Voldtektens geografi: En studie av den rettslige forvaltningen av seksuelt medborgerskap i Norge

En studie av rettsvesenets behandling av voldtektssaker i Norge

Om prosjektet

Prosjektet tar for seg en analyse av hvordan det norske rettsvesen håndterer voldtektssaker. Avhandlingen vil særlig undersøke faktorer relatert til frifinnelsesrater og straffeutmålingspraksis, samt hvordan voldtekt innrammes som sosialt og kjønnet problem.  Det vil gjennomføres intervjuer med aktører i rettssystemet, observeres rettssaker og foretas en statistisk regresjonsanalyse av straffeutmålingspraksisen i voldtektsdommer. Sentrale problemstillinger handler om hvordan sosiale og romlige faktorer påvirker rettssystemets vurderinger av straffverdighet. Det vil dessuten undersøkes hvordan vurderingene kan knyttes til kulturelle forestillinger og narrativer om kjønn, makt og seksualitet. Et annet fokus handler om romlig-legale normer i rettssystemet, i særdeleshet i forhold til spenningsforholdet mellom fornuft og følelser. Endelig vil det undersøkes hvilke refleksjoner rettslige aktører gjør seg om sin rolle som forvaltere av rettssikkerhet. Alt dette vil til slutt munne ut i en diskusjon av hvilke konsekvenser rettspraksisen har for ivaretakelsen av kvinners seksuelle medborgerskap.

Avhandlingen trekker på perspektiver fra feministisk geografi, medborgerskapsteorier, rettsosiologi og symbolsk interaksjonisme med særlig vekt på Erving Goffmans dramaturgiske teorier.

Prosjektet inngår i likestillingsgruppen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Finansiering

Universitetet i Oslo. Periode 2011-2015

Publisert 21. sep. 2011 14:18 - Sist endret 13. apr. 2018 11:05