Beret Bråten

Bilde av Beret Bråten
English version of this page
Telefon +47 22858939
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D (NEMKO bygget)
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Interseksjonalitet/flerdimensjonalitet
 • Likestilling
 • Familie/foreldreskap/oppvekst
 • Velferdsstat/sivilsamfunn
 • Helse
 • Tro og livssyn
 • Død/sorg/tap

Undervisning

Bakgrunn

 • Forsker II ved Fafo 2021-
 • Forsker Fafo 2020
 • Førstelektor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2018
 • Postdoktorstipendiat, HØKH Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus, 2017-2020
 • Forsker, Fafo, 2013-2017
 • Forsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012-13
 • Engasjement som utreder i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, NOU 2012:15 Politikk for likestilling, 2011-2012
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2006-2011. Disputerte med avhandling i statsvitenskap i 2013.
 • Forskningsjournalist, KILDEN (Informasjonssenter for kjønnsforskning), 2002-2006
 • Cand.polit. sosiologi, UiO, 2002
 • Diverse stillinger tilknyttet AUF og Det norske Arbeiderparti (partikontor, stortingsgruppe, regjering), 1993-2001

Samarbeid

 • Bistilling ved Fafo
Emneord: Interseksjonalitet, Likestilling, Familie, Foreldreskap, Velferdsstat, Helse, Livssyn, Sorg

Publikasjoner

 • Bråten, Beret (2020). Nå er han borte. Minoritets- og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet. Nordiske udkast.  ISSN 1396-3953.  48(2), s 62- 80
 • Bråten, Beret (2019). "Døden, et kirkelig anliggende?", I: Birgitta Haga Gripsrud & Lisbeth Thoresen (red.),  Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402344.  kapittel.
 • Grung, Anne Hege & Bråten, Beret (2019). Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT).  ISSN 1893-4773.  (2), s 71- 80
 • Bråten, Beret & Sønsterudbråten, Silje (2018). "Parents as Agents in Strategies to Prevent Radicalisation", In Gwynyth Øverland (ed.),  Violent extremism in the 21st century.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781527515802.  Part III, chapter five.  s 286 - 310
 • Bråten, Beret (2014). Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier, I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.),  Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  Kapittel 10.  s 189 - 207
 • Bråten, Beret (2013). "Partier og politikk. Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor", I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  Kapittel 6.  s 151 - 176
 • Bråten, Beret (2011). "Hun oppfattes sikkert veldig som norsk" : om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  41(3/4), s 108- 132
 • Bråten, Beret (2010). Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties, In Bo Bengtsson; Per Strømblad & Ann-Helén Bay (ed.),  Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443825740.  5.  s 105 - 126
 • Bråten, Beret (2010). Rettferdig representasjon, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  9.  s 186 - 210

Se alle arbeider i Cristin

 • Thun, Cecilie & Bråten, Beret (red.) (2013). Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnset, Mathilde; Bråten, Beret; Rogstad, Jon; Kindt, Marianne Takvam & Gjefsen, Hege Marie (2020). Kompetanse for inkluderende barnehage og skolemiljø. Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Lisbeth, Thoresen & Bråten, Beret (2020). Smittevern og menneskelige behov. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.  s 38- 38
 • Bråten, Beret (2019). "Death, Dying and Culture" Oral paper presentation at a workshop..
 • Bråten, Beret (2019). «Kommentar: Tros- og livssynsbasert omsorgsarbeid i helsesektoren».
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud»..
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud». (3).
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud».(2).
 • Bråten, Beret (2019). «The role and authority of hospital chaplains» Paper and oral presentation.
 • Bråten, Beret (2019). «Åndelig og eksistensiell omsorg i norske sykehus: Nå og i tida som kommer».
 • Bråten, Beret (2019). "Åndelig og eksistensiell omsorg ved livets slutt - i møte med en mangfoldig pasientgruppe".
 • Bråten, Beret (2019). «Åndelige og eksistensielle behov i sykehus» Innlegg holdt sammen med sykehusprest ved Ahus, Erik Mathisen.
 • Vogt, Yngve; Häikiö, Kristin; Rand, Kim; Labberton, Angela Susan; Cheng, Socheat; Nyttingnes, Olav; Saddiqui, Tahreem; Kristvik, Ellen Elisabeth; Beddari, Henriette Høyer; Viana, Joe; Bråten, Beret; Barra, Mathias; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Kakad, Meetali & Menichetti, Julia (2019). Helse-Norge kan spare mye penger - se de 15 ideene. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Bråten, Beret (2018). Barnehager - et nestenuniverselt tilbud.
 • Bråten, Beret (2018). Bokreview: Has Democracy Failed Women?. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  26(3), s 238- 247 . doi: 10.1080/08038740.2018.1497705
 • Bråten, Beret (2018). Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen., I: Tove Heggen Larsen (red.),  Kampen om barndommen. Gode barnehager - en investering for framtida.  Res Publica.  ISBN 9788282260626.  8.  s 109 - 131
 • Bråten, Beret (2018). Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care?.
 • Bråten, Beret (2018). Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care..
 • Bråten, Beret (2018). Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport.
 • Bråten, Beret (2018). Minoritetsfamilier utfordrer autonomi-idealer i palliasjon?.
 • Bråten, Beret (2018). Åndelige- og eksistensielle omsorgstjenester i norske sykehus i møte med en flerreligiøs og mangfoldig pasientgruppe..
 • Bråten, Beret & Thun, Cecilie (2017). The Importance of Interventions and Institutions..
 • Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie; Sterri, Erika Braanen & Bråten, Beret (2017). Introduksjonsprogram og norskopplæring: Hva virker for hvem?.
 • Bråten, Beret (2016). "Barnehagen som integreringsarena".
 • Bråten, Beret (2016). "Det beste fra tre verdener".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager?".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager? & Tidbruk i barnehager".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager?" Kristiansand.
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager? Tromsø".
 • Bråten, Beret (2016). "Integrering - hva, hvorfor og hvordan det kan la seg gjøre".
 • Bråten, Beret (2016). "Likestilling på arbeidsplassen og balanse jobb/hjem".
 • Bråten, Beret (2016). "Lønnsarbeid som likestillingsprosjekt".
 • Bråten, Beret (2016). "Refleksjon som metode i barnehagers arbeid".
 • Bråten, Beret (2016). "Utenfra-blikkets velsignelser og prøvelser. Ekstern barnehagevurdering som kvalitetsmåling".
 • Bråten, Beret & Kindt, Kristian Takvam (2016). Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner. Erfaringer og anbefalinger. Fafo-rapport 2016:11. FAFO-rapport. 11.
 • Bråten, Beret & Lunde, Henriette (2016). Ekstern barnehagevurdering. Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?.
 • Bråten, Beret & Sønsterudbråten, Silje (2016). Foreldreveiledning - virker det? En kunnskapsstatus..
 • Bredal, Anja; Bråten, Beret; Jesnes, Kristin & Strand, Anne Hege Henden (2015). Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted.
 • Bråten, Beret (2015). Anmeldelse av bok: Liza Reisel & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  39(03-04), s 305- 310
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2014). Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  s 14- 16
 • Bråten, Beret (2014). Glasstak eller frie valg?.
 • Bråten, Beret (2014). "Likestilling i de politiske partiene".
 • Bråten, Beret (2014). "Likestilling og mangfold i arbeidslivet. Status og utfordringer".
 • Bråten, Beret (2014). "Likestillings- og diskrimineringslover. Før, nå og framover".
 • Bråten, Beret (2014). "Norsk likestillingspolitikk".
 • Bråten, Beret (2014). "Språklige rollemodeller. Hva og hvordan vil barnehageansatte lære?".
 • Bråten, Beret (2014). «Å være seg sitt ansvar bevisst. Språktilbud til 3-5 åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage.».
 • Bråten, Beret & Aspøy, Tove Mogstad (2014). «Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes».
 • Bråten, Beret & Elgvin, Olav (2014). "Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - i forskning og norsk politikk".
 • Bråten, Beret & Haakestad, Hedda (2014). "Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid".
 • Bråten, Beret & Haakestad, Hedda (2014). "Språklig klar for skolestart?".
 • Bråten, Beret; Strand, Anne Hege Henden & Jensen, Ragnhild Steen (2014). "Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter".
 • Bråten, Beret (2013). Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013" av Hilde Danielsen, Eirinn Larsen & Ingeborg W. Owesen. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  37(3-4), s 398- 402
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyre. Betingelser for deltakelse og muligheter for påvirkning".
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyre. Betingelser for deltakelse og muligheter til påvirkning".
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier". Doktoravhandling, Universitetet i Oslo. 416.
 • Bråten, Beret (2013). "Gangs mennesker og gode liv".
 • Bråten, Beret (2013). "Hvordan forstå inkludering av etniske minoriteter i norske politiske institusjoner over tid i lys av hvordan slike prosesser foregår i andre land?".
 • Bråten, Beret (2013). "Kjønn og makt".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestilling i arbeidslivet - kan ikke ordnes med familiepolitikk, alene".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestillingslandet".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestilt folkestyre - engasjement, ambisjoner og hersketeknikker".
 • Bråten, Beret (2013). "Valgfrihet i eget liv. Politikk som frihetsprosjekt".
 • Endsjø, Dag Øistein & Bråten, Beret (2013). «Kjønn og makt». Paneldebatt.
 • Bråten, Beret & Berg, Anne-Jorunn (2006, 28. april). Maskinelskeren.
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2005, 01. juni). Omsorg -noe kvinner kan og menn kan lære? Et intervju.  Kvinneforskning.
 • Vestli, Elin Nesje; Knutsen, Karen Patrick & Bråten, Beret (2004, 24. mars). 'Kriminelle' feminister.
 • Halsaa, Beatrice & Bråten, Beret (2003, 22. april). Hvor aktuelle er hersketeknikkene i dag?. [Internett].  http://kjonnsforskning.no/nb/2003/04/hvor-aktuelle-er-herske.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 21. jan. 2021 12:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter