English version of this page

Senteret sitt styre

Styret er senteret sitt øvste organ og har ansvar for at den faglege verksemda held høg kvalitet og at senteret driftast effektivt og i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og regler, og innanfor dei rammer og mål som er gitt av Universitetsstyret.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning sitt styre er oppnemnt av Universitetsstyret og består av 11 representantar med personlege vararepresentantar. Alle fakultet ved UiO er representert, enten som representant eller som personleg vara for representantar. STK sitt styre består dessutan av UiO-eksterne representantar, ansatt- og studentrepresentantar.

Oppnemningstida er fire år. For student- og stipendiat-/postdoktorrepresentant er perioden eit år. Representant/vararepresentant fråtrer dersom tilknytting til den eininga eller kategori han/ho er foreslått frå vert avslutta.

Senterleiar og kontorsjef førebur styresaker og har møteplikt til styremøter, men ikkje stemmerett.

Kontakt

Styreleiar

Professor May-Len Skilbrei, Det juridiske fakultet

Nestleiar

Professor Marianne Bjelland Kartzow, Det teologiske fakultet

Sekretær

Kontorsjef Andrew Feltham, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

 

Perioden 2020-2023

UiO-interne representantar

 • Professor May-Len Skilbrei, representant frå Det juridiske fakultet
  • Professor Tiril Willumsen, personleg vara frå Det Odontologiske fakultet
 • Professor Marianne Bjelland Kartzow, representant frå Det teologiske fakultet
  • Førsteamanuensis Kristinn Hegna, personleg vara frå Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Professor Hans Jacob Orning, representant frå Det humanistiske fakultet
  • Professor Hilde Bondevik, personleg vara frå Det medisinske fakultet
 • Professor Ole Jacob Madsen, representant frå Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Professor Geir Dahl, personleg vara frå Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO-eksterne representantar

 • Seniorrådgiver Thomas Walle, representant frå Musea i Sogn og Fjordane
  • Professor Odin Lysaker, personleg vara frå Universitetet i Agder
 • Seniorrådgiver Knut Oftung, representant frå Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Seniorrådgiver Ole Nordfjell, personleg vara frå Reform – ressurssenter for menn

STK-interne representantar

 • Professor Tove Pettersen, representant for fast vitskapeleg tilsatte ved STK
  • Førstelektor Sara Orning, personleg vara for fast vitskapeleg tilsatte ved STK
 • Postdoktor Rebecca Lund, representant for førebels vitskapeleg tilsatte ved STK
  • Postdoktor Reinert Skumsnes, personleg vara for førebels vitskapeleg tilsatte ved STK
 • Seniorrådgiver Helle Pedersen Granum, representant for administrativ stab ved STK
  • Seniorrådgiver Liv Sæther, personleg vara for administrativ stab ved STK

Studentrepresentantar

 • Amalie Winther Lund, representant frå programstudentane ved STK
  • Iselin Borgen, personleg vara frå programstudentane ved STK

Studentparlamentet

 • Embla Imset, representant
  • Øystein Fossbråten Wennersgaard, vara