Familie og intimitet i endring – sosiologiske perspektiver

Artikkelen er skrevet av Helene Aarseth i tidsskriftet Fokus på familien 2/2018 (volum 46).

Førsteside til tidsskrift

Foto: Førsteside av Fokus på familien 2/2018.

Denne artikkelen presenterer og diskuterer sentrale sosiologiske perspektiver på endringer i familie og nære relasjoner. De siste tiårene har den sosiologiske faglitteraturen på dette området vært dominert av teorier om «ny intimitet». På den ene siden står teorier som argumenterer for at familien ikke lenger kan forstås som en institusjon basert på komplementære roller og gjensidige forpliktelser, men på nye måter må bindes sammen gjennom rent emosjonelle bånd. På den andre siden står de som avviser denne teorien og argumenterer for at tradisjon, forpliktelse og materiell nødvendighet fortsatt spiller en avgjørende rolle i det som skaper limet i nære relasjoner i dag. Med nordiske samfunn som kontekst argumenterer artikkelen for at mye tyder på at det skapes nye former for kontakt og samhørighet i våre nære relasjoner. Disse nye formene for kontakt og samhørighet henger sammen med de nordiske lands historie og tradisjon for en egalitær samfunnsstruktur med relativt små maktforskjeller mellom ulike grupper og individer, samt med familiepolitiske ordninger og et sterkt regulert arbeidsliv. Mer konkurransepress, økt ulikhet og en svakere velferdsstat medvirker til at disse faktorene i dag står under press.

Publisert 5. sep. 2018 14:11 - Sist endret 25. juni 2019 15:13