Harriet Bjerrum Nielsen

Bilde av Harriet Bjerrum Nielsen
English version of this page
Telefon +47-22858942
Mobiltelefon +47-92667801
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0373 OSLO

Faglige interesser

 • Barn og ungdom
 • Jenter og gutter
 • Kjønnssosialisering
 • Likestillingspedagogikk
 • Kjønn, subjektivitet og sosial endring
 • Psykoanalyse og psykososiale perspektiver
 • Kvalitativ metode

Harriet Bjerrum Nielsen forsker på barn og ungdom i et kjønnsperspektiv og et sosialt endringsperspektiv. Hun har jobbet med prosjekter som har sett på kjønn og endring i et generasjonsperspektiv (se f.eks. boka Moderne jenter fra 2006) og i et longitudinelt perspektiv (se f.eks. boka Skoletid fra 2009). Hun er også aktiv i samarbeidsprosjekter med kinesiske og nordiske forskere om kjønn, modernitet og generasjon i et komparativt perspektiv. 

Siste bok er Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach (Palgrave-Macmillan 2017) som handler om kjønn og endring i tre generasjoner.

Siste større forskningsprosjekt dreide seg om kjønn, klasse og etnisitet i skolen i dag. Resultatene ble publisert i boka Forskjeller i klassen (2014). Harriet Bjerrum Nielsen arbeider primært med kvalitative data i form av klasseromsobservasjon, intervjuer og etnografisk feltarbeid. 

Harriet Bjerrum Nielsen var leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning fra 1993 til 2009, og første redaktør av NORA sammen med Torill Steinfeld. Fra 2001-2005 var hun medlem av universitetsstyret ved UiO og 2010/11 ledet hun sammen med Hanne Haavind forskningsgruppen ”Personal development and Socio-Cultural Change” ved Senter for grunnforskning (CAS). Hun er i perioden 2014-2017 leder av den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning. Fra 2014 er hun professor II ved Aalborg Universitet i Danmark.

Undervisning

KFL2080 og KFL4080: Kjønn og oppvekst. Går alle vårsemestre

Bakgrunn

 • Professor i kjønnsforskning og pedagogikk ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 1993-dd
 • Adjungeret professor ved Aalborg Universitet 2014-2019
 • Forskningsgruppeleder (sammen med Hanne Haavind) for prosjektet Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advances Study (CAS) 1.8.2010-1.7.2011
 • Professor/Senterleder STK fra 1993-2009, (permisjon 2000-2005)
 • Leder for bachelorprogrammet og årsenheten Kjønn, feminisme og likestilling ved UiO, 2003-2005
 • Oppdragprosjekt for the World Organization of the Scout Movement, 2001-2002
 • Amanuensis, fra 1987 førsteamanuensis, i sosialpedagogikk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 1981-93
 • Universitetsadjunkt, fra 1983 universitetslektor, i dansk ved Ålborg Universitetescenter, Institut for uddannelse og socialisering. 1977-83, (Permisjon fra stillingen 1980-83)
 • Vitenskapelig assistent på Projekt Skolesprog, Institut for anvendt og matematisk lingvistik, Københavns Universitet, 1975-78
 • Cand.philol. i dansk og språkpsykologi, Københavns Universitet 1976.

Verv

 • Leder av den Nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning 2014-2016
 • Representerer UiO i Nordic Council, Nordic Centre, Fudan University, China
 • Medlem av Universitetsstyret, Universitetet i Oslo, 2002-2005
 • Medlem av advisory board for NORA
 • Medlem av advisory board for Young
 • Medlem av advisory board i det engelske forskningsrådprosjektet Timescapes (Univ. of Leeds, Univ. of Edinbourgh, Southbank Univ., Cardiff University, Open University and UK archives).
 • Medlem av the international advisory board  for a new book series titled /Identity Studies in the Social Sciences, which will be published by Palgrave/Macmillan in the UK and USA
 • Appointed as peer referee evaluator for the European Research Council 2010-2013.
 • Medlem av adv. board for prosjektet "Unges lyst til læring" ved Center for ungdomsforskning på DPU, Århus Universitet, Danmark 2014-2016.
 • Medlem av bedømmelsespanel for Ph.D. rådet i Danmark
 • Medlem av CIRCY advisory group, University of Sussex

Samarbeid

 • Fengshu Liu, Institutt for pedagogikk, UiO og Li Chunling (CASS, Beijing) - samarbeid om forskningsprosjektet Modernization as lived experiences in China and Norway 
 • Samarbeid om vitenskapelige artikler med Lynne Layton, Harvard Medical School USA, Helene Aarseth (ISS/UiO/NOVA), Rachel Thomson (University of Sussex) og Barrie Thorne (University of California, Berkeley).
 • Sino-Nordic Gender Nettwork (planlegging av 6th Sino-Nordic Gender Studies Conference i 2017 i Oslo)

I media

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Tunnelsyn i guttedebatten Aftenposten 27.2. Seks oppfølgende innlegg i perioden mars/april 2017. Se lenker under STK i media.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Pod-cast om gutter og frafall i skolen

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Mennene idealiserte sine hjemmeværende koner, kvinnene lengtet ut. KILDEN

Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Kjønn og Skam. Morgenbladet.no 20. mai 2016

Nielsen, Harriet Bjerrum (2016) Hvorfor er vi så besatt av flinke piker?  KILDEN 

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Barna dine tenker annerledes om kjønn enn du gjør .   KILDEN.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Vet ikke nok om likestilling. Aftenposten 05.02.2013

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Et "Kjønn+"-forskningsprogram for likestilling?. Bulletine (1), s 4- 5

Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Hjerneoppvask. KILDEN.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Kjønnsforskere leder prestisjeprosjekt.  KILDEN - informasjonssenter for kjønnsforskning.

 

Emneord: Kjønn, Kjønnsforskning, Skole, Barn, Ungdom, Jenter, Gutter, Kjønnssosialisering, Likestilling, Identitet, Subjektivitet, Psykoanalytisk teori, Psykososialt perspektiv, Sosial endring, Generasjon, Modernitet, Kina

Publikasjoner

 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2020). Spenningen mellom seksualisering og infantilisering. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1894-1036.  1(1), s 73- 79 . doi: https://www.idunn.no/ntu/2020/01/spenningen_mellom_seksualisering_og_infantilisering
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019). Bodies and boundaries in three generations, In Susan Pickard & Jude Robinson (ed.),  Ageing, the Body and the Gender Regime: Health, illness and disease across the life course..  Routledge.  ISBN 9781138351929.  Chapter 3.  s 53 - 77 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2018). Gender as Analytic, Political and Interdisciplinary Concept, In Håkon Leiulfsrud & Peter Sohlberg (ed.),  Concepts in Action. Conceptual Constructionism..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004314191.  Chapter 15.  s 264 - 283
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Henningsen, Inge (2018). Guttepanikk og jentepress - paradokser og kunnskapskrise. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  42(1/2), s 6- 28 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aarseth, Helene; Layton, Lynne & Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Conflicts in the habitus: The emotional work of becoming modern. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  64(1), s 148- 165 . doi: 10.1111/1467-954X.12347
 • Davies, Bronwyn & Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Formation of Gendered Identities in the Classroom, In Kim Deoksoon & Stephen May (ed.),  Discourse and Education. Encyclopedia of Language and Education.  Springer.  ISBN 978-3-319-02244-4.  Kapittel.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). The Arrow of Time in the Space of the Present: Temporality as Methodological and Theoretical Dimension in Child Research. Children & society.  ISSN 0951-0605.  30(1), s 1- 11 . doi: 10.1111/chso.12116
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Young Women's Friendships across Three Generations: Insights from Norway. Feminist Studies.  ISSN 0046-3663.  42(2), s 311- 336
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Forskjeller i klassen - kjønn i kontekst, I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.),  Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  Kapittel 1.  s 11 - 32
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Nye jenter? Kjønnede læringsmønstre i nye kontekster, I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.),  Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  Kapittel 4.  s 76 - 93
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Nye perspektiver på kjønn og skole i forandring, I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.),  Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  Kapittel 11.  s 208 - 217
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Tid og rum - børn og køn. Temporalitet som metodisk og teoretisk dimension i børne/ungdomsforskning og kønsforskning. Kvinder, Køn og Forskning.  ISSN 0907-6182.  23(3), s 69- 79
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Thorne, Barrie (2014). Children, Gender, and Issues of Well-Being, In Asher Ben-Arieh; Ferran Casas; Ivar Frønes & Jill E. Korbin (ed.),  Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective.  Springer.  ISBN 978-90-481-9062-1.  Volume 1, Section I, chapter 4.  s 105 - 130
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). At blive, gøre, være og udfordre køn, I: Michael Hviid Jakobsen; Erik Laursen & Jan Brødslev Olsen (red.),  Socialpsykologi.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-5290-2.  Kapitel 18.  s 453 - 476
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Gender on Class Journeys, In Claire Maxwell & Peter Aggleton (ed.),  Privilege, Agency and Affect. Understanding the Production and Effects of Action.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-29262-9.  Kap 11.  s 202 - 218
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). Mødre og døtre. Teori og politik, erfaring og konstruktion, I: Kirsten Grønbæk Hansen (red.),  Er der spor? Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede.  Frydenlund Academic.  ISBN 9788771181081.  kapittel.  s 117 - 138
 • Rudberg, Monica & Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). The making of a 'new man': Psychosocial change in a generational context. Journal of Psychosocial Studies.  ISSN 1478-6737.  6(1)
 • Thomson, Rachel; Moe, Anita; Thorne, Barrie & Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). Situated Affect in Traveling Data: Tracing Processes of Meaning Making in Qualitative Research. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  18(4), s 310- 322 . doi: 10.1177/1077800411434283
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Hvis svaret er biologi - hva var da spørsmålet?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(3), s 284- 295
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Kjønn i klasserommet, I: May Britt Postholm; Peder Haug; Elaine Munthe & Rune Johan Krumsvik (red.),  Elevmangfold i skolen, 1.-7.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-886-6.  Kapittel 8.  s 179 - 195
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Kjønn på ungdomsskolen, I: May Britt Postholm; Elaine Munthe; Peder Haug & Rune Johan Krumsvik (red.),  Elevmangfold i skolen 5-10.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-887-3.  Kapittel 8.  s 193 - 209
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Når kritikk blir til kanon. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 259- 264
 • Rudberg, Monica & Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Gender in three generations: Narrative constructions and psychological identifications, In K Jensen de Lopez & T.G.B Hansen (ed.),  Development of self in culture. Self in culture in mind, vol. 1.  Aalborg Universitetsforlag.  chapter 8.  s 169 - 195
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Dekonstruksjonens hegemoni. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 160- 163
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Små piger, søde piger, stille piger : om pigeliv og pigesocialisering. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  40(3), s 18- 49
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Totalteorier og andre teorier. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 250- 254
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). 性别 研究在挪威 - 别 样 的 故事 [Gender Research in Norway - a different story?], I: He Chengzhou (red.),  Gender, Theory and Culture 性别 ,理论 与 文化.  Nanjing University Press.  ISBN 978-7-305-07015-0.  Del II.  s 76 - 85
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). New Boys? A Nordic Perspective, In Jürgen Budde & Ingelore Mammes (ed.),  Jungenforschung empirisch. Zwischen Schule, männlichem Habitus und Peerkultur.  VS Verlag für Sozialwissenschaften.  ISBN 978-3-531-16683-4.  Internationale Perspektiven von Jungenforschung.  s 205 - 218

Se alle arbeider i Cristin

 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-349-95081-2.  352 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (red.) (2014). Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  231 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Skoletid. Piger og drenge fra 1. til 9.klasse. Akademisk Forlag.  ISBN 978-87-500-4197-9.  374 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019, 25. oktober). Feil å framstille gutter som skoletapere. [Internett].  KILDEN.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019, 28. januar). Kjønnsforskjeller i skolen. [Internett].  Kjønnsavdelingen #19 Podcast - KILDEN.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019). Samrøret mellom evidensbevegelsen og politikere. Utdanningsnytt.no. . doi: https://www.utdanningsnytt.no/forskning-utdanningsforskning/samroret-mellom-evidensbevegelsen-og-politikere/215997
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019). Tidlig innsats - for å kompensere for kjønn?. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  36(1), s 38- 43
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Malterud, Kirsti (2019). Et snevert kunnskapssyn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Malterud, Kirsti (2019). Kunnskap for politikk og praksis? en analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(3), s 274- 284 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-04
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2018). Focus on Energy, In Niels Ulrik Sørensen (ed.),  Understanding Learning and Motivation in Youth.  Routledge.  ISBN 978-1-13804-867-6.  Chapter 5.  s 40-47
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2018). Gender and Generation in Times of Change in China. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  26(4), s 255- 259 . doi: https://doi.org/10.1080/08038740.2018.1534351
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Gender Development, Feminist Psychoanalytic Perspectives on, In Nancy Naples (ed.),  The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-9694-9.  1.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016, 31. august). Gutter: PC-dag og «fart og moro» Jenter: Neglespa og såpeverksted. [Internett].  Aftenposten.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016, 04. februar). Hvorfor er vi så besatt av flinke piker?. [Internett].  KILDEN - http://kjonnsforskning.no/nb/2016/02/hvorfor-er-vi-.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Kjønn i stille endring. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning. . doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2016/08/kjonn-i-stille-endring
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Kjønn og Skam. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2016/05/kjonn-og-skam
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2015). Det offentlige får det verste fra to verdener. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  41(3), s 101- 108
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Less is more. Anmeldelse av Ivar Frønes: Å forstå sosialisering. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(3), s 84- 87
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Ram elevernes energi - om koblingen mellem læring og udviking. VejlederForum.  sommer, s 57- 60 . doi: http://www.vejlederforum.dk/page1380.aspx?recordid1380=1301
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013, 01. november). Barna dine tenker annerledes om kjønn enn du gjør. [Internett].  KILDEN.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Et "Kjønn+"-forskningsprogram for likestilling?. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 4- 5
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Modernization and Generation.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Ram energien, I:  Unges motivation og læring.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-5738-9.  Kapittel 3.  s 68 - 82
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). STKere på CAS: Personlig utvikling og sosiokulturell endring. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (1), s 20- 22
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Vet ikke nok om likestilling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 05.02.2013
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). Qu’est-ce que le genre ?. Indabanetwork.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). ¿Qué es el género?. Indabanetwork.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). What is Gender?. Indabanetwork.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Aarseth, Helene & Layton, Lynne (2012). Conflicts in the habitus: the emotional work of becoming modern.
 • Aarseth, Helene; Nielsen, Harriet Bjerrum & Layton, Lynne (2011). The emotional work of becoming modern.
 • Godø, Helene Toverud; Eriksen, Ingunn; Overå, Stian & Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Nye rom for nye kjønn?. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2), s 44- 46
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Affective readings of texts - introduction to the psychosocial perspective.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Biologiens begrensninger. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Bjellekua i norsk kjønnsforskning. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2), s 12- 13
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Friere valg for begge kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Gender and biology.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011, 21. oktober). Hjerneoppvask. [Internett].  KILDEN http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis..
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). If biology is the answer - what was the question?.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). The uncontemporainity of gender. Invited presentation in the panel: Gender Theory for the 21st Century: Nonlinear, Undone, Queered, Relational.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Vitenskapens Don Quixote. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Thomsen, Rachel; Moe, Anita; Thorne, Barrie & Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Situated  affect in  travelling  data:  Tracing  processes  of  meaning-­making  in  qualitative  research.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Biologi som hindring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Dimensions of time and gender in the development from child to young adult.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Enten for jenter eller for gutter?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Exphil og paranoia. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  (5)
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Harald Eias vendetta mot forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Hva handlet det egentlig om?. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.  ISSN 0802-0027.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010, 02. mars). Kjønn-seg-på-eren.  Utropia.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010, 08. oktober). Kjønnsforskere leder prestisjeprosjekt. [Internett].  KILDEN - informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010, 20. mai). Klassestudie.  Hjem og skole.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Kriterier i forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Poststrukturalisme og kjønnsforskning. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Suksess i klasserommet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Uetterrettelig om kjønnsforskning. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010, 26. mars). Verdens vanskeligste og viktigste jobb.  Utdanning.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010, 17. februar). Ønsker vikarlærerne vekk.  Vårt Land.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010). Hvem tror du at du er?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010, 01. oktober). "It is up to me to decide who I want to be".  Glimt, Centre for Advanced Studies, Oslo.
 • Aarseth, Helene & Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Forskere blir tause. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Biologi eller biologisk reduksjonisme?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009, 01. februar). Ei fri kvinne.  Forskerforum.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Forskere og journalister. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Forstår ikke forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Gundersen og de Beauvoir. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009, 12. september). I faglig eksil.  Klassekampen.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009, 16. oktober). Ikke feminisert, men moderne. [Internett].  KILDEN.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009, 01. november). Kjønnsforsker i klasserommet.  Klartekst. Universitetsforlagets magasin.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Kjønnssystemets fordeler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Preben Z.Møllers mikrofonstativ. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009, 12. oktober). Skolen favoriserer guttene.  Dagbladet.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009, 05. oktober). Skolen som støpeskje.  Klassekampen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 13. aug. 2019 13:22

Prosjekter