Vil du vere gjesteforskar ved STK?

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ynskjer velkomen gjesteforskarar frå andre akademiske institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyr kontorlokale, tilgang til IT-fasiliteter, gode og sikre datalagringsfasiliteter og full tilgang til biblioteka ved Universitetet i Oslo, samt høve til å være en aktiv og integrert del av senteret.

Gjesteforskarar vert rekna som gjester ved Senteret og Universitetet i Oslo, og kan være gjester for ein periode inntil eit år (fornybart). Dei får høve til å fordjupe seg i eiga forsking, men også utvikle faglege nettverk på tvers av fakultet og institutt. Gjesteforskarar inviterast til å ta del i Senteret sitt sosiale og faglege miljø gjennom dagleg felles lunsj, vekevise ‘husmøte’, interne og eksterne seminar, og gjennom å formidle eiga forsking. Som gjest har dei ingen undervisningsplikt eller anna ansvar, men kan nyttas i undervisning om det er gjensidig ønske om det. Rene gjesteforskarar har ikkje rett til løn eller bustad.

Som regel tilbyr vi ikkje internship-stillingar ved STK.

Senteret har auka i tal tilsette dei siste åra. Som følgje av det vil det dessverre til tider vera få eller ingen plassar tilgjengelege. Fleksible førespurnader (lengde på opphald og/eller kva periode det gjeld) kan ha større sjanse for suksess.

Søknad sendast via e-post til Andrew Feltham. Søknad må innehalde:

 • søknadsbrev som skildrar formål med opphold. Tidspunkt for opphald må gå klart fram.
 • CV
 • prosjektskildring

Det er to søknadsfristar kvart år:

 • 15. mars
 • 15. september

Søkjarar vil motta svar innan ein månad frå fristen.

Inviterte søkjarar vil ha prioritet.

Prioritet får også prosjekt som:

 • kompletterar pågåande forskingsprosjekt
 • styrkar senteret sin tverrfaglege forskingsprofil
 • inkluderar overhead-/driftsmidlar som helt eller delvis kan dekkje Senteret sine kostnadar

Alle søkjarar vurderast ut frå:

 • forskingstema (må vere innanfor kjønnsforskingsfeltet)
 • kvalitet og utforming av prosjekt
  Publisert 19. okt. 2021 11:59 - Sist endret 28. okt. 2021 09:46