Seminar 2/2012: Voldtekt - et spørsmål om etnisitet?

I desember 2012 arrangerte nettverket forskningsseminaret "Voldtekt  - et spørsmål om etnisitet?", med personer som forsker på voldtekt og seksuelle overgrep, og praktikere som til daglig er i kontakt med overgrepsutsatte eller overgripere.

Tid og sted: 11. desember 2012 kl. 10.00-16.00, Litteraturhuset, Kverneland.

Innledere: Anna Kaszuba som jobber med minoritetskvinner på Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør Trøndelag, som fortalte om sine satsninger på feltet. Arbeidet resulterte i Prosjektrapport, SMISO. Ellen Norbakken, Universitetet i Tromsø fortalte om sin forskning på seksuelle overgrep i luthersk-læstadianske miljøer. I tillegg holdt sosiolog Helga Eggebø og Anne Bitsch innledning om medie- og rettsfremstillinger av "de andres voldtekter" og voldsutsatte minoriteters møter med utlendingsbyråkratiet.*)

Les innledernes presentasjoner (pdf): Anna Kaszuba, Helga Eggebø og Anne Bitsch.

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo

 

Program

9.30 Registrering og morgenkaffe   

10.00-10.15 Velkommen v/Inga Bostad, prorektor ved Universitetet i Oslo   

10.15-10.30 Voldtekt og mørk maskulinitet: Diskurser om innvandrermannen i media og rettssystemet. Anne Bitsch, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO  

10.30-10.50 Experiences from the field: Working with people who experienced sexual abuse from ethnic minority groups in Sør Trøndelag.  Anna Kaszuba, SMISO

10.50-11.15 Når ord mangler…Om seksuelle overgrep i luthersk-læstadianske miljøer. Ellen Heidi Norbakken, Universitetet i Tromsø

11.15  11.30 Spørsmål og diskusjon til innlederne   

11.30  12.00 Lunsj   

12.00  13.30 Caféseminar med innlagte pauser underveis

  • Gruppe 1:  Oss og dem: Nasjonale selvbilder og voldtekt (norsk)
  • Gruppe 2:  Praktikeren møter forskeren – kartlegging av kunnskapsbehov i voldtektsforskningen (engelsk) 
  • Gruppe 3:  Det som ikke kan sies: vold og overgrep i lukkede, religiøse miljøer teoretisk begrepsutvikling

13.30-14.45 Caféseminar fortsetter: Gruppebytte       

14.45-15.00 Pause   

15.00-15.20 Et riktig offer? Voldsutsatte minoritetskvinners møte med utlendingsbyråkratiet. Helga Eggebø (norsk) 

15.20-15.45 Spørsmål og diskusjon til innleder   

15.45-16.00 Oppsummering

*) Biografier

Anne Bitsch (f. 1978)   

Nøkkelkompetanse og faglig interessefelt: Politisk og feministisk geografi, voldtekt, rettssosiologi, kjønn & seksualitet, maskulinitetsstudier, internasjonal politikk og utvikling,  menneskerettigheter.

Utdanning: Mastergrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og University of California  Berkeley, samt treårig prosjektlederutdanning fra KaosPilotene i Danmark. Diverse kurs i menneskerettigheter og resultatstyring i internasjonalt bistands og utviklingsarbeid. I dag doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Verv/praksis: Anne har jobbet med internasjonale menneskerettigheter siden midten av 1990-tallet, blant  annet som styremedlem i Oslo Amnesty og kvinnekoordinator i Amnesty International Norge med særlig ansvar for vold mot kvinner. Hun har de siste årene jobbet i ulike bistandsorganisasjoner, senest som rådgiver på kjønnsbasert vold for FNs Befolkningsfond (UNFPA) i Uganda. Hun har dessuten bakgrunn som journalist, avisspaltist og redaktør, samt aktiv samfunnsdebattant i spørsmål om voldtekt, feminisme og kjønn. Denne høsten bokaktuell med Bak lukkede dører. En bok om voldtekt som er skrevet sammen med Anja Emilie Kruse.  

Publikasjoner:

Bitsch, Anne. Work in progress, Ph.D dissertation. The Geography of Rape: A Comparative Study of Gender Equality and The Legal Status of Rape in Norway and the U.S., Centre for Gender  Research, University of Oslo.

Bitsch, Anne & Kruse, Anja Emilie, (2012). Bak(lukkede(dører. En bok om voldtekt. Cappelen Damm.

Bitsch, Anne, (2011). Voldtekt i valgkampens hete, i tidsskriftet Fett 2/2011. (En bearbeidet versjon av artikkelen og diskusjon om voldtektsmyter i likestillingslandet finnes også i boka Bak(lukkede dører fra side 245.)

Bitsch, Anne, (2010). The Geography of Rape. Spaces of Shame and Risk. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo.

 

Anna Kaszuba (f. 1983)   

Nøkkelkompetanse og faglig interessefelt: Anna Kaszuba har flere års erfaring i jobbe med mennesker som har vart utsatt for forskjellige typer seksuelle overgrep. Hun har jobbet med ungdommer og folk fra forskjellige kulturer. Anna er spesielt faglig interessert i tema som kultur og trauma, trauma og kropp, og bruken av yoga i  traumebehandling.

Utdanning: Mastergrad i psykologi, Universitetet i Lublin, Polen. Oppgaven tok for seg kognitive funksjoner til schizofrene pasienter.

Praksis: Anna har siden januar 2011 jobbet som faglig veileder på Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør Trøndelag, SMISO. Hun jobbet i 2011 med prosjektet: Vi tåler å høre din historie. (Hovedmålsettingen med prosjektet var å systematisere den kunnskap og de erfaringer som foreligger i forhold til kvinner av ikke vestlig og Øst-Europeisk opprinnelse som har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep. Hun har ellers jobbet systematisk for å gjøre senterets tilbud kultursensitivt og bedre tilgjengelig for minoriteter, blant annet ved å oversette brosjyrer til andre språk og holde ulike typer informasjonsopplegg.

 

Ellen Heidi Norbakken (f. 1974)   

Nøkkelkompetanse og faglig interessefelt: Ellen brenner for at mennesker på livets skyggeside skal oppleve verdighet, solidaritet og rettferdighet og at samfunnet og kirken skal ha rom for alle. Hun ønsker at diakoni skal kunne fungere som bro mellom menighetsliv og samfunnet for øvrig (kristen nestekjærlighet i praksis) og er opptatt av hvordan man kan forhindre og håndtere overgrep i kristne miljøer, både åndelig/trosmessig, fysisk og seksuelt.     

Utdanning: Bachelorgrad i pedagogikk/lærerskole, master i diakoni ved Diakonhjemmets høgskole i Oslo.

Verv/praksis: Ellen arbeider for tiden med formidling av forskning ved Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling tilknyttet Universitetet i Tromsø. Har omtrent 10 års erfaring både innenfor læreryrket og innenfor administrasjon, og har vært engasjert i diverse diakonalt arbeid på fritida. Siden 2009 har Ellen bidratt frivillig i produksjon og distribusjon av Gatemagasinet Virkelig i Tromsø, med tanke på å gi vanskeligstilte mennesker muligheten til å oppleve verdighet og stolthet ved å tjene ærlige penger. Ellen har dessuten kjennskap til personer med seksuelle overgrep i bagasjen og hennes egen tilhørighet i forholdsvis lukkede, religiøse miljøer førte til ønsket om å forske mer på problematikken.    

Publikasjoner:

Norbakken, Ellen Heidi. (2012). Når ord mangler…om seksuelle overgrep i luthersk-læstadianske miljøer. Diakonhjemmets høgskole i Oslo.

 

Helga Eggebø (f. 1983)

Nøkkelkompetanse og faglig interessefelt: Migrasjon, innvandringspolitikk, intimitet, kjønn,  kvinnebevegelse, feministisk teori og velferdsstatsteori

Utdanning: Ph.D i sosiologi (Universitetet i Bergen), mastergrad i sosiologi (UiO), bachelorgrad i sosiologi (Universitetet i Bergen).

Verv/praksis: Jobber i dag som politisk rådgiver for Sosialistisk Venstreparti (SV) etter å ha levert doktoravhandlingen sin i 2012 som handlet om familieinnvandring til Norge. Masteroppgaven tok også for seg faglige spørsmål knyttet til minoritetspolitikk, herunder spesielt utlendingsforvaltningens syn på innvandrerkvinner og vold. Eggebø har dessuten sittet i Skjeie-utvalget og jobbet spesielt med likestillingsmeldingens kapitler om vold og trakassering. Endelig har hun vært medlem i forskningsgruppa Kultur, teknologi og kjønn ved Rokkansenteret og Migrasjon, Miljø og Utvikling ved Sosiologisk Institutt (UiB).   

Publikasjoner:

Eggebø, Helga (2012). ‘With a heavy heart’: Ethics, emotions and rationality in Norwegian immigration administration. Sociology. Prepublished July 232012,  DOI: 10.1177/0038038512437895

Eggebø, Helga (2013). ‘A real marriage?: Applying for marriage migration to Norway’. Journal of Ethnic and Migration Studies. (Forthcoming).

Eggebø, Helga (2009). Familieinnvandring, avhengigheit og autonomi Tidsskrift for kjønnsforskning nr 4/09: s. 337-342.  

Eggebø, Helga. (2007). Offeromgrepet til last eller gagn? i Impuls. Tidsskrift for psykologi 3/2007: s.14-19.   

Publisert 13. juni 2013 13:27 - Sist endret 26. okt. 2016 14:40