Aktuelle saker

Publisert 20. mai 2020 16:08

Lotta K. Snickare ble nylig tilsatt som forsker på prosjektet Front 2 – Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology (2019-2022). Ved blant annet å bygge opp et internasjonalt forskernettverk, jobbe med lederutvikling og inkludere menn og maskuliniteter i eksisterende kunnskapsgrunnlag, er formålet å identifisere og avklare utfordringer og muligheter for kulturendring.

Bildet kan inneholde: person, hake.
Publisert 4. mai 2020 13:22

Høsten 2020 starter Senter for tverrfaglig kjønnsforskning opp et nytt heisemne KFL2033 / 4033 Aktuelle temaer i kjønnsforskningen 2: Feministisk tenkning i historisk perspektiv. Professor Tove Pettersen og universitetslektor Tone Brekke deler på undervisningen, som vil foregå på ettermiddag/kveldstid.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, mennesker, ansiktsuttrykk, hode.
Published Apr. 28, 2020 1:00 PM

Professor Øystein Gullvåg Holter went from being a busy professor to becoming a committed emeritus on March 1, 2020. Through a long career, his research has focused on working life and family, gender and gender equality research, and economic theory and historical sociology. He has extensive experience with collaboration in the field of gender equality policy, both in Norway and beyond, but also with labor organizations and business. Holter continues as a researcher, among others on the field of gender balance in academia, and is currently developing the 'Janus model' to explain what he describes as accumulated disadvantages for women.

Publisert 21. apr. 2020 12:44

Wendelmoet Hamelink fullførte nylig et Marie Skłodowska-Curie (MSCA) finansiert postdoktorprosjekt,  IMEX – Images in Exile. Gender and representation among Syrian Kurdish women in Scandinavia [Bilder i eksil. Kjønn og representasjon blant syriske kurdiske kvinner i Skandinavia], ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, mennesker, ansiktsuttrykk, hode.
Publisert 23. mars 2020 14:00

Professor Øystein Gullvåg Holter gikk fra å være en travel professor til å bli en engasjert emeritus 1. mars 2020. Gjennom en lang karriere har hans forskning fokusert på alt fra arbeidsliv og familie, kjønns- og likestillingsforskning, til økonomisk teori og historisk sosiologi. Han har mye erfaring med samarbeid innenfor likestillingspolitikken, både i Norge og resten av Norden, men også med arbeidslivsorganisasjoner og næringslivet. Holter fortsetter som forsker, blant annet på feltet kjønnsbalanse i akademia, og utvikler for tiden 'Janus-modellen' for å forklare det han kaller akkumulerte ulemper for kvinner.

Bildet kan inneholde: hånd, finger, svart og hvit, hud, monokrom fotografering.
Publisert 2. mars 2020 14:02

Fallende fødselstall skaper bekymring for velferdsstatens framtid. Norske kvinner føder for lite og for seint, sies det. Assistert reproduksjonsteknologi, som IVF og nedfrysing av kjønnsceller har blitt trukket fram som mulige løsninger på problemet. Men hvilke samfunnsmessige og kulturelle endringer knyttet til det å reprodusere seg, og familielivets betydning i livsløpet ligger bak det endrede fødselsmønsteret? Og er det i det hele tatt et problem at det blir født færre barn i Norge? Disse og andre spørsmål tar vi opp i en ny seminarrekke i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i samarbeid med Institutt for helse og samfunn.

Published Jan. 17, 2020 2:12 PM

Rebecca Lund (Centre for Gender Research) and Ann C. E. Nilsen's (University of Agder) most recently book Institutional Ethnography in the Nordic Region explicates the Nordic response to Institutional Ethnography, showing how it has been adapted and interpreted within the theoretical and methodological landscape of social scientific research in the region, as well as the institutional particularities of the Nordic welfare state. The book is part of a larger focus on feminist knowledge production and methodology at the Centre for Gender Research.

Image may contain: Hair, Face, Blond, Photography.
Published Oct. 22, 2019 9:19 AM

How does gender influence the construction and application of ethical theories? What qualifies as a “feminist” ethical theory, and what is the basis for the claim voiced by feminist ethicists that traditional ethical theories ignore the interests of many women while favoring those of some men? Is feminist ethics limited to gendered issues, or are the insights of feminist ethics applicable to analyses of moral experiences and challenges that reflect the intersection of gender with other bases of oppression?

Image may contain: Hair, Face, Blond, Photography.
Published Oct. 22, 2019 9:19 AM

How does gender influence the construction and application of ethical theories? What qualifies as a “feminist” ethical theory, and what is the basis for the claim voiced by feminist ethicists that traditional ethical theories ignore the interests of many women while favoring those of some men? Is feminist ethics limited to gendered issues, or are the insights of feminist ethics applicable to analyses of moral experiences and challenges that reflect the intersection of gender with other bases of oppression?

Image may contain: Hair, Face, Blond, Photography.
Published Oct. 22, 2019 9:19 AM

How does gender influence the construction and application of ethical theories? What qualifies as a “feminist” ethical theory, and what is the basis for the claim voiced by feminist ethicists that traditional ethical theories ignore the interests of many women while favoring those of some men? Is feminist ethics limited to gendered issues, or are the insights of feminist ethics applicable to analyses of moral experiences and challenges that reflect the intersection of gender with other bases of oppression?

Publisert 20. sep. 2019 10:04

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ønsker å bringe spørsmål knyttet til menn og maskulinitet tydeligere på dagsorden i kjønnsforskningen, og starter nå en ny seminarrekke som diskuterer maskulinitet fra ulike perspektiver.

Collage of pictures from the symposium
Published Oct. 2, 2018 12:36 PM

Lois MacNay reflects on her first encounters: – My first visit as Professor II to the Centre for Gender Research at Oslo University was both enjoyable and intellectually enriching.

Three pople enjoying the sun
Published July 18, 2018 4:13 PM

The holidays are here, but STK is still buzzing with activity: the spring semester is being finalized, international students are taught about gender equality in the Nordic countries, and final adjustments are made for the autumn semester.

Publisert 18. juli 2018 10:53

Det er fellesferie, men på STK er det framleis aktivitet. Ikkje berre skal vårsemesteret sluttførast, internasjonale studentar vert undervist om likestilling i dei nordiske landa, og ein finpussar planar for haustsemesteret.