Disputas: Helene Toverud Godø

Master i sosiologi Helene Toverud Godø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ungdomskrav – skolekrav – livsrom. En analyse av ungdomsskoleelevers håndtering av faglige og sosiale krav i skole og samfunn.

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: 11. april 2013 kl. 09.15

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: "Teoretiske perspektiver på hvordan sosiale, kjønnsmessige og etniske ulikheter (re)produseres i skolens hverdag"

Bedømmelseskomité

  • Professor Elisabeth Öhrn, Göteborgs universitet (1.opponent)
  • Professor Annick Ingrid Prieur, Ålborgs universitet (2.opponent)
  • Professor Ivar Frønes, Universitetet i Oslo (komitéleder)

Leder av disputas

Dekan Fanny Duckert, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Karin Widerberg (hovedveileder)
  • Professor Harriet Bjerrum Nielsen (biveileder)

Sammendrag

Forskjellsskapende prosesser i ungdomsskolen


Hvilken betydning har lærere, venner og sosialt samspill for elevers skolemotivasjon og opplevelse av faglig mestring i ungdomsskolen?

Et viktig argument i avhandlingen er at faglige og sosiale dimensjoner ved skolelivet må ses i sammenheng, fordi begge deler påvirker og inngår i elevers selvforståelse og opplevelse av muligheter og begrensninger.

Lærernes støtte og omsorg er viktig for både gutter og jenter. Men det er forskjeller i måten gutter og jenter bruker og snakker om lærerne. Selv om mange jenter forteller at de trenger støtte fra lærerne til å takle prestasjonsangst og skuffelser, foretrekker de å snakke med familie og venner dersom de har problemer. Flere av guttene forteller at de i liten grad snakker med vennene sine om problemer. Derimot forteller de at de har fått hjelp og støtte fra lærerne når de har hatt det vanskelig. Det var i den sammenheng tydelig at flere av guttene relaterte seg spesielt til mannlige lærere. Men det som guttene legger vekt på er nettopp ikke tradisjonell maskulinitet, men at de mannlige lærerne gir dem emosjonell støtte, at de snakker med dem om følelser og at de i tillegg hjelper dem med å løse praktiske problemer og konflikter. God støtte fra lærerne bidro til at de trivdes og hadde det bra på skolen, til tross for dårlige prestasjoner og lite interesse for fagene.


Avhandlingen viser også at skolens måte å organisere undervisningen på er viktig: Nivådeling i kombinasjon med aldersblandingen bidro til å understreke og forsterke forskjeller mellom elever, selv om lærere jobbet aktivt for å demme opp for ubehaget denne organiseringen kunne medføre. Det at skolen var organisert på en måte som stilte krav til at elevene måtte jobbe planmessig og selvstendig, i til tider urolige omgivelser, bidro til å forsterke faglige forskjeller mellom elevene.
Doktorgradsprosjektet til Helene Toverud Godø er basert på et lengre feltarbeid på en ungdomsskole organisert som baseskole, og et kortere feltarbeid på en skole med en annen type organisering.

 

Arrangør

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Publisert 3. apr. 2013 13:12 - Sist endret 23. jan. 2019 09:51