Vedtekter for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Fastsatt av Rektor på fullmakt fra Universitetsstyret 2.november 2009, med mindre endringer vedtatt 2. oktober 2017 og 10. januar 2020.

 

Generelt

Reglementet gjelder innenfor rammen av Universitets- og høgskoleloven og andre lover, reglementer og avtaler for Universitetet i Oslo.


§1 Senterets formål

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et universitetssenter som har som overordnet formål å drive tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet, samt å stimulere til kjønnsforskning ved universitetets grunnenheter.
Senteret skal være utadvendt, medvirke aktivt til å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk, og søke kontakt og samarbeid med andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og med myndigheter og samfunnsinstitusjoner for øvrig.
Senteret skal kunne drive undervisning på alle nivåer, og etter nærmere avtale levere enkeltemner eller større emnegrupper til studieprogrammer under samarbeidende fakulteter. Senteret skal ha et særlig ansvar for å fremme kvalitativt god forskerutdanning innenfor sitt fagområde.


§ 2 Organisering

STK er organisert som en faglig enhet direkte under Universitetsstyret. Det er organisert som et tverrfaglig og tverrfakultært senter uten angitt tidsavgrensning. Senteret har en fast kontaktperson i rektoratet som skal ivareta STKs interesser i ulike ledermøter og sentrale komiteer. Senterets styreleder og senterleder rapporterer til rektor og universitetsdirektør.

§ 3 Sentrets organer

Senteret skal ha:

 1. Et styre
 2. En styreleder
 3. En senterleder
 4. En stedfortreder for senterlederen
   

§ 4 Senterstyret

§4.1 Myndighetsområde

Styret er sentrets øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at sentret drives effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler og innenfor de rammer og mål som er gitt av universitetsstyret.
Alle beslutninger i senterstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret. Senterstyret skal årlig rapportere fra sentrets virksomhet til universitetsledelsen som orienterer universitetsstyret.
Styret for sentret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.
Senterstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • årsplan og budsjett
 • langtidsplaner, med særlig vekt på strategi og tverrfakultært og eksternt samarbeid innenfor senterets virksomhetsområder
 • generelle rammer og prioritering for senteret
 • større organisasjonsendringer

Senterstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • regelmessig vurdering av tilstand og resultater i forhold til mål og planer for virksomheten
 • godkjenning av regnskap og årsrapport

Styret utøver sitt ansvar gjennom utarbeiding av:

 • langtidsplan med særlig vekt på strategi innenfor senterets virksomhetsområder
 • årsplan og budsjett

For øvrig skal senterstyret:

 • innstille ved tilsetting i vitenskapelige stillinger
 • innstille ved tilsetting av senterleder

Styret kan etablere et eget innstillingsutvalg som innstiller i vitenskapelige stillinger.
 

§4.2 Sammensetning

STKs styre har 11 medlemmer som fordeler seg slik:

a) fire representanter for samarbeidende fakulteter ved Universitetet i Oslo. Disse foreslås av dekanene for Det samfunnsvitenskapelig fakultetet, Det humanistisk fakultet, samt to medlemmer fra de andre fakultetene ved Universitetet i Oslo.
b) to representanter for de vitenskapelige ansatte ved senteret, herav en i stipendiat eller postdoktor stilling
c) to representanter for studentene
d) en representant for de teknisk-administrative tilsatte ved senteret
e) to eksterne representanter

Senterstyret oppnevnes av rektor på grunnlag av forslag hentet inn gjennom følgende prosedyre:

 • Forslag på representanter for samarbeidende fakulteter innhentes fra dekanen ved disse fakultetene.
 • Representanter for de tilsatte ved senteret foreslås av de gruppene de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler.
 • En av studentrepresentantene må være registrert på undervisningstiltak gitt av STK eller ha oppnevnt veileder fra STK og oppnevnes av Studentutvalget ved STK. Den andre studentrepresentanten foreslås av Studentparlamentet.
 • Eksterne representanter foreslås av universitetsdirektøren.

For kategori a) skal det oppnevnes varamedlemmer fra andre fakulteter slik at alle åtte fakulteter er representert i styret, enten som medlem eller varamedlem. Fakultetsrepresentantenes varamedlemmer foreslås av de respektive dekanene. Alle representanter oppnevnes med personlige varamedlemmer. Så langt mulig bør forslagsstiller foreslå kandidater som bidrar til at styret får en mest mulig mangfoldig sammensetning.
Oppnevningstiden er fire år. For studentrepresentantene og representanten for stipendiat/postdoktor-gruppen er perioden ett år. En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til den enheten eller kategori vedkommende er foreslått fra, opphører.
 

§ 5 Styrets leder

Styret skal ha en styreleder og en nestleder som oppnevnes av rektor. Leder og nestleder oppnevnes normalt for 4 år, med mulighet til nyoppnevning én gang.
Styreleder leder styret og fører på dettes vegne tilsyn med senterets virksomhet.
Styreleder representerer styret utad innenfor styrets myndighetsområde. Styreleder leder styrets forhandlinger, og samarbeider med senterlederen om planlegging av styrets arbeid.
Styreleder avgjør i samråd med senterlederen i saker som ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte.


§ 6 Daglig ledelse

Sentret skal ha en senterleder, som på vegne av styret fører tilsyn med senterets totale virksomhet. Senterleder rapporterer til styret. Det kan i tillegg lages en arbeidsbeskrivelse for senterlederen.
Senterlederen leder sentrets virksomhet innenfor rammer og vedtak gitt av overordnet myndighet. Senterlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til senterstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.
Senterlederen forbereder senterstyrets møter i samråd med styrets leder. Senterlederen har ansvar for utarbeidelse av saksfremlegg med forslag til vedtak, og har ansvar for at styrets vedtak iverksettes.
Senterleder velges i hendhold til Valgreglementet for Universitetet i Oslo.
Senterlederen utpeker en stedfortreder som til daglig inngår i senterlederens lederteam, og trer inn som senterleder når denne har lengre fravær. Stedfortreder kan utover dette tillegges nærmere definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver.
Hvis senteret har egen kontorsjef, ivaretar kontorsjefen ledelsen av senterets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med, og på delegasjon fra senterlederen.

 

Alminnelige bestemmelser
 

§ 7 Særskilte reglementer

STKs styre utformer forslag til vedtekter (administrasjonsreglement) som godkjennes av rektor på universitetsstyrets vegne.
For senterstyrets møter gjelder Forretningsorden for styringsorganer ved Universitetet i Oslo.


§ 8 Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. januar 2010

Publisert 28. okt. 2011 11:20 - Sist endret 6. feb. 2020 10:43