Seminar 1/2012: Min vei gjennom fagfeltet: voldtektsforskere deler sine erfaringer

På nettverkets første seminar 18. september 2012 delte analytiker i Oslo Politidistrikt Marianne Sætre og professor i jus, Ragnhild Hennum, sine erfaringer og fortalte om sitt arbeid.

Vi fikk blant annet høre om Sætres faglige utvikling fra 1980-tallet og frem til i dag og om Hennums forskning på den rettslige behandlingen av voldtekt. Etterpå hadde vi gruppediskusjoner der deltakerne snakket med hverandre om sin forskning og hvor man så behov for kunnskapsutvikling.

Program

Tid og sted: 18. september 2012, Ole-Johan Dahls hus på Blindern. 2. etasje.

I panelet: Marianne Sætre (Politihøyskolen), Ragnhild Helene Hennum (Institutt for offentlig rett, UiO) *

Ordstyrer: Beatrice Halsaa (STK)

9.30 Registrering og morgenkaffe

10.00 Velkommen ved Beatrice Halsaa, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

10.10-11.10 ”Min vei gjennom fagfeltet” – voldtektsforskere deler sine erfaringer.  Marianne Sætre, sosiolog og analytiker i Oslo Politidistrikt (pdf) og Ragnhild Helene Hennum, jurist, Institutt for offentlig rett (pdf)

11.10-11.45 ”Våre veier gjennom fagfeltet”. Gruppearbeid. Deltakerne forteller hverandre om sitt arbeid og veier inn i fagfeltet.

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.30  "Forskning for fremtiden".  Gruppearbeid: Deltakerne samtaler med hverandre om kunnskapsbehov på sine felt og diskuterer mulige allianser.

13.30-14.00 Plenumssamling og avslutning ved Øystein Gullvåg Holter, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo    

*) Biografier

Marianne Sætre (f. 1960)

Nøkkelkompetanse og faglig interessefelt: Vold, seksuelle overgrep, organisert kriminalitet, maktformer, kulturelle/diskursive formasjoner, kritisk (kjønns‐)teori, praksisteori (innen kriminologi, sosiologi, antropologi, politivitenskap).

Utdanning: Magistergrad i sosiologi (1988) fra Universitetet i Oslo, samt diverse videreutdanning i voldsofferarbeid, etterretning og kriminalanalyse.

Verv/praksis: Marianne Sætre har jobbet med oppbygging av fag-forskningsfeltet på seksualisert vold og arenaer for kunnskapsutveksling siden tidlig 1980-tall. Senere jobbet blant annet ved Redd Barnas senter mot seksuelle overgrep, Kompetansesenter for voldsofferarbeid (nå NKVTS), og siden 1999 ved Oslo politidistrikt hvor hun siden 2001 har jobbet med analyse av anmeldte voldtekter. Har deltatt, ledet og/eller sittet i styre for en rekke prosjekter og interesseorganisasjoner på feltet seksuelle overgrep mot barn, barnemishandel,  barneporno og -prostitusjon, barn vitne til vold, kvinnemishandling, voldsofferarbeid,  internasjonal kjønnshandel, internasjonal barnesexturisme.

Publikasjoner:

Sætre, Marianne. (1988). Seksualisert vold. Seksuelle overgrep mot barn, seksuell kultur og identitetsbekreftelse. Magistergradsavhandling i sosiologi, UiO, høst 1988.

Sætre, Marianne. (1997). Samfunnsproblemet som "forsvant". En kritikk av tendensen til å minimalisere omfanget av seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk psykologforening,  nr. 34, s. 53-­61.

Sætre, Marianne & Grytdal, Veslemøy. (2011). Voldtekt i den globale byen -­‐   endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo. Oslo politidistrikt, rapport Strategisk stab.

 

Ragnhild  Helene Hennum (f. 1967)

Nøkkelkompetanse og faglig interessefelt: rettssosiologi, strafferett, straffeprosess, seksualisert vold, seksuelle overgrep mot barn, strafferettslige særreaksjoner og tvangsekteskap,

Utdanning: Cand. Jur. (1991) og Dr. Philos (1999) ved Universitetet i Oslo.

Verv/praksis: Ragnhild Hennum var i perioden 1992-­2003 tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi i ulike typer stillinger, herunder som forsker, doktorgradsstipendiat, post.doc. stipendiat og universitetslektor. Fra 2004 har Hennum vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, og fra 2007 professor samme sted. Hun har også sittet I det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget  som i 2008 fremla den offentlige utredningen Fra ord til handling. Ragnhild Hennum er i dag viserektor ved Universitetet i Oslo for perioden 2009-­‐2013.

Publikasjoner:

Hennum, Ragnhild Helene (2009). ”Virker bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt?” i Kritisk juss.

Hennum, Ragnhild Helene (2003). Visjoner og realiteter i rettsapparatets behandling av saker om seksualisert voldutviklingen 1980‐2000. Brottsoffermyndigheten.

Hennum, Ragnhild Helene (2000). ”Finnes det alternativer til dagens rettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn?” i Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.

Publisert 13. juni 2013 13:32 - Sist endret 17. juni 2013 13:24