Fagtermer i kjønnsforskning - et samarbeid med Språkrådet (avsluttet)

Terminologiprosjektet «Fagtermer i kjønnsforskning» er forankret i kjønnsforskningsmiljøene ved fire norske universiteter. Målet er å styrke bruken av norsk fagspråk i forskning på og undervisning i kjønn.

Foto: Språkrådet

Om prosjektet

Prosjektet har sin base ved STK, men er også forankret i kjønnsforskningsmiljøene ved UiB, UiT og NTNU. Terminologiarbeidet består i å samle inn, registrere og formidle fagtermer som er sentrale i kjønnsforskningen. Resultatet vil bli en liste som er ordnet i det man kaller termposter. En termpost inneholder term på bokmål, nynorsk og engelsk samt en forklaring på norsk. Utvalget av termer og innholdet i hver termpost vil bli diskutert på arbeidsmøter hvor forskere fra de største norske miljøene for kjønnsforskning er representerte. I etterkant av disse møtene vil termene bli registrert i en termliste på internett (Språkrådets termwiki) som er tilgjengelig for alle, både studenter og fagfolk.

Mål

Kjønnsforskningen er et ungt og tverrfaglig fagfelt som verken har egne norske fagordbøker eller har utført terminologisk arbeid av denne typen tidligere. Dessuten har flere sentrale termer i norsk kjønnsforskning blitt importert fra andre språk uten at tilsvarende norske termer har fått fotfeste i fagdiskusjonene. Målet med terminologiarbeidet er å bidra til å styrke bruken av norsk fagspråk i forskning på og undervisning i kjønn. Studenter er den primære målgruppen.

Bakgrunn

Språkrådet er det nasjonale samordningsorganet for terminologiarbeid, og de er ansvarlige for å ta initiativ til og samordne tiltak som kan styrke norsk terminologi og fagspråk. I 2013 satte Språkrådet i gang et mønsterpraksisprosjekt på fagfeltet kjemi som skulle prøve ut arbeidsmetoder i terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren. Erfaringene fra dette prosjektet munnet ut i en praktisk veiledning i terminologiarbeid som kan tjene andre fagfelt. På bakgrunn av erfaringene fra mønsterpraksisprosjektet lyste Språkrådet i 2014 ut midler til terminologiarbeid på et annet fagfelt, og de valgte da å støtte prosjektet «Fagtermer i kjønnsforskning».

Samarbeid

Språkrådet termwiki

Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning

Kjønnsforskere ved UiB, UiT og NTNU

Lenker

NIKK har publisert en sak om prosjektet

Publisert 30. apr. 2015 09:21 - Sist endret 25. nov. 2019 12:59