English version of this page

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Senteret er organisert som ei sjølvstendig eining direkte under universitetsstyret.

Senteret har sitt eige styre som er oppnemnt av universitetsstyret med i alt 11 representantar med personlege vara.

  • Styret er sentret sitt øvste organ.

Senteret leias til dagleg av senterleiar, valgt på åremål, medan senteret sitt administrative og forvaltingsmessige arbeid er delegert til kontorsjef.

Senteret sine studier har eit eige programråd.

Kontakt

Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 30 0373 Oslo Telefon: +47 22858930 E-post: