Beret Bråten

Bilde av Beret Bråten
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D (NEMKO bygget)
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg har, i hele perioden hvor jeg har vært forsker, arbeidet med prosjekter som angår forholdet mellom minoriteter med innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen i Norge. Gjerne da i kombinasjon med å utforske spørsmål som angår kjønn og likestilling. Doktorgradsprosjektet mitt handlet om hvordan norske politiske partier inkluderer – eller ikke inkluderer – kandidater med innvandrerbakgrunn på sine lokale valglister og i kommunestyregruppenes arbeid. Seinere har jeg jobba med spørsmål som angår integrering, diskriminering og likestilling knytta til arbeidsliv, frivillighet, introduksjonsordning, barnehage, oppvekst (herunder negativ sosial kontroll) og foreldreskap. Postdoktorprosjektet mitt handler om omsorg i siste fase av livet og hvordan spesialisthelsetjenesten forholder seg til en mer mangfoldig pasient- og pårørendegruppe. Jeg jobber fortsatt med disse spørsmålene, samtidig har jeg i de siste par årene arbeidet med mangfold og likestilling i akademia. Og jeg jobber blant annet med et prosjekt i Fafo-regi om nasjonale myndigheters bruk av frivillige organisasjoner for å kommunisere med innvandrerbefolkningen under korona-pandemien.

Undervisning

Bakgrunn

 • Forsker II ved Fafo 2021-
 • Forsker Fafo 2020
 • Førstelektor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2018
 • Postdoktorstipendiat, HØKH Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus, 2017-2020
 • Forsker, Fafo, 2013-2017
 • Forsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012-13
 • Engasjement som utreder i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, NOU 2012:15 Politikk for likestilling, 2011-2012
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2006-2011. Disputerte med avhandling i statsvitenskap i 2013.
 • Forskningsjournalist, KILDEN (Informasjonssenter for kjønnsforskning), 2002-2006
 • Cand.polit. sosiologi, UiO, 2002
 • Diverse stillinger tilknyttet AUF og Det norske Arbeiderparti (partikontor, stortingsgruppe, regjering), 1993-2001

Samarbeid

 • Bistilling ved Fafo
Emneord: Interseksjonalitet, Likestilling, Familie, Foreldreskap, Velferdsstat, Helse, Livssyn, Sorg

Publikasjoner

 • Bråten, Beret (2020). Nå er han borte. Minoritets- og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet. Nordiske udkast. ISSN 1396-3953. 48(2), s. 62–80.
 • Grung, Anne Hege & Bråten, Beret (2019). Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. s. 71–80.
 • Bråten, Beret (2019). "Døden, et kirkelig anliggende?". I Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (Red.), Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402344.
 • Bråten, Beret & Sønsterudbråten, Silje (2018). "Parents as Agents in Strategies to Prevent Radicalisation". I Øverland, Gwynyth (Red.), Violent extremism in the 21st century. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781527515802. s. 286–310.
 • Bråten, Beret (2014). Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier. I Nielsen, Harriet Bjerrum (Red.), Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02327-4. s. 189–207.
 • Bråten, Beret (2013). "Partier og politikk. Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor". I Thun, Cecilie & Bråten, Beret (Red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0117-7. s. 151–176.
 • Bråten, Beret (2011). "Hun oppfattes sikkert veldig som norsk" : om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 41(3/4), s. 108–132.
 • Bråten, Beret (2010). Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties. I Bengtsson, Bo; Strømblad, Per & Bay, Ann-Helén (Red.), Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781443825740. s. 105–126.
 • Bråten, Beret (2010). Rettferdig representasjon. I Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (Red.), Rettferdighet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215015569. s. 186–210.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thun, Cecilie & Bråten, Beret (2013). Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0117-7. 312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bråten, Beret & Mikalsen, Maja Feng (2022). Diversity and Inclusion at the University of Oslo – a research report [Academic lecture].
 • Bråten, Beret & Mikalsen, Maja Feng (2022). Seminar: Lansering av Mangfoldsrapporten.
 • Bråten, Beret & Mikalsen, Maja Feng (2022). Ambivalent experiences of discrimination [paper til parallellsesjon].
 • Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde; Bråten, Beret & Kindt, Marianne Takvam (2021). Fremming av inkluderende barnehage og skolemiljø. [Fagblad]. Utdanning, Utdanningsnytt.no.
 • Bråten, Beret; Lillevik, Ragna; Elgvin, Olav & Flatø, Hedda (2021). Samtale og strid. Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. FAFO-rapport. ISSN 0801-6143.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Lisbeth, Thoresen & Bråten, Beret (2020). Smittevern og menneskelige behov. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991. s. 38–38.
 • Bråten, Beret (2019). "Death, Dying and Culture" Oral paper presentation at a workshop.
 • Bråten, Beret (2019). «The role and authority of hospital chaplains» Paper and oral presentation.
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud». (3).
 • Bråten, Beret (2019). «Åndelige og eksistensielle behov i sykehus» Innlegg holdt sammen med sykehusprest ved Ahus, Erik Mathisen.
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud».(2) .
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud». .
 • Bråten, Beret (2019). "Åndelig og eksistensiell omsorg ved livets slutt - i møte med en mangfoldig pasientgruppe" .
 • Bråten, Beret (2019). «Åndelig og eksistensiell omsorg i norske sykehus: Nå og i tida som kommer» .
 • Bråten, Beret (2019). «Kommentar: Tros- og livssynsbasert omsorgsarbeid i helsesektoren».
 • Vogt, Yngve; Häikiö, Kristin; Rand, Kim; Labberton, Angela Susan; Cheng, Socheat & Nyttingnes, Olav [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2019). Helse-Norge kan spare mye penger - se de 15 ideene. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Bråten, Beret (2018). Barnehager - et nestenuniverselt tilbud.
 • Bråten, Beret (2018). Bokreview: Has Democracy Failed Women? NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 26(3), s. 238–247. doi: 10.1080/08038740.2018.1497705.
 • Bråten, Beret (2018). Åndelige- og eksistensielle omsorgstjenester i norske sykehus i møte med en flerreligiøs og mangfoldig pasientgruppe. .
 • Bråten, Beret (2018). Minoritetsfamilier utfordrer autonomi-idealer i palliasjon? .
 • Bråten, Beret (2018). Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care? .
 • Bråten, Beret (2018). Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen. I Larsen, Tove Heggen (Red.), Kampen om barndommen. Gode barnehager - en investering for framtida. Res Publica. ISSN 9788282260626. s. 109–131.
 • Bråten, Beret (2018). Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care.
 • Bråten, Beret & Thun, Cecilie (2017). The Importance of Interventions and Institutions.
 • Bråten, Beret (2016). "Lønnsarbeid som likestillingsprosjekt".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager?" Kristiansand.
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager? & Tidbruk i barnehager".
 • Bråten, Beret (2016). "Integrering - hva, hvorfor og hvordan det kan la seg gjøre".
 • Bråten, Beret (2016). "Utenfra-blikkets velsignelser og prøvelser. Ekstern barnehagevurdering som kvalitetsmåling".
 • Bråten, Beret (2016). "Refleksjon som metode i barnehagers arbeid".
 • Bråten, Beret (2016). "Barnehagen som integreringsarena".
 • Bråten, Beret (2016). "Det beste fra tre verdener".
 • Bråten, Beret (2016). "Likestilling på arbeidsplassen og balanse jobb/hjem".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager? Tromsø".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager?".
 • Bråten, Beret (2015). Anmeldelse av bok: Liza Reisel & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 39(03-04), s. 305–310.
 • Bråten, Beret; Strand, Anne Hege Henden & Jensen, Ragnhild Steen (2014). "Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter".
 • Bråten, Beret & Haakestad, Hedda (2014). "Språklig klar for skolestart?".
 • Bråten, Beret (2014). «Å være seg sitt ansvar bevisst. Språktilbud til 3-5 åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage.».
 • Bråten, Beret & Haakestad, Hedda (2014). "Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid".
 • Bråten, Beret & Aspøy, Tove Mogstad (2014). «Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes».
 • Bråten, Beret & Elgvin, Olav (2014). "Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - i forskning og norsk politikk".
 • Bråten, Beret (2014). "Likestillings- og diskrimineringslover. Før, nå og framover".
 • Bråten, Beret (2014). "Språklige rollemodeller. Hva og hvordan vil barnehageansatte lære?".
 • Bråten, Beret (2014). "Likestilling i de politiske partiene".
 • Bråten, Beret (2014). "Likestilling og mangfold i arbeidslivet. Status og utfordringer".
 • Bråten, Beret (2014). "Norsk likestillingspolitikk".
 • Bråten, Beret (2014). Glasstak eller frie valg?
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2014). Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen. Bulletine. ISSN 1891-1420. s. 14–16.
 • Endsjø, Dag Øistein & Bråten, Beret (2013). «Kjønn og makt». Paneldebatt.
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Bråten, Beret (2013). "Gangs mennesker og gode liv".
 • Bråten, Beret (2013). "Hvordan forstå inkludering av etniske minoriteter i norske politiske institusjoner over tid i lys av hvordan slike prosesser foregår i andre land?".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestillingslandet".
 • Bråten, Beret (2013). "Kjønn og makt".
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyre. Betingelser for deltakelse og muligheter for påvirkning".
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyre. Betingelser for deltakelse og muligheter til påvirkning".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestilling i arbeidslivet - kan ikke ordnes med familiepolitikk, alene".
 • Bråten, Beret (2013). "Valgfrihet i eget liv. Politikk som frihetsprosjekt".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestilt folkestyre - engasjement, ambisjoner og hersketeknikker".
 • Bråten, Beret (2013). Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013" av Hilde Danielsen, Eirinn Larsen & Ingeborg W. Owesen. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 37(3-4), s. 398–402.
 • Bråten, Beret & Berg, Anne-Jorunn (2006). Maskinelskeren.
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2005). Omsorg -noe kvinner kan og menn kan lære? Et intervju. [Avis]. Kvinneforskning.
 • Vestli, Elin Nesje; Knutsen, Karen Patrick & Bråten, Beret (2004). 'Kriminelle' feminister.
 • Halsaa, Beatrice & Bråten, Beret (2003). Hvor aktuelle er hersketeknikkene i dag? [Internett]. http://kjonnsforskning.no/nb/2003/04/hvor-aktuelle-er-herske.
 • Bråten, Beret & Mikalsen, Maja Feng (2022). Mangfold og inkludering ved Universitetet i Oslo – en forskningsrapport. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo,.
 • Bjørnset, Mathilde; Bråten, Beret; Rogstad, Jon; Kindt, Marianne Takvam & Gjefsen, Hege Marie (2020). Kompetanse for inkluderende barnehage og skolemiljø. Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport. Fafo.
 • Bråten, Beret (2018). Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport. Fafo. ISSN 978-82-324-0431-5.
 • Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie; Sterri, Erika Braanen & Bråten, Beret (2017). Introduksjonsprogram og norskopplæring: Hva virker for hvem? Fafo. ISSN 978-82-324-0400-1.
 • Bråten, Beret & Sønsterudbråten, Silje (2016). Foreldreveiledning - virker det? En kunnskapsstatus. Fafo. ISSN 978-82-324-0317-2.
 • Bråten, Beret & Lunde, Henriette (2016). Ekstern barnehagevurdering. Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene? Fafo. ISSN 978-82-324-0298-4.
 • Bråten, Beret & Kindt, Kristian Takvam (2016). Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner. Erfaringer og anbefalinger. Fafo-rapport 2016:11. Fafo. ISSN 978-82-324-0289-2. 2016(11).
 • Bredal, Anja; Bråten, Beret; Jesnes, Kristin & Strand, Anne Hege Henden (2015). Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted. Fafo. ISSN 978-82-3240237-3.
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier". Doktoravhandling, Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 12. sep. 2022 14:41

Prosjekter