Aktuelle saker

Publisert 21. feb. 2020 12:40

Relanseringen av Simone de Beauvoir Studies på Brill Publisher er en milepæl for Beauvoir forskningen, og kommer på et tidspunkt hvor interessen for Beauvoir er større en noen gang, sier Professor Tove Pettersen, tidligere president (2016-2019) for The International Simone de Beauvoir Society  - det internasjonale forskernettverket som står bak utgivelsen av tidsskriftet.

Published Jan. 17, 2020 2:12 PM

Rebecca Lund (Centre for Gender Research) and Ann C. E. Nilsen's (University of Agder) most recently book Institutional Ethnography in the Nordic Region explicates the Nordic response to Institutional Ethnography, showing how it has been adapted and interpreted within the theoretical and methodological landscape of social scientific research in the region, as well as the institutional particularities of the Nordic welfare state. The book is part of a larger focus on feminist knowledge production and methodology at the Centre for Gender Research.

Image may contain: Hair, Face, Blond, Photography.
Published Oct. 22, 2019 9:19 AM

How does gender influence the construction and application of ethical theories? What qualifies as a “feminist” ethical theory, and what is the basis for the claim voiced by feminist ethicists that traditional ethical theories ignore the interests of many women while favoring those of some men? Is feminist ethics limited to gendered issues, or are the insights of feminist ethics applicable to analyses of moral experiences and challenges that reflect the intersection of gender with other bases of oppression?

Image may contain: Hair, Face, Blond, Photography.
Published Oct. 22, 2019 9:19 AM

How does gender influence the construction and application of ethical theories? What qualifies as a “feminist” ethical theory, and what is the basis for the claim voiced by feminist ethicists that traditional ethical theories ignore the interests of many women while favoring those of some men? Is feminist ethics limited to gendered issues, or are the insights of feminist ethics applicable to analyses of moral experiences and challenges that reflect the intersection of gender with other bases of oppression?

Image may contain: Hair, Face, Blond, Photography.
Published Oct. 22, 2019 9:19 AM

How does gender influence the construction and application of ethical theories? What qualifies as a “feminist” ethical theory, and what is the basis for the claim voiced by feminist ethicists that traditional ethical theories ignore the interests of many women while favoring those of some men? Is feminist ethics limited to gendered issues, or are the insights of feminist ethics applicable to analyses of moral experiences and challenges that reflect the intersection of gender with other bases of oppression?

Publisert 20. sep. 2019 10:04

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ønsker å bringe spørsmål knyttet til menn og maskulinitet tydeligere på dagsorden i kjønnsforskningen, og starter nå en ny seminarrekke som diskuterer maskulinitet fra ulike perspektiver.

Jesus in front of rainbow
Published June 14, 2019 1:47 PM

There are many who have been intrigued by Jesus' sexuality. In the Da Vinci-Code, Dan Brown used the conspiracy theories that Jesus was married to Mary Magdalene and had a daughter with her who was the origin for the French royal dynasty of the Meroving. On the other hand, it has been suggested that Jesus was gay, and had a romantic relationship with "the disciple Jesus loved."

Bildet kan inneholde: Colorfulness, Linje, Grafisk design, Font, Sirkel.
Publisert 13. juni 2019 11:45

For de av oss som vokste opp på 1980-, 1990- og 2000-tallet som skeive og samiske føltes det som om vi var de eneste i hele verden. Det var vi selvsagt ikke. Skeive samer er intet moderne fenomen.

Publisert 11. juni 2019 15:15

Gjennom historien har leger gitt ulike definisjoner på hva som er en mann og hva som er en kvinne, og dermed bidratt til å forme hvordan kjønn har blitt forstått i samfunnet. Kjønn har blitt definert ut fra ytre kjønnsorganer, kjønnskjertler og hormoner til kromosomer og gener, og definisjonene har endret seg i takt med teknologiske fremskritt som har muliggjort nye måter å undersøke kroppen på.

Jesus foran regnbue
Publisert 11. juni 2019 15:14

Det er mange som har vært opptatt av Jesu’ seksualitet. I Da Vinci-koden har Dan Brown brukt konspirasjonsteoriene om at Jesus var gift med Maria Magdalene og hadde en datter med henne som ble opphavet til den franske kongeslekten merovingerne. På den annen side har det kommet forslag om at Jesus var gay, og hadde et forhold til «den disippel Jesus elsket.»

Publisert 11. juni 2019 15:14
Publisert 11. juni 2019 15:13

Vår tids oppfatning av homofili, som ei medfødd seksuell legning, har sitt opphav på slutten av 1800-talet, og skeiv historie er historia om korleis kategoriar som sodomi, homoseksualitet, tvetulling, transperson og skeiv har blitt til og endra meining over tid. Skeivt arkiv dokumenterer og formidlar denne historia i Noreg, men førebels er det gjort påfallande lite forsking på feltet.

Publisert 11. juni 2019 15:12

En skandinavisk forskningsgruppe skal undersøge skandinavisk LGBT-historie, og forteller her hvad der er særegent for den skandinaviske tradition, og hvordan årtiers kamp for anerkendelse og ligeberettigelse har afstedkommet en forandring uden sidestykke.

Bildet kan inneholde: Identitetsdokument, Pass.
Publisert 11. juni 2019 15:12

Den norske organiserte homobevegelsen har eksistert i snart 70 år, og har kjempet mange kamper. Viktigst har kanskje kampen for likeverd, aksept og respekt vært, men kampen om de formelle juridiske rettighetene har også vært sentral.

Publisert 11. juni 2019 15:12

Egyptisk kunst var underlagt en bestemt kanon for hvordan ting kunne vises, og omtales. Den formidlet mening gjennom bruk av bilde og tekst, og hadde alltid en overordnet symbolsk funksjon. Selv om kunstnere kunne være eksperimentelle og nyskapende, var det knapt et sted for en kunstner med en personlig visjon som brøt med de aksepterte normene. Dette betyr naturligvis ikke at kunsten var statisk gjennom 3000 år.

Publisert 11. juni 2019 15:12

I denne teksten forteller Reidar Schei Jessen om kjønnsdysfori med utgangspunkt i eget forskningsprosjekt der han går i dialog med både klinisk erfaring, eksisterende psykologisk teori, kjønnsforskning, brukere og andre som er engasjert i hvordan vi som samfunn skal møte kjønnsdysfori. 

Bildet kan inneholde: mote tilbehør, smykker, metall, gull, messing.
Publisert 11. juni 2019 15:12

Hva betød det å være kvinne og mann, og hvor strenge var kjønnsnormene i vikingtiden? Var det virkelig slik at menn og kvinner utfylte strengt adskilte roller og fulgte en arbeidsinndeling som var strukturert deretter? Forståelsen av kjønn og seksualitet i vikingtiden nyanseres her.

Publisert 11. juni 2019 15:11

I denne teksten ser vi på fremveksten av homo-, queer- og transforskningen i Norge, med vekt på politikk og teorier i endring. Det redegjøres også for hvordan en queerteoretisk forståelse av transkjønn kan se ut.

Publisert 11. juni 2019 15:11

Ugifte kvinner i perioden 1870-1940 er bant annet interessante fordi de med sin samfunnsdeltakelse, sin mangel på biologisk moderskap og sin mangel på heteroseksuelle relasjoner var med på å destabilisere sin samtids kjønnsnormer. På mange områder bryter de med det forventet kvinnelige og viser dermed hvor ustabil og mangetydig den kulturelle kategorien kvinne er. Historiene om ulike peppermøliv kan slik være en nyttig påminnelse om både «kvinnens», kvinnesakens, kjærlighetens og seksualitetens kulturelle foranderlighet.

Bildet kan inneholde: Ansikt, Mennesker, Hode, Portrett, Nese.
Publisert 23. apr. 2019 14:57

Dette året dukker det opp flere nye ansikt ved STK. Stipendiat Maria Louise Hansen og postdoktor Kristin Engh Førde kom allerede i vår, og postdoktor Rebecca Lund er akkurat kommet.

Publisert 25. mars 2019 12:16

Tove Pettersen er spesialist på feministisk filosofi, moralfilosofi og etikk, og da særlig omsorgsetikk og den eksistensialistiske etikken som er skrevet frem av Simone de Beauvoir.

Image may contain: event, community, job.
Published Feb. 11, 2019 11:37 AM

Inger Skjelsbæk's expertise on gender, and women's experiences specifically, intersecting with war and conflict, and peace and security, is an important contribution to the Centre for Gender Research.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, jobb.
Publisert 6. feb. 2019 09:50

Inger Skjelsbæk's kompetanse om kjønn, og kvinners erfaringer spesifikt, i skjæringspunktet mellom krig og konflikt, og fred og sikkerhet, blir viktige tilskudd til den faglige bredden ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Bilde av Helene Aarseth
Published Jan. 10, 2019 10:14 AM

Professor Helene Aarseth was newly appointed Director at the Centre for Gender Research.

Bilde av Helene Aarseth
Publisert 2. jan. 2019 13:25

Professor Helene Aarseth har overtatt roret som senterleiar ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.