Hvordan kjønnes lederskap og makt i Forsvaret? (avsluttet)

Selv om Norge ligger på topp i internasjonale likestillingsmålinger er det fortsatt et klart flertall av menn i ledelsen av viktige maktinstitusjoner i samfunnet (NOU:2011:18, Struktur for likestilling).

Om prosjektet

Det har lenge vært et politisk mål å øke kvinnerepresentasjonen og sørge for flere kvinner i militær ledelse St.meld.nr. 36 (2006-2007) likevel er det over 20 prosent som slutter fordi de ikke føler seg velkomne. Forsvaret er en mannsdominert organisasjon preget av hieriarki, disiplin og maskuline verdier og med lange tradisjoner for overgangsritualer og heltedyrkelse.

Mål

Siktemålet i dette prosjektet er å studere kulturelle og symbolske representasjoner av kjønn, makt og seksualitet som kommer til uttrykk i Forsvarets informasjonsmateriale og interne og eksterne kampanjer rettet mot å rekruttere flere kvinner til militære våpengrener og internasjonale operasjoner. Aktørene posisjonerer seg inn i feltet gjennom fysisk styrke og en annen målsetning er å studere offisielle og uoffisielle overgangsritualer og undersøke hvilken sosial funksjon ritene har i en militær karrierekontekst.

Prosjektet vil belyse hva tekster, bilde- og filmmateriale forteller om Forsvarets imagebygging og hvilke kroppslige disposisjoner som gjør seg gjeldende i militært lederskap. Forskningsdesignet legger opp til fokusgruppeintervjuer, kritisk diskursanalyse, og klassisk tekstanalyse av hegemoniske representasjoner av den legitime militærkroppen.

Noen spørsmål som skal utforskes er:

  • Hvilke symbolske konstruksjoner av kjønn og lederskap finner sted i kampanjer, og hvordan henger de sammen med maktforholdene mellom kjønnene?

  • Hvordan påvirker kulturelle representasjoner rekrutteringen og karrieren til kvinner og menn i Forsvaret?

  • Finnes det representasjoner av kvinnelige helter i Forsvarets kampanjer og imagebygging?

  • Hvilken betydning har de militære ritene for kvinners sjanse til å posisjonere seg og gjøre karriere?

I tillegg til fokusgruppene vil disse spørsmålene bli tematisert i intervjuer med høyere befal og kvinnelige og mannlige rekrutter i det pågående forskningsprosjektet ”Maskulinitetskulturer i Forsvaret som hinder for likestilling” (2011-2013). Bourdieus begreper om symbolsk makt og fysisk kapital og Foucaults begreper om kunnskap og disiplineringsformer som et redskap for sosial integrasjon, meningsskaper og status, inngår i analysen.

Bakgrunn

Studien er en del av paraplyprosjektet “Mirror, mirror on the wall, who´s the most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations” og bygger på funn fra  militærprosjektet “Masculinity cultures in the Norwegian Military of defence” (2011- 2013). Forsker Stina H. Bang Svendsen er med dette prosjektet.

Samarbeidspartnere/prosjektdeltakere

  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU), University of Stavanger (UiS)

  • Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)

  • Norwegian Institute of Water Research (NIVA)

  • Birkbeck, University of London

Prosjektkoordinator er Siri Øyslebø Sørensen, NTNU

Finansiering:

Norges forskningsråd finansiering fra SAMKUL- programmet  2013-2016.

Publisert 18. juni 2013 13:57 - Sist endret 14. juni 2019 15:15