Forskningsnettverk

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning sine tverrfaglege forskargrupper arbeider med tema innanfor senterets satsingsområde. Forskargruppene er del av lokale, nasjonale og internasjonale nettverk, og arrangerar regelmessig opne seminar.

 

Tilknyttede forskningsnettverk

Nordisk nettverk for institusjonell etnografi

Nettverket har som formål å bringe sammen forskere, studenter og undervisere som bruker eller er interessert i å bruke institusjonell etnografi innenfor forskjellige fagomrpder og forskningsfelt.

Monsternettverket

Monsternettverket ønsker å bringe sammen forskere, studenter og andre som er interessert i monstre og det monstrøse.

Feminisms in the Nordic Region

Hvordan reagerer feministiske kvinnebevegelser på globale kriser, økt mobilitet og mangfold? Hvilke utfordringer står framfor feministiske bevegelser i Norden i dag? Et nystartet nordisk samarbeidsprosjekt håper å resultere i ny kunnskap om de nye utfordringer innenfor kjønn og årsaker til diskriminering i samfunnet forøvrig vi står overfor i dag.

Forskningsgruppe i feministisk filosofi

Forskningsgruppen har både som formål å bidra til forskning i feministisk filosofi og et praktisk mål om å bidra til bedre kjønnsbalanse i faget. Forskningsinteressene reflekterer dette praktiske målet.

Merkevaren Norden - 'Nordic Branding'

Det tverrfaglige forskningsprosjektet Nordic Branding skal undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt, i politikk, juss og handel. Prosjektet bringer ledende 'branding' eksperter sammen med autoriteter på samfunnsmodeller fra Universitetet i Oslo, samt fjorten andre institusjoner i Norden og Storbritannia.

Den nordiske utdanningsmodellen

Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) er et komparativt forskningsprosjekt som har til formål å undersøke den nordiske utdanningsmodellen med vekt på både aktuelle og historiske sider. NordEd er en forskergruppe preget av stort faglig mangfold og representerer en rekke forskjellige disipliner: pedagogikk, kjønnsforskning, filosofi, matematikk, musikk, teologi, historie, sosialvitenskap og utdanningsvitenskap.

Living the Nordic Model

Hvordan skapes nordiske borgere og hvordan kan vi gjennom studier av dagliglivet problematisere og forstå den nordiske modellen? Hva er nordisk barndom og hvordan påvirkes den av det nye institusjonelle landskapet og digitale teknologier? Dette er noen av spørsmålene forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for pedagogikk, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie, Psykologisk institutt og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning søker svar på i det nye UiO:Norden-prosjektet "Living the Nordic model".

Significant others – informal social networks between policy and everyday life

Forskningsnettverket jobber med uformelle sosiale relasjoner. Nettverket er finanisert av Forskningsrådet og inkluderer forskere fra København, Roskilde, Lund og Universitetet i Oslo.

Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Dette forskningsprogrammet er tilknyttet Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet – storbyuniversitetet, og undersøker vold i nære relasjoner på fire ulike områder: 1. Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse; 2. Kulturelle forståelser og underliggende årsaker; 3. Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi; og 4. Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

E-infrastruktur i kulturfaglig kvinne- og kjønnsforskning

Nettverket er et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Kilden kjønnsforskning.no, Kvinnemuseet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arkivverket og er også i dialog med forskere i andre UH-institusjoner. Målet er å utvikle e-løsninger som kan bidra til å koble sammen og videreutvikle eksisterende arkiver med kvinners bidrag til kultur og samfunnsliv.

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser

Dette er et nasjonalt nettverk for forskere, praktikere, studenter og andre fagpersoner som har dette som arbeidsområde.

Publisert 29. mai 2012 08:59 - Sist endret 2. mars 2021 10:59