Kjønnet pleie og omsorg? En institusjonell-etnografisk studie av kjønn i sykepleien (avsluttet)

Både nasjonale og internasjonale studier viser relativt store forskjeller i menns og kvinners håndtering av helse og reaksjoner på sykdom. De siste levekårsundersøkelsene viser at menn har høyere dødelighet enn kvinner, mens kvinner rapporterer flere år med dårlig helse.

Om prosjektet

Ut fra forskning om menns helse ser vi at maskulinitet kan være en barriere for menn når det gjelder å oppsøke hjelp når kroppen svikter. Flere internasjonale studier viser at menn har en tendens til å trivialisere helseplager. Innenfor sykepleien er kjønn lite tematisert til tross for at helseforskningen viser store ulikheter som relateres til kjønn.

Mål

Siktemålet med dette kvalitative PhD-prosjektet er å utforske hva kjønn kan bety innefor deler av sykepleiens teori- og praksisfelt, samt å belyse hvilken rolle kjønn kan ha i praktiserende sykepleieres møter med mannlige pasienter. Gjennom et utvalg av kvalitative forskningsmetoder (intervju, deltakende observasjon og tekstanalyse) utforskes forholdet mellom sykepleiens teoretiske felt og omsorg i praksis. Prosjektets nedslagsfeltet er intervjuer med lærere fra to sykepleierutdanninger, studier av pensumtekster og andre styringsinstrumenter, samt feltarbeid på to sykehusavdelinger i Norge.

Noen sentrale spørsmål som stilles er:

  • Hvor og hvordan tematiseres kjønn i sykepleiens teorigrunnlag?

  • Hvilke uttrykk får sykepleieres forståelse av maskulinitet og den mannlige pasient(en) i møter som er forbundet med krise og sorg, og hvordan håndterer pleierene pasienters opplevelser og reaksjoner på sykdom og behandling.

  • Er pleie og omsorg preget av en forståelse av menn som det sterke kjønn?


Som metodologisk angrepsmåte benyttes sentrale elementer i Doroty Smiths forskningsprogram Institusjonell etnografi. Pierre Bourdieus praksisteori er sentral i analysen av det empiriske materialet.

Bakgrunn

Studien er tilknyttet prosjektet "Det sterke kjønns sårbarhet - behandling, omsorg og maskulinitet", som ledes av professor Ulla-Britt Lilleaas ved Universitetet i Agder.

Finansiering

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Kommunaldepartementet. Oppstart 2010.

Publisert 26. sep. 2011 15:14 - Sist endret 11. nov. 2016 14:23