Female researchers on track (FRONT)

Female researchers on track (FRONT) er et prosjekt som jobber for kulturutvikling for kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), og er et samarbeidsprosjekt mellom MN-fakultetet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK).

Mål

Prosjektets hovedmålet er å sørge for en langsiktig og bærekraftig endring på fakultetet som helhet.

Bakgrunn

Skjevselektering til høyere stillinger i akademia skjer over tid, og på ulike steder i karriereløpet. Til tross for tilnærmet kjønnsbalanse på bachelor- og masternivå er under 20 % av MN-fakultetets professorer kvinner.

En innledende analyse har identifisert tre hovedproblemer:

  • Frafall av kvinner opp mot de høyeste stillingsnivåene
  • Skjevselektering oppover i karriereveien, særlig mot toppen
  • Kjønnssegregering og kjønnete faghierarkier mellom og innenfor fagene

For å kunne løse disse hovedproblemene har FRONT kommet fram til tre hovedtiltak som prosjektet skal jobbe med.

Finansiering

FRONT er finansiert av forskningsrådet med midler fra programmet «Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse» (BALANSE), og skal bidra til at BALANSE når sine målsettinger. Hovedmålet for BALANSE er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Visjonen er å bli best i Europa på kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.

 

Publisert 28. apr. 2016 10:25 - Sist endret 26. mars 2019 15:52