Beret Bråten

Bilde av Beret Bråten
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D (NEMKO bygget)
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Interseksjonalitet/flerdimensjonalitet
 • Likestilling
 • Familie/foreldreskap/oppvekst
 • Velferdsstat/sivilsamfunn
 • Helse
 • Tro og livssyn
 • Død/sorg/tap

Undervisning

Bakgrunn

 • Forsker II ved Fafo 2021-
 • Forsker Fafo 2020
 • Førstelektor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2018
 • Postdoktorstipendiat, HØKH Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus, 2017-2020
 • Forsker, Fafo, 2013-2017
 • Forsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012-13
 • Engasjement som utreder i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, NOU 2012:15 Politikk for likestilling, 2011-2012
 • Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2006-2011. Disputerte med avhandling i statsvitenskap i 2013.
 • Forskningsjournalist, KILDEN (Informasjonssenter for kjønnsforskning), 2002-2006
 • Cand.polit. sosiologi, UiO, 2002
 • Diverse stillinger tilknyttet AUF og Det norske Arbeiderparti (partikontor, stortingsgruppe, regjering), 1993-2001

Samarbeid

 • Bistilling ved Fafo
Emneord: Interseksjonalitet, Likestilling, Familie, Foreldreskap, Velferdsstat, Helse, Livssyn, Sorg

Publikasjoner

 • Bråten, Beret (2020). Nå er han borte. Minoritets- og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet. Nordiske udkast. ISSN 1396-3953. 48(2), s. 62–80.
 • Grung, Anne Hege & Bråten, Beret (2019). Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. s. 71–80.
 • Bråten, Beret (2019). "Døden, et kirkelig anliggende?". I Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (Red.), Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402344.
 • Bråten, Beret & Sønsterudbråten, Silje (2018). "Parents as Agents in Strategies to Prevent Radicalisation". I Øverland, Gwynyth (Red.), Violent extremism in the 21st century. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781527515802. s. 286–310.
 • Bråten, Beret (2014). Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier. I Nielsen, Harriet Bjerrum (Red.), Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02327-4. s. 189–207.
 • Bråten, Beret (2013). "Partier og politikk. Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor". I Thun, Cecilie & Bråten, Beret (Red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0117-7. s. 151–176.
 • Bråten, Beret (2011). "Hun oppfattes sikkert veldig som norsk" : om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 41(3/4), s. 108–132.
 • Bråten, Beret (2010). Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties. I Bengtsson, Bo; Strømblad, Per & Bay, Ann-Helén (Red.), Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781443825740. s. 105–126.
 • Bråten, Beret (2010). Rettferdig representasjon. I Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (Red.), Rettferdighet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215015569. s. 186–210.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thun, Cecilie & Bråten, Beret (2013). Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0117-7. 312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde; Bråten, Beret & Kindt, Marianne Takvam (2021). Fremming av inkluderende barnehage og skolemiljø. [Fagblad]. Utdanning, Utdanningsnytt.no.
 • Bråten, Beret; Lillevik, Ragna; Elgvin, Olav & Flatø, Hedda (2021). Samtale og strid. Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. FAFO-rapport. ISSN 0801-6143.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Lisbeth, Thoresen & Bråten, Beret (2020). Smittevern og menneskelige behov. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991. s. 38–38.
 • Bråten, Beret (2019). "Death, Dying and Culture" Oral paper presentation at a workshop.
 • Bråten, Beret (2019). «The role and authority of hospital chaplains» Paper and oral presentation.
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud». (3).
 • Bråten, Beret (2019). «Åndelige og eksistensielle behov i sykehus» Innlegg holdt sammen med sykehusprest ved Ahus, Erik Mathisen.
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud».(2) .
 • Bråten, Beret (2019). «Minoritetsfamilier og autonomi i palliative helsetilbud». .
 • Bråten, Beret (2019). "Åndelig og eksistensiell omsorg ved livets slutt - i møte med en mangfoldig pasientgruppe" .
 • Bråten, Beret (2019). «Åndelig og eksistensiell omsorg i norske sykehus: Nå og i tida som kommer» .
 • Bråten, Beret (2019). «Kommentar: Tros- og livssynsbasert omsorgsarbeid i helsesektoren».
 • Vogt, Yngve; Häikiö, Kristin; Rand, Kim; Labberton, Angela Susan; Cheng, Socheat & Nyttingnes, Olav [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2019). Helse-Norge kan spare mye penger - se de 15 ideene. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Bråten, Beret (2018). Barnehager - et nestenuniverselt tilbud.
 • Bråten, Beret (2018). Bokreview: Has Democracy Failed Women? NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 26(3), s. 238–247. doi: 10.1080/08038740.2018.1497705.
 • Bråten, Beret (2018). Åndelige- og eksistensielle omsorgstjenester i norske sykehus i møte med en flerreligiøs og mangfoldig pasientgruppe. .
 • Bråten, Beret (2018). Minoritetsfamilier utfordrer autonomi-idealer i palliasjon? .
 • Bråten, Beret (2018). Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care? .
 • Bråten, Beret (2018). Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen. I Larsen, Tove Heggen (Red.), Kampen om barndommen. Gode barnehager - en investering for framtida. Res Publica. ISSN 9788282260626. s. 109–131.
 • Bråten, Beret (2018). Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care.
 • Bråten, Beret & Thun, Cecilie (2017). The Importance of Interventions and Institutions.
 • Bråten, Beret (2016). "Lønnsarbeid som likestillingsprosjekt".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager?" Kristiansand.
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager? & Tidbruk i barnehager".
 • Bråten, Beret (2016). "Integrering - hva, hvorfor og hvordan det kan la seg gjøre".
 • Bråten, Beret (2016). "Utenfra-blikkets velsignelser og prøvelser. Ekstern barnehagevurdering som kvalitetsmåling".
 • Bråten, Beret (2016). "Refleksjon som metode i barnehagers arbeid".
 • Bråten, Beret (2016). "Barnehagen som integreringsarena".
 • Bråten, Beret (2016). "Det beste fra tre verdener".
 • Bråten, Beret (2016). "Likestilling på arbeidsplassen og balanse jobb/hjem".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager? Tromsø".
 • Bråten, Beret (2016). "Har barn det bra i store barnehager?".
 • Bråten, Beret (2015). Anmeldelse av bok: Liza Reisel & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 39(03-04), s. 305–310.
 • Bråten, Beret; Strand, Anne Hege Henden & Jensen, Ragnhild Steen (2014). "Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter".
 • Bråten, Beret & Haakestad, Hedda (2014). "Språklig klar for skolestart?".
 • Bråten, Beret (2014). «Å være seg sitt ansvar bevisst. Språktilbud til 3-5 åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage.».
 • Bråten, Beret & Haakestad, Hedda (2014). "Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid".
 • Bråten, Beret & Aspøy, Tove Mogstad (2014). «Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes».
 • Bråten, Beret & Elgvin, Olav (2014). "Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - i forskning og norsk politikk".
 • Bråten, Beret (2014). "Likestillings- og diskrimineringslover. Før, nå og framover".
 • Bråten, Beret (2014). "Språklige rollemodeller. Hva og hvordan vil barnehageansatte lære?".
 • Bråten, Beret (2014). "Likestilling i de politiske partiene".
 • Bråten, Beret (2014). "Likestilling og mangfold i arbeidslivet. Status og utfordringer".
 • Bråten, Beret (2014). "Norsk likestillingspolitikk".
 • Bråten, Beret (2014). Glasstak eller frie valg?
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2014). Høyt henger de - og marginaliserte er de? Om vurderingshierarkier i kjønns-, klasse- og minoritetsforskningen. Bulletine. ISSN 1891-1420. s. 14–16.
 • Endsjø, Dag Øistein & Bråten, Beret (2013). «Kjønn og makt». Paneldebatt.
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier".
 • Bråten, Beret (2013). "Gangs mennesker og gode liv".
 • Bråten, Beret (2013). "Hvordan forstå inkludering av etniske minoriteter i norske politiske institusjoner over tid i lys av hvordan slike prosesser foregår i andre land?".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestillingslandet".
 • Bråten, Beret (2013). "Kjønn og makt".
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyre. Betingelser for deltakelse og muligheter for påvirkning".
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyre. Betingelser for deltakelse og muligheter til påvirkning".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestilling i arbeidslivet - kan ikke ordnes med familiepolitikk, alene".
 • Bråten, Beret (2013). "Valgfrihet i eget liv. Politikk som frihetsprosjekt".
 • Bråten, Beret (2013). "Likestilt folkestyre - engasjement, ambisjoner og hersketeknikker".
 • Bråten, Beret (2013). Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013" av Hilde Danielsen, Eirinn Larsen & Ingeborg W. Owesen. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 37(3-4), s. 398–402.
 • Bråten, Beret & Berg, Anne-Jorunn (2006). Maskinelskeren.
 • Aarseth, Helene & Bråten, Beret (2005). Omsorg -noe kvinner kan og menn kan lære? Et intervju. [Avis]. Kvinneforskning.
 • Vestli, Elin Nesje; Knutsen, Karen Patrick & Bråten, Beret (2004). 'Kriminelle' feminister.
 • Halsaa, Beatrice & Bråten, Beret (2003). Hvor aktuelle er hersketeknikkene i dag? [Internett]. http://kjonnsforskning.no/nb/2003/04/hvor-aktuelle-er-herske.
 • Bjørnset, Mathilde; Bråten, Beret; Rogstad, Jon; Kindt, Marianne Takvam & Gjefsen, Hege Marie (2020). Kompetanse for inkluderende barnehage og skolemiljø. Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport. Fafo.
 • Bråten, Beret (2018). Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport. Fafo. ISSN 978-82-324-0431-5.
 • Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie; Sterri, Erika Braanen & Bråten, Beret (2017). Introduksjonsprogram og norskopplæring: Hva virker for hvem? Fafo. ISSN 978-82-324-0400-1.
 • Bråten, Beret & Sønsterudbråten, Silje (2016). Foreldreveiledning - virker det? En kunnskapsstatus. Fafo. ISSN 978-82-324-0317-2.
 • Bråten, Beret & Lunde, Henriette (2016). Ekstern barnehagevurdering. Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene? Fafo. ISSN 978-82-324-0298-4.
 • Bråten, Beret & Kindt, Kristian Takvam (2016). Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner. Erfaringer og anbefalinger. Fafo-rapport 2016:11. Fafo. ISSN 978-82-324-0289-2. 2016(11).
 • Bredal, Anja; Bråten, Beret; Jesnes, Kristin & Strand, Anne Hege Henden (2015). Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted. Fafo. ISSN 978-82-3240237-3.
 • Bråten, Beret (2013). "Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier". Doktoravhandling, Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 21. jan. 2021 12:14

Prosjekter