English version of this page

Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse?

Med prosjektet Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet vil vi undersøke hvordan ulike typer kunnskapsbegjær og tilhørende væremåter og epistemologiske orienteringer næres og hindres i møtet med et mer markedsorientert og kompetitivt universitet.

Om prosjektet

Forskningslitteraturen viser at internasjonaliseringen av forskning og sterkere fokus på eksellens og målbare resultater nærer mer selvhevdende og instrumentelle væremåter. Resultatet kan bli nye kjønnsskiller og en re-maskulinisering av universitetene.

Dette prosjektet utforsker spenningsfeltet som oppstår mellom disse endringene den nordiske likestillingsmodellens «nye maskuliniteter». Mye taler for at denne likestillingsmodellen, som er tuftet på idéen om at både kvinner og menn skal kombinere yrkesdeltakelse og omsorgsansvar, vil stå seg dårlig i møtet med den nye konkurransekulturen. Det er de fleksible og mobile individene som fristilt fra lokal forpliktelser og hevet over menneskelige og emosjonelle behov som synes best rustet i det kompetitive universitetet.

Samtidig er det nettopp de høyt utdannede kunnskapsarbeiderne som i dagens nordiske kontekst i størst grad omfavner og praktiserer den form for likestilte hverdagslivsorienteringer som anspores i den nordiske modellen. Dette tyder på at det likevel kan være produktive forbindelser mellom akademiske karrierer og emosjonelle forpliktelser.

Prosjektet undersøker disse mulige forbindelsene ved å spørre hva det er som driver ulike typer kunnskapsbegjær og hvordan dette henger sammen med investeringer og væremåter utenfor akademia. Kan mindre kjønnsdelte praksiser og hverdagsliv gi næring til akademisk karriere på tross av den tilsynelatende byrden ved mer emosjonelt og praktisk ansvar? Hva det er det å så fall ved disse likestilte praksisene som kan virke ansporende, og under hvilke betingelser? Hvilke synergier og obstruksjoner oppstår i møtet mellom avkjønnede praksiser og væremåter og nye krav til akademisk eksellens?

Mål

Prosjektet vil vi frembringe ny innsikt ikke bare i hva som fremmer og hemmer numerisk balanse mellom kvinner og menn i toppstillinger, men også hva som hemmer og fremmer synergi mellom mer likestilte hverdagslivsorienteringer og akademiske karrierer.

Finansiering

Forskningsrådet, 2019-2023

Emneord: Kjønn, Akademia, Epistemologi, Kunnskapsbegjær, Likestilling, Eksellens
Publisert 21. sep. 2020 15:01 - Sist endret 25. sep. 2020 15:30