Folkebevegelser – sentrale i en nordisk modell? (avsluttet)

Hva er det som kjennetegner den nordiske modellen? Et sentralt element er den særlige «nordiske samarbeidsånden» som har preget sivilsamfunn og forholdet mellom sivilsamfunn og stat fra reformasjonen eller fra rettsstaten på 1800-tallet. Den er forbundet med tre typer sosiale bevegelser som har operert i og mellom forskjellige offentligheter: religiøse bevegelser, fagbevegelse og kvinnebevegelse og påvirket utviklingen av politisk og sosialt demokrati i Norden.

Om prosjektet - sentrale problemstillinger

Mobilisering og oppslutning om bevegelsene har svingt, og argumentene har skiftet fra hovedsakelig religiøse til mer sekulariserte, fra kjønnskomplementære til mer likestillingsbaserte, og fra klassebaserte til i dag kanskje mer sammensatte argumenter

  • Hvordan har sosiale bevegelser – spesielt religiøse-  arbeider- og kvinnebevegelser - fremmet eller hemmet utjevning og likhet?
  • Hvordan har deres roller rundt 1880-, 1930- og 1970-tallet bidratt til at den nordiske modellen er sterkt preget av en politikk for utjevning og likhet?
  • Hvordan bidrar disse bevegelsene i dag? Hva slags maktressurser og legitimeringsstrategier har ligget til grunn for bevegelsene?
  • Hvordan har forholdet vært mellom bevegelsenes organisasjoner, og mellom bevegelsenes organisasjoner og staten, over tid?

Historisk har alle tre bevegelsene hadde et sammensatt forhold til den dominerende makt i samfunnet og til hverandre. Historisk har alle tre bevegelsene hadde et sammensatt forhold til den dominerende makt i samfunnet og til hverandre

Prosjektet vil kunne si noe substansielt om grunnlaget for en eventuelt spesiell nordisk type av kapitalisme og av kjønnslikestilling. Det vil også kunne si noe om den skiftende rolle som sekulære og religiøse begrunnelser har hatt opp gjennom historien både som legitimering av rådende forhold og som legitimering av mobilisering for endring.

Samarbeid

Dette er et samarbeidsprosjekt med professor Knut Kjeldstadli, IAKH, professor Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og professor Beatrice Halsaa, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). Prosjektet er blitt til som ledd i UiOs nye tverrfakultære forskningssatsning  «Unpacking the Nordic Model», som ble vedtatt av Universitetsstyret, og resulterer i første omgang i en nordisk konferanse i november 2014.

Publisert 1. juli 2014 10:55 - Sist endret 9. apr. 2018 15:07