Harriet Bjerrum Nielsen

Bilde av Harriet Bjerrum Nielsen
English version of this page
Telefon +47-22858875
Mobiltelefon +47-92667801 +4792667801
Rom 302
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0373 OSLO

Faglige interesser

 • Barn og ungdom
 • Jenter og gutter
 • Kjønnssosialisering
 • Likestillingspedagogikk
 • Kjønn, subjektivitet og sosial endring
 • Psykoanalyse og psykososiale perspektiver
 • Kvalitativ metode

Harriet Bjerrum Nielsen forsker på barn og ungdom i et kjønnsperspektiv og et sosialt endringsperspektiv. Hun har jobbet med prosjekter som har sett på kjønn og endring i et generasjonsperspektiv (se f.eks. boka Moderne jenter fra 2006) og i et longitudinelt perspektiv (se f.eks. boka Skoletid fra 2009). Siste bok er Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach (Palgrave-Macmillan 2017) som handler om kjønn og endring i tre generasjoner.

Siste større forskningsprosjekt dreide seg om kjønn, klasse og etnisitet i skolen i dag. Resultatene ble publisert i boka Forskjeller i klassen (2014). Harriet Bjerrum Nielsen arbeider primært med kvalitative data i form av klasseromsobservasjon, intervjuer og etnografisk feltarbeid. 

Harriet Bjerrum Nielsen var leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning fra 1993 til 2009, og første redaktør av NORA sammen med Torill Steinfeld. Fra 2001-2005 var hun medlem av universitetsstyret ved UiO og 2010/11 ledet hun sammen med Hanne Haavind forskningsgruppen ”Personal development and Socio-Cultural Change” ved Senter for grunnforskning (CAS). Hun var i perioden 2014-2017 leder av den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning. 2014-2019 var hun professor II ved Aalborg Universitet i Danmark.

Bakgrunn

 • Professor i kjønnsforskning og pedagogikk ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 1993-2018. Emerita fra 2018
 • Adjungeret professor ved Aalborg Universitet 2014-2019
 • Forskningsgruppeleder (sammen med Hanne Haavind) for prosjektet Personal Development and Socio-Cultural Change, Centre for Advances Study (CAS) 1.8.2010-1.7.2011
 • Professor/Senterleder STK fra 1993-2009, (permisjon 2000-2005)
 • Leder for bachelorprogrammet og årsenheten Kjønn, feminisme og likestilling ved UiO, 2003-2005
 • Oppdragprosjekt for the World Organization of the Scout Movement, 2001-2002
 • Amanuensis, fra 1987 førsteamanuensis, i sosialpedagogikk, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 1981-93
 • Universitetsadjunkt, fra 1983 universitetslektor, i dansk ved Ålborg Universitetescenter, Institut for uddannelse og socialisering. 1977-83, (Permisjon fra stillingen 1980-83)
 • Vitenskapelig assistent på Projekt Skolesprog, Institut for anvendt og matematisk lingvistik, Københavns Universitet, 1975-78
 • Cand.philol. i dansk og språkpsykologi, Københavns Universitet 1976.

Verv

 • Leder av den Nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning 2014-2016
 • Representant for UiO i Nordic Council, Nordic Centre, Fudan University, China 2013-2018
 • Medlem av Universitetsstyret, Universitetet i Oslo, 2002-2005
 • Medlem av advisory board for NORA
 • Medlem av advisory board for Young
 • Medlem av advisory board i det engelske forskningsrådprosjektet Timescapes (Univ. of Leeds, Univ. of Edinbourgh, Southbank Univ., Cardiff University, Open University and UK archives).
 • Medlem av the international advisory board  for a new book series titled /Identity Studies in the Social Sciences, which will be published by Palgrave/Macmillan in the UK and USA
 • Appointed as peer referee evaluator for the European Research Council 2010-2013.
 • Medlem av adv. board for prosjektet "Unges lyst til læring" ved Center for ungdomsforskning på DPU, Århus Universitet, Danmark 2014-2016.
 • Medlem av bedømmelsespanel for Ph.D. rådet i Danmark
 • Medlem av CIRCY advisory group, University of Sussex

I media

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Tunnelsyn i guttedebatten Aftenposten 27.2. Seks oppfølgende innlegg i perioden mars/april 2017. Se lenker under STK i media.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Podkast om gutter og frafall i skolen

Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Mennene idealiserte sine hjemmeværende koner, kvinnene lengtet ut. KILDEN

Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Kjønn og Skam. Morgenbladet.no 20. mai 2016

Nielsen, Harriet Bjerrum (2016) Hvorfor er vi så besatt av flinke piker?  KILDEN 

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Barna dine tenker annerledes om kjønn enn du gjør .   KILDEN.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Vet ikke nok om likestilling. Aftenposten 05.02.2013

Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Et "Kjønn+"-forskningsprogram for likestilling?. Bulletine (1), s 4- 5

Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Hjerneoppvask. KILDEN.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Kjønnsforskere leder prestisjeprosjekt.  KILDEN - informasjonssenter for kjønnsforskning.

 

Emneord: Kjønn, Kjønnsforskning, Skole, Barn, Ungdom, Jenter, Gutter, Kjønnssosialisering, Likestilling, Identitet, Subjektivitet, Psykoanalytisk teori, Psykososialt perspektiv, Sosial endring, Generasjon, Modernitet, Kina

Publikasjoner

 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2021). Tid og kontekst - kjønn i klasserommet. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Fagbokforlaget. ISSN 9788245033243. s. 161–186.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2021). Constructing and Researching the Object in Time and Space. I Leiulfsrud, Håkon & Sohlberg, Peter (Red.), Constructing Social Research Objects. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-45002-8. s. 165–188. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004450028_011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2020). Spenningen mellom seksualisering og infantilisering. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). ISSN 2535-8162. 1, s. 73–79. doi: 10.18261/issn.2535-8162-2020-01-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019). Bodies and boundaries in three generations. I Pickard, Susan & Robinson, Jude (Red.), Ageing, the Body and the Gender Regime: Health, illness and disease across the life course.. Routledge. ISSN 9781138351929. s. 53–77. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9780429434952. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Henningsen, Inge (2018). Guttepanikk og jentepress - paradokser og kunnskapskrise. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 42(1/2), s. 6–28. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2018). Gender as Analytic, Political and Interdisciplinary Concept. I Leiulfsrud, Håkon & Sohlberg, Peter (Red.), Concepts in Action. Conceptual Constructionism.. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004314191. s. 264–283. doi: 10.1163/9789004314207_016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Davies, Bronwyn & Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Formation of Gendered Identities in the Classroom. I Deoksoon, Kim & May, Stephen (Red.), Discourse and Education. Encyclopedia of Language and Education. Springer. ISSN 978-3-319-02244-4. doi: 10.1007/978-3-319-02322-9_15-1.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Young Women's Friendships across Three Generations: Insights from Norway. Feminist Studies. ISSN 0046-3663. 42(2), s. 311–336. doi: 10.15767/feministstudies.42.2.0311.
 • Aarseth, Helene; Layton, Lynne & Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Conflicts in the habitus: The emotional work of becoming modern. Sociological Review. ISSN 0038-0261. 64(1), s. 148–165. doi: 10.1111/1467-954X.12347.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). The Arrow of Time in the Space of the Present: Temporality as Methodological and Theoretical Dimension in Child Research. Children & society. ISSN 0951-0605. 30(1), s. 1–11. doi: 10.1111/chso.12116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Tid og rum - børn og køn. Temporalitet som metodisk og teoretisk dimension i børne/ungdomsforskning og kønsforskning. Kvinder, Køn og Forskning. ISSN 0907-6182. 23(3), s. 69–79. doi: 10.7146/kkf.v0i3.28508.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Nye perspektiver på kjønn og skole i forandring. I Nielsen, Harriet Bjerrum (Red.), Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02327-4. s. 208–217.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Nye jenter? Kjønnede læringsmønstre i nye kontekster. I Nielsen, Harriet Bjerrum (Red.), Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02327-4. s. 76–93.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Forskjeller i klassen - kjønn i kontekst. I Nielsen, Harriet Bjerrum (Red.), Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02327-4. s. 11–32.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Thorne, Barrie (2014). Children, Gender, and Issues of Well-Being. I Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (Red.), Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer. ISSN 978-90-481-9062-1. s. 105–130. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_4.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Gender on Class Journeys. I Maxwell, Claire & Aggleton, Peter (Red.), Privilege, Agency and Affect. Understanding the Production and Effects of Action. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-29262-9. s. 202–218. doi: 10.1057/9781137292636.0018.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). At blive, gøre, være og udfordre køn. I Jakobsen, Michael Hviid; Laursen, Erik & Olsen, Jan Brødslev (Red.), Socialpsykologi. Hans Reitzels Forlag. ISSN 978-87-412-5290-2. s. 453–476.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). Mødre og døtre. Teori og politik, erfaring og konstruktion. I Hansen, Kirsten Grønbæk (Red.), Er der spor? Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede. Frydenlund Academic. ISSN 9788771181081. s. 117–138.
 • Thomson, Rachel; Moe, Anita; Thorne, Barrie & Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). Situated Affect in Traveling Data: Tracing Processes of Meaning Making in Qualitative Research. Qualitative Inquiry. ISSN 1077-8004. 18(4), s. 310–322. doi: 10.1177/1077800411434283.
 • Rudberg, Monica & Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). The making of a 'new man': Psychosocial change in a generational context. Journal of Psychosocial Studies. ISSN 1478-6737. 6(1).
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Når kritikk blir til kanon. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 259–264.
 • Rudberg, Monica & Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Gender in three generations: Narrative constructions and psychological identifications. I Jensen de Lopez, K & Hansen, T.G.B (Red.), Development of self in culture. Self in culture in mind, vol. 1. Aalborg Universitetsforlag. s. 169–195.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Kjønn på ungdomsskolen. I Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder & Krumsvik, Rune Johan (Red.), Elevmangfold i skolen 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-887-3. s. 193–209.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Kjønn i klasserommet. I Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine & Krumsvik, Rune Johan (Red.), Elevmangfold i skolen, 1.-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-886-6. s. 179–195. doi: 10.7146/kkf.v0i1.28352.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Hvis svaret er biologi - hva var da spørsmålet? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 28(3), s. 284–295.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Små piger, søde piger, stille piger : om pigeliv og pigesocialisering. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 40(3), s. 18–49.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). 性别 研究在挪威 - 别 样 的 故事 [Gender Research in Norway - a different story?]. I Chengzhou, He (Red.), Gender, Theory and Culture 性别 ,理论 与 文化. Nanjing University Press. ISSN 978-7-305-07015-0. s. 76–85.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Dekonstruksjonens hegemoni. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 160–163.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Totalteorier og andre teorier. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 250–254.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). New Boys? A Nordic Perspective. I Budde, Jürgen & Mammes, Ingelore (Red.), Jungenforschung empirisch. Zwischen Schule, männlichem Habitus und Peerkultur. VS Verlag für Sozialwissenschaften. ISSN 978-3-531-16683-4. s. 205–218.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2008). Hvilket kjønn har skolen? I Karlsen, Marry-Anne; Steen, Nils Otto & Arnøy, Siri Hall (Red.), Utdanning - venstre om! Fra forsvarstiltak til en radikal kunnskapspolitikk. Sosialistisk Venstreparti. ISSN 978-82-92952-01-6. s. 55–65.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2008). Chinks in Gender? Studies in Gender and Sexuality. ISSN 1524-0657. 9(3), s. 246–251.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Davies, Bronwyn (2007). Discourse and the Construction of Gendered Identities in Education. I Martin-Jones, Marilyn; de Mejia, Anne-Marie & Hornberger, Nancy H (Red.), Discourse and Education. Encyclopedia of Language and Education, volume 3. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-0-387-32875-1. s. 159–170.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2007). Feminisme og psykoanalyse. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 24(1), s. 35–47.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Lorentzen, Jørgen Ludvig (2007). Integrerede perspektiver på køn. Ugeskrift for læger. ISSN 0041-5782. 169(25), s. 2411–2413.
 • Schlichting, Ellen; Nielsen, Harriet Bjerrum; Fosså, Sophie Dorothea & Aasland, Olaf Gjerløw (2007). Kvinners karriereutvikling i klinisk akademisk medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(16), s. 2109–2112.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica (2007). Fun in gender - youth and sexuality, class and generation. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 15(2/3), s. 100–113.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Davies, Bronwyn (2007). Formation of Gendered Identities in the Classroom. I Martin-Jones, Marilyn; de Mejia, Anne-Marie & Hornberger, Nancy H (Red.), Discourse and Education. Encyclopedia of Language and Education, volume 3. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-0-387-32875-1. doi: 10.1007/978-3-319-02322-9_15-1.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Kjønn og identitet. I Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (Red.), Kjønnsforskning. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00769-4. s. 153–168.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). "Sorte huller" - selvkonstruktionens steder. I Andersen, Anders Siig; Dausien, Bettina & Larsen, Kirsten (Red.), Livshistorisk fortælling og fortolkende socialvidenskab. Roskilde Universitetsforlag. ISSN 87-7867-306-2. s. 273–302.
 • Rudberg, Monica & Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Potential Spaces - Subjectivities and Gender in a Generational Perspective. Feminism and Psychology. ISSN 0959-3535. 15(2), s. 127–148.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). Noisy girls: new subjectivities and old gender discourses. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 12(1), s. 9–30.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). European gender lessons. Girls and boys at scout camps in Denmark, Portugal, Russia and Slovakia. Childhood. ISSN 0907-5682. 11(2), s. 207–226.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). UiO som kjønnsbalansert universitet? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 313–340.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Historical, Cultural, and Emotional Meanings: Interviews with Young Girls in Three Generations. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 11(1), s. 14–26.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Fire måter å slippe unna oppvasken på. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 64–83.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Samtaler om ligestilling - indenfor, udenfor, udenom, og ind i diskursen. Kvinder, Køn og Forskning. ISSN 0907-6182. s. 10–17.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (2002). Kjærlighet og likestilling. I Winsnes, Ole Gunnar (Red.), Tallenes tale 2001. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-1768-9. s. 33–46.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2002). Næsvise piger. I Cramer, Jens; Togeby, Ole & Widell, Peter (Red.), M/K - Mod og Kvindehjerte. Festskrift til Mette Kunøe. Forlaget Modtryk, Århus. ISSN 87-7394-767-9. s. 65–79.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (2002). Chasing the Place Where the Psychological Meets the Cultural. Feminism and Psychology. ISSN 0959-3535. 12(1), s. 44–48.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2001). Et innpust og et utpust - om artikkelskrivning i kvalitativ samfunnsforskning. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 25(1), s. 62–70.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Sophie og Émile i klassrummet. Kön och marginalisering i skolan. I Bjerg, Jens (Red.), Pedagogik - en grundbok. Liber, Stockholm.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Kvinne- og kjønnsforskning i Norden. I Bergmann, Solveig (Red.), Satsningar och samarbete: Nordisk kvinne- och könsforskning under 20 år. NIKK, UiO, Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Inn i klasserommet. Kvinder, Køn og Forskning. ISSN 0907-6182. 9(1), s. 6–24.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Rommet mellom sitering og dekonstruksjon. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 16–29.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (2000). Gender, Love and Education in Three Generations. The European Journal of Women's Studies. ISSN 1350-5068. 7(4), s. 423–453.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). Kjønn, kjærlighet og utdanning i tre generasjoner. I Birkelund, Gunn Elisabeth; Broch-Due, Anne-Kathrine & Nilsen, Ann (Red.), Ansvar og protest. Festskrift til professor Hildur Ve. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. ISSN 82-578-0142-9. s. 309–338.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). Self-Talk of Young Girls in a Generational Context - the cultural and subjective meaning of discourse. I Weber, Kirsten (Red.), Lifelong Learning and Experience. Papers and Perspectives of the 1st International Summer School of the Graduate School in Lifelong learning. Roskilde University & the Danish Research Academy. ISSN 87-7349-473-9. s. 393–412.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). 'De indre fiender' - kjønn som psykologisk struktur. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 52–63.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). "Black Holes" as Sites for Self-Constructions. I Josselson, Ruthellen & Lieblich, Amia (Red.), Making Meaning of Narratives. Sage Publications. ISSN 0-7619-0327-5. s. 45–75.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Sophie og Emile i klasseværelset - om køn og marginalitet i skolen. I Bjerg, Jens (Red.), Pædagogik - en grundbog til et fag. Hans Reitzels forlag, København. ISSN 87-412-2853-7. s. 258–293.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Små piger, søde piger, stille piger. I Klette, Kirsti (Red.), Klasseromsforskning på norsk. ad Notam, Gyldendal. ISSN 82-417-0878-5. s. 177–214.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Davies, Bronwyn (1998). The Construction of Gendered Identity through Classroom Talk. I Corson, David (Red.), Encyclopedia of Language and Education. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London. ISSN 0-7923-4930-X. s. 125–137.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Feminisme og verdikonflikter. I Christoffersen, Svein Aage (Red.), Verdikonflikter i Norden. Rapport fra et symposium i Oslo. Lund University Press. ISSN 91-7966-545-4. s. 32–49.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Feminismer og pornografi. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 107–121.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1997). Kjønnskonstruksjoner og kjønnsidentitet i forandring, Fra kvinne som kjønn til kvinne- og kjønn. Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1996). Zur Frage der Geschlechtsdifferenz. Weibliche Subjektivität und ihre Veränderung im Generationenkontext. I Mens-Verhulst, Janneke van; Schreurs, Karlein & Woertman, Liesbeth (Red.), Töchter und Mütter. Weibliche Identität, Sexualität und Individualität. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln. ISSN 3-17-013595-3. s. 71–83.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1996). Kjønn, generasjon og identitet. Introduksjon. I Bjerrum-Nielsen, Harriet (Red.), Kjønn, generasjon, identitet. Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. s. 5–12.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1996). Nye kjønn - med og uten roller. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 20(1), s. 64–73.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1996). The Magic Writing-Pad. On Gender and Identity Work. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 4(3), s. 2–18.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Gender, modernity, postmodernity - new perspectives on the development/construction of gender. I Bjerrum-Nielsen, Harriet (Red.), Arbeidsnotat. Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Forandring som mål - og stabilitet som premiss? Kjønn og samfunn i endring. Norges forskningsråd. s. 375–381.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Kjønnet i hodet og kjønnet i verden, Konstituering av kjønn fra Antikken til moderne tid. Norges forskningsråd. s. 128–134.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1995). Gender recipes among young girls. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 3(1), s. 3–18.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Kjønn som irritasjonsmoment i det moderne. Tidsskriftet GRUS. ISSN 0107-0495. s. 6–24.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1995). Nye jenter - finnes de? Om kjønn og identitetskonstruksjon. Social Forskning. ISSN 0908-0031. s. 31–35.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Kvinneforskning som et kritisk korrektiv. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 40–49.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Klasserommets kjønn i forandring? I Pedersen, Tove Beate; Fougner, Brit & Eeg-Henriksen, Fride (Red.), Backlash i Norge? Rapport fr en konferans om kvinner i 90-åra. Sekretariat for Kvinneforskning, Norges Forskningsråd. ISSN 82-12-00328-0. s. 19–27.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1994). Boys and Girls from Grade 1 to Grade nine. I Bjerrum-Nielsen, Harriet (Red.), Social Construction of Gender in Children's Worlds. Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1994). Den magiske blokk - om kjønn og identitetsforandring. Psyke & Logos. ISSN 0107-1211.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1994). Forførende tekster med alvorlige hensikter. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 35(2), s. 190–217.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Jenter og gutter i forandring. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1993). "Halløj tykke!" Kontinuitet og forandring i psykologisk kjønn. I Drotner, Kirsten & Rudberg, Monica Johansson (Red.), Dobbeltblikk på det moderne. Unge kvinners hverdagsliv og kultur i Norden. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-21648-9. s. 112–144.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1993). Whatever happened to gender? Female subjectivity and change in a generational context. I Mens-Verhulst, Janneke van; Schreurs, Karlein & Woertman, Liesbeth (Red.), Daughtering and Mothering. Female Subjectivity Reanalysed. Routledge. ISSN 0-415-08650-7. s. 44–61.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1993). Class and gender in the classroom. Comenius. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en cultuur. s. 167–180.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1993). Gender, Body and Beauty in Adolescence. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 1(2), s. 32–47.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Når kjønnet kommer i skole - pedagogisk kvinneforskning. I Taksdal, Arnhild & Widerberg, Karin (Red.), Forståelser av kjønn i samfunnsvitenskapenes fag og kvinneforskning. Ad Notam Gyldendal, Oslo. ISSN 82-417-0131-4. s. 121–147.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Jenters vei til rusmidler - et sosialiseringsperspektiv. I Waal, Helge & Middelthon, Anne-Lise Orvin (Red.), Narkotikaforebygging mot år 2000. Universitetsforlaget/ Oslo. ISSN 82-00-21560-1. s. 113–129.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Kjønnets eksistens og kjønnets forandring - om kjønnets kakafonier. I Annfelt, T. (Red.), Kjønnsidentitet. Utvikling og konstruksjon av kjønn. Senter for kvinneforskning, Universitetet i Trondheim. s. 1–25.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Forord til den norske utgaven av Susanne Rithanders bok "Flickor och pojkar i förskolan", Jenter og gutter i forskolen. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1991). Ungdom, kön och modernitet. I Löfgren, Anders & Norell, Margareta (Red.), Att förstå ungdom. Identitet och mening i en föränderlig värld. Symposion, Stockholm/Stehag. ISSN 91-7139-021-9. s. 17–36.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1991). Kön, modernitet och postmodernitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift. ISSN 0348-8365. 12(1), s. 58–67.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1990). Fra baby til gutt eller jente. I Haukaa, Runa (Red.), Kvinnelig, mannlig, viten og visjoner. Friundervisningens forlag, Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1990). Kønssocialisering i et udviklingspsykologisk perspektiv. Agrippa - psykiatriske tekster. ISSN 0106-0457. 12(1), s. 13–27.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1988). Kjønnssosialisering i og utenfor skolen. I Malmgren, Lars-Göran (Red.), Pojkar och flickor- tillsammans eller var för sig. Didaktikseminariet, Pedagogisk Utvecklingsarbete vid Lunds Universitet, Sverige. s. 13–43.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1988). Køn og kontrol - om børns venskaber. I Berentzen, Sigurd & Berggren, Brit (Red.), Barns sosiale verden. Gyldendal norsk forlag, Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1988). Hur flickor blir flickor och pojkar blir pojkar. Kvinnovetenskaplig tidskrift. ISSN 0348-8365. 9(1), s. 28–42.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1988). Hur flickor blir flickor och pojkar blir pojkar. Kvinnovetenskaplig tidskrift. ISSN 0348-8365.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1987). Nye kønsstereotypier - en faldgrube for kvindeforskningen? Notater i vitenskapsteori. Universitetet i Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1987). Om psykologiske og sociologiske perspektiver på kønssocialisering. I Svensson, Barbro (Red.), Kvinnliga forskara föreläser om kön, makt och arbetsdelning. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1987). Barn, kjønn og naturfag. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1986). Helga Eng - set med dagens øjne, Utkast. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1986). Hvor sidder kønnet? Nytt om Kvinneforskning. ISSN 0333-0265.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2021). Gender and Generation in China Today. Routledge. ISBN 9780367695507. 116 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2017). Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach . Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-349-95081-2. 352 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02327-4. 231 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Skoletid. Piger og drenge fra 1. til 9.klasse. Akademisk Forlag. ISBN 978-87-500-4197-9. 374 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Skoletid. Jenter og gutter fra 1. til 10.klasse. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01418-0. 327 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica (2006). Moderne jenter. Tre generasjoner på vei. Universitetsforlaget. ISBN 8215009557. 413 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Psychological Gender and Modernity. Scandinavian University Press/Oxford University Press. ISBN 82-00-21955-0. 154 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1991). Historien om piger og drenge- kønssocialisering i et udviklingspsykologisk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISBN 87-01-06994-2. 361 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1989). Historien om jenter og gutter. Kjønnssosialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-18375-0. 302 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1988). Jenteliv og likestillingslære. Kjønnsroller og likestillingsarbeid blant ungdom. Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2021). Internasjonalisering er ikke kun et udelt gode. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2021). Ungdom, kjønn og kropp og skole. I Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan & Munthe, Elaine (Red.), Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202659349. s. 201–223.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2021). Kjønn i og utenfor skolen. I Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan & Munthe, Elaine (Red.), Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202659332. s. 186–207.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Malterud, Kirsti (2020). Kunnskapssynet til Stoltenbergutvalget. [Internett]. Lektor Lomsdalens innfall - podcast. LL 201.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Malterud, Kirsti (2019). Et snevert kunnskapssyn. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019). Samrøret mellom evidensbevegelsen og politikere. Utdanningsnytt.no.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Malterud, Kirsti (2019). Knowledge for policy and practice? An analysis of the concept of knowledge of the Stoltenberg public committee. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(3), s. 274–284. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-04.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019). Kjønnsforskjeller i skolen. [Internett]. Kjønnsavdelingen #19 Podcast - KILDEN.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019). Feil å framstille gutter som skoletapere. [Internett]. KILDEN.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2019). Tidlig innsats - for å kompensere for kjønn? Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. 36(1), s. 38–43.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2018). Gender and Generation in Times of Change in China. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 26(4), s. 255–259. doi: 10.1080/08038740.2018.1534351.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2018). Focus on Energy. I Ulrik Sørensen, Niels (Red.), Understanding Learning and Motivation in Youth. Routledge. ISSN 978-1-13804-867-6.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Gutter: PC-dag og «fart og moro» Jenter: Neglespa og såpeverksted. [Internett]. Aftenposten.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Kjønn i stille endring. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Kjønn og Skam. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Gender Development, Feminist Psychoanalytic Perspectives on. I Naples, Nancy (Red.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-9694-9. doi: 10.1002/9781118663219.wbegss244.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2016). Hvorfor er vi så besatt av flinke piker? [Internett]. KILDEN - http://kjonnsforskning.no/nb/2016/02/hvorfor-er-vi-.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2015). Det offentlige får det verste fra to verdener. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 41(3), s. 101–108.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Less is more. Anmeldelse av Ivar Frønes: Å forstå sosialisering. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 44(3), s. 84–87.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Ram elevernes energi - om koblingen mellem læring og udviking. VejlederForum. sommer, s. 57–60.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Modernization and Generation.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Barna dine tenker annerledes om kjønn enn du gjør. [Internett]. KILDEN.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Ram energien, Unges motivation og læring. Hans Reitzels Forlag. ISSN 978-87-412-5738-9. s. 68–82.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). STKere på CAS: Personlig utvikling og sosiokulturell endring. Bulletine. ISSN 1891-1420. s. 20–22.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Et "Kjønn+"-forskningsprogram for likestilling? Bulletine. ISSN 1891-1420. s. 4–5.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2013). Vet ikke nok om likestilling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). ¿Qué es el género? Indabanetwork.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). Qu’est-ce que le genre ? Indabanetwork.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Aarseth, Helene & Layton, Lynne (2012). Conflicts in the habitus: the emotional work of becoming modern.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). What is Gender? Indabanetwork.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Gender and biology.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Affective readings of texts - introduction to the psychosocial perspective.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). The uncontemporainity of gender. Invited presentation in the panel: Gender Theory for the 21st Century: Nonlinear, Undone, Queered, Relational.
 • Thomsen, Rachel; Moe, Anita; Thorne, Barrie & Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Situated  affect in  travelling  data:  Tracing  processes  of  meaning-­making  in  qualitative  research.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Bjellekua i norsk kjønnsforskning. Bulletine. ISSN 1891-1420. s. 12–13.
 • Godø, Helene Toverud; Eriksen, Ingunn; Overå, Stian & Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Nye rom for nye kjønn? Bulletine. ISSN 1891-1420. s. 44–46.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Hjerneoppvask. [Internett]. KILDEN http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis..
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Biologiens begrensninger. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Aarseth, Helene; Nielsen, Harriet Bjerrum & Layton, Lynne (2011). The emotional work of becoming modern.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Friere valg for begge kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). If biology is the answer - what was the question?
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Vitenskapens Don Quixote. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010). "It is up to me to decide who I want to be". [Avis]. Glimt, Centre for Advanced Studies, Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010). Hvem tror du at du er? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Kriterier i forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Poststrukturalisme og kjønnsforskning. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Enten for jenter eller for gutter? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Biologi som hindring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Harald Eias vendetta mot forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Exphil og paranoia. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Uetterrettelig om kjønnsforskning. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Suksess i klasserommet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Hva handlet det egentlig om? Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Verdens vanskeligste og viktigste jobb. [Avis]. Utdanning.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Ønsker vikarlærerne vekk. [Avis]. Vårt Land.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Kjønn-seg-på-eren. [Avis]. Utropia.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Kjønnsforskere leder prestisjeprosjekt. [Internett]. KILDEN - informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Klassestudie. [Avis]. Hjem og skole.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2010). Dimensions of time and gender in the development from child to young adult.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Kjønnssystemets fordeler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Aarseth, Helene (2009). Personlige ønsker holder ikke. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Biologi eller biologisk reduksjonisme? Universitas. ISSN 0805-1798.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Aarseth, Helene (2009). Forskere og folk flest. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Preben Z.Møllers mikrofonstativ. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Forskere og journalister. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Forstår ikke forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Gundersen og de Beauvoir. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aarseth, Helene & Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Forskere blir tause. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Halsaa, Beatrice; Økland, Jorunn & Holter, Øystein Gullvåg (2009). Kjønnsforskningskonflikten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Skoletid. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 4–6.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Skolen som støpeskje. [Avis]. Klassekampen.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). I faglig eksil. [Avis]. Klassekampen.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Ikke feminisert, men moderne. [Internett]. KILDEN.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Skolen favoriserer guttene. [Avis]. Dagbladet.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Kjønnsforsker i klasserommet. [Avis]. Klartekst. Universitetsforlagets magasin.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Ei fri kvinne. [Avis]. Forskerforum.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2009). Young women in three generations.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2008). Feil om forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2008). Hvilket køn har skolen? Unge Pædagogers serie B. ISSN 0109-7296. s. 7–13.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2007). Kjønnsdiskriminerende om kjønnsdiskriminering. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2007). Kjønn i klassen, kjønn i hodet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2007). Om å gifte seg oppad eller nedad. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2007). Kjønnsforhold - tur og retur. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2007). Femininisering eller modernisering? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2007). Keynote: Gender and subjectivities on class journeys.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2007). Diskrimineringsregimer i Akademia.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Feminisme og psykoanalyse.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Ungdom, kjønn, likestilling.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Bisart bilde av menn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Feminisme og universitetspolitikk. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 1–2.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Feminisme med tellekanter. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). SKK gjennom 20 år. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 2–4.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Internasjonalisering ved SKK. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 33–35.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Kari Telste: Det rare. jenter og seksualitet gjennom 100 år. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 6(1), s. 111–113.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Feministisk klassiker. Anmeldelse av John Stuart Mill: Kvinneundertrykkelsen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Willy Pedersen: Nye seksualiteter. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 14(4), s. 376–380.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Moderne jenter. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Liv og fortælling. Hvordan kan man sammenligne generationer?
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica (2006). Fun in gender - young girls' sexualities through three generations.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Karriereutvikling for kvinner i klinisk akademisk medisin - kommentar til en rapport.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Moderne jenter - unge kvinner i tre generasjoner.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Liv og fortælling.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). School ethnographies - continuities and new ideas.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Modern girls - three generations on their way.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Moderne jenter - tre generasjoner på vei.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Tre generasjoner unge kvinner.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Moderne jenter - unge kvinner i tre generasjoner.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2006). Nye perspektiver på kjønn.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Kroppen som prosjekt.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Kjønnsløs forskningsmelding. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Elitens uutholdelige letthet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Møte mellom aristokrati og marked. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Fornuft og antifornuft. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Fristed og kraftsenter. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Julia Brannen, Peter Moss and Ann Mooney: Working and Caring over the Twentieth Century. Ageing & Society. ISSN 0144-686X. 25(6), s. 966–968.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Henning Bech: Kvinder og mænd. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 74–77.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Avviser Holsts kritikk. [Avis]. Klassekampen.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Norske jenter i tre generasjoner.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Kjønnsforskning i kryssild.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Timing and tactics - revitalisation gender equality work at universities.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Gender and subjectivities on class journeys.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). Forkledt forutinntatthet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). Biologisk reduksjonisme � nok en gang. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). Farvel Bjørn Vasness. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). Fra kropp til kjønn. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). Femkamp på tredje bølge. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. 28(3), s. 117–119.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). På vej mod et kønsbalanceret universitet. Kvinden og Samfundet. ISSN 0106-5084. 120(1), s. 28–30.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). Kjønn i ny biologisk forskning. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 4–5.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). "Men hun har blitt lurt før". [TV]. NRK1, Perspektiv.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2004). Man och "fröken". [TV]. Mirahfilm, Sverige.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Uniforum trenger kjønnsbriller. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Pikant smårusk med makrell. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Heroisk kamp for status quo - tilsvar til Dag Endsjø. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Niggerisering eller idiotisering. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Slutt med å kvotere menn inn i maktposisjoner. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Fra KIF til "Queer". Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 6–8.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). På speiderleir med rosa såpeboks. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 10–11.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). Nye jenter og gamle kjønn. NIKK magasin. ISSN 1502-1521. s. 9–12.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2001). Med kvindeligheten på slep. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 42(2), s. 289–301.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2001). Rapport fra et californisk smørhull. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 31–33.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2001). Historical, Cultural, and Emotional Meanings - Interviews with Young Girls in Three Generations.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Feminisme 2000: Hvor går veien videre? Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 1–2.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Halsaa, Beatrice & Haavind, Hanne (2000). Stemmer fra et lukket rom? Universitas. ISSN 0805-1798.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Likestilling og rekrutteringskultur. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Intervju i WOK. [Radio]. NRK, P2.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Self-talk among young girls in a generational perspective. Subjective meaning of discourse.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). 'Råtekst'som generasjonsdokument.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). 'Råtekst' som generasjonsdokument. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). Young girls in three generations. [Radio]. The Breakfast program, ABC-Australia National Broadcasting.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). Portrettintervju i WOK. [Radio]. NRK, P2.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Kønsroller og kønssocialisering. I Lund, Jørn (Red.), Danmarks nationalleksikon. Gyldendal, København.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Når kjønnet kommer på universitetet. Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. s. 8–9.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Feminisme som kritikk - historie og formidling. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 1–3.
 • Rogg, Unn Elisabet & Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Makt og kjønn - eller kjønn og makt? Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. s. 1–2.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Høringsuttalelse - innføring av kontantstøtte. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 32–36.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Sånn er livet, NRK P2: Debatt om verdikommisjonen. [Radio]. NRK P2.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Drømmekvinnen - 11 år, Agenda. [Radio]. NRK1 (Reprise på NRK2 8.nov.1998).
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Women's studies and gender research in Norway.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Gender, Love and Education in three Generations.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1997). Hva om du tar feil, Valgjerd? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1997). Kjønn i skolen - mellom usynliggjøring og overdrivelse. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 11–15.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1997). Moderne køn - mellem mangfoldighed og tydeliggørelse.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1997). Sophie und Emile in der Schule.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1996). Hvorfor kvinneforskning? Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1996). Vansker for kvinneforskningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1996). Hva gavner kvinneforskningen? Kvinnejournalen. ISSN 0800-6563.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1996). Klokt og uklokt av Grete Berget. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Mer enn likestilling. Studentforum.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Brøgger-syndromet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Kjønnsroller. Arbeider bladet.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Hvide og sorte. Weekendavisen. ISSN 0106-4142.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1995). Mellem puritanske nordmænd og usexede danskere. Forum - Tidskrift for køn og kultur. s. 6–8.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Iscenesættelse af køn i klasserummet. Unge Pædagogers serie B. ISSN 0109-7296. s. 17–23.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1993). Jorun Gulbrandsen: Er skolen for Kari eller Ronny? Kritikkjournalen. ISSN 0801-0471.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum; Hagemann, Gro & Solheim, Jorun (1993). Et knutepunkt for kvinne- og kjønnsforskning. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Morskjærlighet kan ikke måles bare i hjemmebakte boller. Arbeider bladet.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1991). Jente- og guttesosialisering. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. s. 66–67.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1991). Jenters vei til rusmidler. Stoffmisbruk. ISSN 0333-144X. s. 22–26.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1990). Alle historier er uferdige. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 18(4), s. 83–90.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1990). Lærerprofesjonalitet og likestillingspedagogikk. Norsk Skoleblad. ISSN 0029-2117. 32(22).
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1987). Fornuft og kjærlighet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1986). Skriften mellom linjene. Nytt om Kvinneforskning. ISSN 0333-0265.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (2003). One of the boys? Doing gender in Scouting. World Organization of the Scout Movement.
 • Ekerwald, Hedvig & Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Unge jenters hverdagsliv og kultur - en bibliografi. Senter for kvinneforskning, UiO. ISSN 82-7586-060-1.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum (1998). Kjønn, kaos og kreativitet: unge jenters livsperspektiver. Senter for kvinneforskning, UiO. ISSN 82-758-6063-6.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1990). Jenters vei til rusmidler - et sosialiseringsperspektiv. NORAS.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2018 13:55 - Sist endret 20. sep. 2022 09:31

Forskergrupper