Seminar 4: Voldtekt og forskningsmetoder

Tema for dette seminaret 28. august 2013, var voldtekt og forskningsmetoder. Blant innlederne var Hilde Pape (SIRUS), Helle Nesvold (Overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt), og May-Len Skilbrei (Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO). Foruten innlederne deltok forskere, praktikere og studenter fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning/UiO, Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Dixi – senter for voldtatte, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Institutt for samfunnsmedisin v/NTNU, Institutt for kriminologi og rettssosiologi/UiO, Politihøgskolen og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Ny koordinator for nettverket er Anja Emilie Kruse, STK/NKVTS.

Hilde Pape (SIRUS), fortalte om sin vei gjennom fagfeltet, fra å ha vært aktivist og tilknyttet krisesenter for kvinner, via forskning på bl.a. omfang av og kjennetegn ved ulike voldsformer som begås i Norge, til hennes siste prosjekt som omhandler unge jenters utsatthet for uønskede seksuelle hendelser under alkoholrus.

Helle Nesvold (Overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt) innledet også om sin vei gjennom fagfeltet, og diskuterte forholdet mellom forsknings- og praksisfeltet, som en representant for begge felt.

May-Len Skilbrei (Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO) innledet om sitt arbeid med forskning på prostitusjonsfeltet og kvinner i prostitusjon, og fremhevet både metodiske vanskeligheter med å anslå forekomst av vold hos denne utsatte gruppa, samt etiske problemstillinger hun har møtt på i sitt virke som forsker.

Les innledernes presentasjoner her: Hilde Pape*, May-Len Skilbrei og Helle Nesvold.

*Hilde Papes innledning er en revidert versjon av den hun holdt på seminaret, fordi deler av innledningen handlet om upubliserte resultater av et pågående forskningsprosjekt.

I gruppesesjonene ble problemstillinger med relevans for teori og metode diskutert; ulike forskningsparadigmer/tilnærminger, ulik forskningsmetodikk og epistemologi, samt konkrete forskningsbehov på hvert enkelt fagfelt.

Nettverkets styringsgruppe engasjerte våren 2013 universitetsbibliotekar Ragnhild Sundsbak (UB v/UiO) til å produsere en bibliografi. Denne bibliografien ble presentert av Sundsbak selv på det siste seminaret, med en innføring både i bruk av bibliografien og søk i Web of Science. Interesserte kan finne bibliografien nederst på denne siden. I tillegg kom representanter for Norske kvinners sanitetsforening (NKS) for å fortelle om muligheter til å søke finansiering av forskning på voldtektsfeltet.

Når: Onsdag 28. august, kl. 09.00 - 15.30, Hvor: Rådssalen, Lucy Smiths hus, Blindern

Innledere: Ragnhild Sundsbak (Universitetsbiblioteket, UiO), May-Len Skilbrei (Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO), Helle Nesvold (Oslo legevakt) og Hilde Pape (Statens institutt for rusmiddelforskning)

Ordstyrer: Anne Bitsch (STK)

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo

PROGRAM:

08.30 - 09.00: Morgenkaffe

09.00 - 09.30: Ragnhild Sundsbak (universitetetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket, UiO) presenterer bibliografi med litteratur om voldtektsforskning

09.30 - 10.00: May-Len Skilbrei (førsteamanuensis, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO) presenterer sin vei gjennom fagfeltet

10.00 - 10.30: Helle Nesvold (overlege/forsker, Oslo legevakt) presenterer sin vei gjennom fagfeltet

10.30 - 10.45: Pause

10.45 - 12.15: Gruppearbeid: Voldtekt mellom teori og metode

12.15 - 13.00: Lunsj

13.00 - 13.30: Hilde Pape (forsker, Statens institutt for rusmiddelforskning - SIRUS), presenterer sin vei gjennom fagfeltet

13.30 - 14.15: Innledninger om finansieringsmuligheter fra bl.a. Norges forskningsråd (NFR) og Norske kvinners sanitetsforening (NKS)

14.15 - 14.30: Pause

14.30 - 15.15: Plenumsdiskusjon: Forskning for fremtiden

15.15 - 15.30: Oppsummering

 

Biografier:

May-Len Skilbrei (f. 1971)

Nøkkelkompetanse og faglige interessefelt:

 • Seksualitet, prostitusjon, menneskehandel, arbeidsliv.

Utdanning:

 • Ph.D i sosiologi fra UiO fra 2003, samt studier i kriminologi og jus.

Verv/praksis:

 • Skilbrei har erfaring fra en rekke styreverv innenfor forskning og forskningsformidling. Hun har tidligere ledet Foreningen for kjønnsforskning i Norge, er nå nestleder i Kilden, som er Forskningsrådets informasjonssenter for kjønnsforskning, og styreleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Tromsø (KVINNFORSK). Skilbrei er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sosiologi i dag.

Publikasjoner:

 • Skilbrei, May-Len Østbye (2013). Transnasjonal prostitusjon i brytningen mellom kriminalitetsbekjempelse og innvandringskontroll, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja

 • Franko Aas (red.), Krimmigrasjon?: Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget.

 • Skilbrei, May-Len Østbye (2012). The Development of Norwegian Prostitution Policies: A Marriage of Convenience Between Pragmatism and Principles. Sexuality Research & Social Policy. ISSN 1553-6610. 9(3), s 244- 257.

 • Skilbrei, May-Len Østbye (2010). Taking trafficking to court. Women & Criminal Justice.

 

Helle Nesvold (f. 1950)

Nøkkelkompetanse og faglige interessefelt:

 • Seksuelle overgrep, voldtekt, kultur og seksualitet, diskriminering, regulering av seksualitet (lover og regler)

Utdanning:

 • Ph.D i medisin.

Verv/praksis:

 • Helle Nesvold er overlege på voldtektsmottaket i Oslo. I sin doktorgrad i medisin i 2010 så hun på saksforløpet, fra den overgrepsutsatte kommer til mottaket, til anmeldelse hos politiet, fram til saken havner i retten og hvorvidt det blir en fellende dom. Helle Nesvold har også fått tildelt DIXIprisen for sitt arbeid med voldtektsutsatte.

Publikasjoner:

 • Nesvold, Helle, Ormstad, Kari & Friis, Svein. (2011). ”Sexual assault centres and police reporting - an important arena for medical/legal interaction. ” i Journal of Forensic Sciences 2011 ; Volum 56.(5) s. 1163-1169

 • Nesvold, Helle, Ormstad, Kari & Friis, Svein (2011). “To be Used or Not to be Used, that is the Question: Legal Use of Forensic and Clinical Information Collected in a Self-referral Sexual Assault Centre.“ i Journal of Forensic Sciences 2011 ; Volum 56.(5) s. 1156-1162.

 • Nesvold, Helle. (2010). Health services for sexually assaulted. Complainants' and judicial use of a self-referral centre; case-flow from assault to legal outcome. Unipub forlag.

 

Hilde Pape (f. 1969)

Nøkkelkompetanse og faglige interessefelt:

 • Psykologi, samfunnsforskning, voldtekt, rusmiddelforskning, kvantitative omfangsundersøkelser, ungdom, seksualitet, forskningsetikk.

Utdanning:

 • Ph.D i psykologi fra UiO fra 1997.

Verv/praksis:

 • Hilde Pape har jobbet som forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) siden 2004. Før det jobbet hun som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Hun har jobbet som forsker på rusfeltet i en årrekke, og har først og fremst vært opptatt av rusmiddelbruk i de brede lag av ungdomsbefolkningen. Alkoholpolitikk, rusforebygging, ungdomsvoldtekt og partnervold er også temaer som hun er spesielt interessert i. I en periode arbeidet Pape ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og var bl.a. involvert i forskningsprosjekter knyttet til terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011. Pape er ellers opptatt av forskningsformidling og forskningsetikk, og har siden 2006 vært medlem av Nasjonal forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (NESH). Hun er nå nestleder i NESH.

Publikasjoner:

 • Norstrøm, Thor-Arvid & Pape, Hilde Elisabeth. “Alcohol, suppressed anger and violence” i Addiction 2010:Volum 105.(9) s. 1580-1586.

 • Pape, Hilde & Kari Stefansen. (2006). “Voldsomme relasjoner. Kjønnsperspektiver på vold i parforhold” i Lorentzen, Jørgen & Mühleisen, Wencke (red.) Kjønnsforskning: En grunnbok. Universitetsforlaget.

 • Hjemdal, Ole Kristian, Pape, Hilde & Stefansen, Kari. (2004). Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress /NOVA.

Koordinator for nettverket er Anja Emilie Kruse,  STK/NKVTS.

 

Publisert 19. nov. 2013 14:22 - Sist endret 16. des. 2013 15:23