helle-Valle, Jo Helge (2013). Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK: En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser. SIFO Fagrapport. 3.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2013). What do tomorrow’s consumers need to know about marketing, advertising and media? Suggestions based on today’s research.
 • Haldar, Marit; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo Helge & Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder.
 • Møller, Majken Lerche & Storm-Mathisen, Ardis (2012). Local Discourses on Gender and ICT results from a strategic survey in three Scandinavian communities. SIFO Prosjektnotat. 5.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2012). A practice perspective on the formation of identity and individuality in moments of consumption - suggestions developed from a study of young teens and their clothing. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2012). Data treatment and analysis within a radical practice perspective. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2012). The gender and gendering of ICTpractices in families - preliminary results from a Nordic project. Vis sammendrag
 • Bucher, Taina; Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2009). Ungdom, Politikk og Internett. En akademisk refleksjon over norsk ungdoms samfunnsdeltakelse og politiske engasjement online. SIFO Oppdragsrapport. 2.
 • Hauge, Benedicte & Storm-Mathisen, Ardis (2009). Ungdoms samfunnsdeltakelse på internett. Resultater skolekartlegging 2008. SIFO Prosjektnotat. 2.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2009). Gender and digital gaming - how girls, boys and their parents account of their everyday practices and logics concerning use and regulation. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis & Borch, Anita (2009). Contextualizing adolescents’ egaming - the regulatory practices of adolescent’s eplaying in everyday life. Vis sammendrag
 • Storm-Mathisen, Ardis (2008). Kontekstualisert mening :en diskursiv analyse av unges klær og identiteter. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 149.
 • Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis & Strandbakken, Pål (2007). Ting, tegn og trender - antropologiske perspektiver på forbruk.
 • Storm-Mathisen, Ardis (2003). Spending patterns among Norwegian teenagers and the impact of “locked” and “open” categories of identity. SIFO Prosjektnotat. 13.
 • Brusdal, Ragnhild & Storm-Mathisen, Ardis (1999). Det farlige forbruket. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (3)
 • Storm-Mathisen, Ardis (1998). Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærnes betydning blant 13-åringer. SIFO Arbeidsrapport. 4.
 • Storm-Mathisen, Ardis (1995). Walkers, non-talkers. A Sociological Study on Peer Interaction Among Toddlers. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 18. juni 2019 15:27