Aktuelle saker

An illustration featuring a large, diverse group of people
Published May 31, 2021 1:04 PM

In the autumn of 2021, the Centre for Gender Research will offer a new MA course, KFL4055 Gender and Society, which will examine how gendered inequalities, practices, and subjectivities are reproduced, both in the individual and in society. Professor Helene Aarseth will be leading the course.

Illustrasjon som viser en stor folkemengde
Publisert 31. mai 2021 13:03

Til høsten tilbyr Senter for tverrfaglig kjønnsforskning et nytt masteremne: KFL4055 Gender and Society. Emnet ser på hvordan kjønnede ulikheter, praksiser og subjektiviteter reproduseres – både i individet og i samfunnet som helhet. Professor Helene Aarseth er emneansvarlig.

En gruppe med kvinner som holder et banner der det står "Peace"
Publisert 27. mai 2021 11:19

Hvordan spiller kjønn inn i væpnet konflikt, politisk vold og fredsbygging, og hvordan påvirker konflikt og fred våre forståelser av kjønn? Høsten 2021 tilbyr Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) et nytt emne, KFL4065 Gender, Peace and Conflict, som skal utforske nettopp disse spørsmålene. Inger Skjelsbæk er emneansvarlig på kurset.

Group of women in hats holding a banner that says "Peace"
Published May 27, 2021 9:10 AM

How does gender shape armed conflict, political violence and peacebuilding, and how do peace and conflict shape our notions of gender? In the autumn of 2021, the Centre for Gender Research (STK) will offer a new MA course, KFL4065 Gender, Peace and Conflict, which aims to explore these questions. Professor Inger Skjelsbæk will be the course leader.

Fire smilende studenter sitter og snakker sammen
Publisert 29. apr. 2021 08:33

Samordna opptak har publisert årets søker- og opptakstall. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) har god grunn til å være fornøyd med tallene, med en oppgang i søkere til både bachelorprogrammet og årsenheten i tverrfaglige kjønnsstudier.

Image may contain: Organism, Font, Line, Art, Drawing.
Published Apr. 27, 2021 9:44 AM

In April, Niels Nyegaard began working as a postdoctoral researcher at the Centre for Gender Research. By looking at the significance of the homosexual closet in the emerging Danish welfare state, he hopes to nuance existing understandings of the closet as a social mechanism that can only be oppressive and limiting. 

Bildet kan inneholde: organisme, font, linje, kunst, tegning.
Publisert 26. apr. 2021 10:45

I april startet Niels Nyegaard i en postdoktorstilling ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Gjennom å se på betydningen av det homofile skapet i den fremvoksende danske velferdsstaten, ønsker han å nyansere eksisterende forståelser av skapet som en mekanisme som kun er undertrykkende.

Hjerteformede lys i mørket
Publisert 5. feb. 2021 12:24

Kjærlighet har stor betydning i våre liv, og er også et av de sentrale temaene innenfor vestlig filosofi. STKs nye digitale seminarrekke, Perspectives on Love, skal utforske forskjellige forståelser av konseptet kjærlighet.  

Heart-shaped lights in the darkness
Published Feb. 4, 2021 3:56 PM

Love is of enormous importance in our lives, and also one of the central themes in the history of Western thought. STK's new digital lecture series, Perspectives on Love, will explore different understandings of the concept of love.

Published Aug. 28, 2020 11:33 AM

How does the increased emphasis on excellence in academia affect the link between the desire for knowledge and investments in caring? This is the question at the heart of a new project funded by the Research Council of Norway and hosted by the Centre for Gender Research. The researchers on the project are Helene Aarseth, Rebecca Lund and Jørn Ljunggren at STK, and Julie Rowlands at Deakin University.

Publisert 28. aug. 2020 11:32

Hva skjer med forbindelsen mellom kunnskapsbegjær og omsorg i en tid med økt vekt på eksellens i akademia? Dette er tema for et nytt NFR-prosjekt ved STK: Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet. Forskerne på prosjektet er Helene Aarseth, Rebecca Lund og Jørn Ljunggren ved STK, samt Julie Rowlands ved Deakin University.

Published Aug. 11, 2020 1:39 PM

Tone Brekke and Sunniva Árja Tobiasen at the Centre for Gender Research (STK) have started work on a book project about the history of gender research in Norway. Through interviews with central figures within the field, the book will give unique insights into the development of gender research between 1975 and 2010.

Publisert 11. aug. 2020 13:37

Tone Brekke og Sunniva Árja Tobiasen ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) har nylig kommet i gang med et bokprosjekt med arbeidstittelen «Å dokumentere generasjonsskiftet: Intervjubok med sentrale personer som har preget norsk kjønnsforskning». Gjennom intervjuer med nøkkelpersoner innenfor fagfeltet, skal prosjektet gi et unikt innblikk i utviklingen av norsk kjønnsforskning i perioden 1975 til 2010. 

Publisert 20. mai 2020 16:08

Lotta K. Snickare ble nylig tilsatt som forsker på prosjektet Front 2 – Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology (2019-2022). Ved blant annet å bygge opp et internasjonalt forskernettverk, jobbe med lederutvikling og inkludere menn og maskuliniteter i eksisterende kunnskapsgrunnlag, er formålet å identifisere og avklare utfordringer og muligheter for kulturendring.

Bildet kan inneholde: person, hake.
Publisert 4. mai 2020 13:22

Høsten 2020 starter Senter for tverrfaglig kjønnsforskning opp et nytt heisemne KFL2033 / 4033 Aktuelle temaer i kjønnsforskningen 2: Feministisk tenkning i historisk perspektiv. Professor Tove Pettersen og universitetslektor Tone Brekke deler på undervisningen, som vil foregå på ettermiddag/kveldstid.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, mennesker, ansiktsuttrykk, hode.
Published Apr. 28, 2020 1:00 PM

Professor Øystein Gullvåg Holter went from being a busy professor to becoming a committed emeritus on March 1, 2020. Through a long career, his research has focused on working life and family, gender and gender equality research, and economic theory and historical sociology. He has extensive experience with collaboration in the field of gender equality policy, both in Norway and beyond, but also with labor organizations and business. Holter continues as a researcher, among others on the field of gender balance in academia, and is currently developing the 'Janus model' to explain what he describes as accumulated disadvantages for women.