Forståelser av seksuelle krenkelser i spenningsfeltet mellom jus og helse

Seksuelle krenkelser, eller ulike former for seksuelle overgrep og voldtekt, er handlinger som vekker mange følelser, skaper debatt og som i løpet av noen få tiår har vært gjenstand for både politisk handling, juridiske reformer og helsefaglige intervensjoner.

Om prosjektet

På den ene siden framstår seksuelle overgrep og voldtekt som klart definerte og entydige handlinger hvor det tilsynelatende er relativ enighet om både fenomenforståelse og hvilke konsekvenser slike hendelser kan ha for den enkelte og samfunnet for øvrig. På den andre siden er definisjonene, betydningene og konsekvensene av slike handlinger stadig oppe til diskusjon i samfunnet, diskusjoner hvor motstridene forståelser konkurrerer. Slike diskusjoner er med på å forme rådende definisjoner av voldtekt og seksuelle overgrep i samfunnet, samt ofrenes forståelse og definisjon av egne opplevelser. 

Utgangspunktet for denne studien er at seksuelle krenkelser bare kan forståes i en gitt kontekst, det vil si at handlingenes forståelse og mening endrer seg over tid og på tvers av kultur, og er stadig gjenstand for diskusjoner og profesjonskamper i samfunnet. I tillegg er ulike forståelser av seksuelle krenkelser gjennomsyret av verdier, noe som har konsekvenser for hvilke begreper som tas i bruk og hvorvidt den enkelte definerer seg selv som et offer for seksuelle overgrep.

I mitt doktorgradsprosjekt vil jeg undersøke ulike konseptualiseringer av seksuelle krenkelser, og fokusere nærmere på forholdet mellom juridiske og helsefaglige perspektiver på seksuelle krenkelser. Jeg planlegger å gjøre intervjuer med unge kvinner som har opplevd seksuelle krenkelser og som har bakgrunn fra Norge og andre land i Asia, Midtøsten og Afrika. I tillegg skal jeg analysere ulike rettsdokumenter, bl.a. domsavsigelser og saksdokumenter fra kontoret for voldsoffererstatning.

Mål

Målet er å få bedre kunnskap om de problemstillingene, utfordringene og kontroversene som kan oppstå i spenningsfeltet mellom ulike profesjonelle, institusjonelle og personlige perspektiver på seksuelle krenkelser og hvordan disse kan spille inn i den enkeltes konseptualisering av egne erfaringer og handlingsrom, samt de profesjonelles intervensjoner og praksis.

Finansiering

Stipendiat, Universitetet i Oslo 2014-2017

 

Publisert 2. sep. 2015 13:22 - Sist endret 7. sep. 2015 09:12