Vinner av STK-prisen 2013

Vi gratulerer Ingvil Thallaug Øverli med STK-prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO. Tittelen på oppgaven er «Endring kommer innenfra. Balansen mellom frihet og styring hos et rådgivningstilbud for kjøpere av seksuelle tjenester», levert ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi.

Ingvil Thallaug Øverli

Foto: Emil N. Johnsen/STK

Juryens begrunnelse:

Det har ikke været noen lett oppgave å plukke ut én vinner blant så mange interessante og solide masteroppgaver fra et spekter av ulike fag. Juryen har i sin avgjørelse valgt å legge vekt på at Øverlis oppgave i særlig grad kombinerer nye perspektiver på et tema med en analyse som på en og samme gang er kompleks og presis.  Som forslagsstilleren formulerer det:

"Øverlis oppgave er et interessant og godt gjennomført stykke arbeid. Hun skal ha ros for å mestre de krevende nivåsprangene mellom det konkrete og nære, og de store, abstrakte og lange linjene som ligger bak. Resultatet er en presis, nyskapende og kreativ analyse av et bestemt eksempel på offentlig hjelpe- og kontrollinnsats i skjæringspunktet mellom straff og velferdsstat som rettes mot, og dermed også er med på å konstruere, en problematisk mannlig seksualitet. Øverli ville være en verdig prisvinner".

I juryen: Helga Aune,  Halvard Vike, styreleder STK, Harriet Bjerrum Nielsen. professor STK

Nominasjonen ble foreslått av: Thomas Ugelvik (veileder) med følgende tekst:

Bakgrunnen for Ingvil Thallaug Øverlis oppgave er kriminaliseringen av kjøp av seksuelle tjenester fra 2009. Som eneste tiltak rettet mot kjøpere av seksuelle tjenester mottok Reform – Ressurssenter for menn - midler til oppstart av rådgivnings- og skadereduksjonstilbudet KAST for menn som kjøper sex. Øverli undersøker det politiske, faglige og verdimessige grunnlaget for både opprettelse og daglig drift av KAST Norge. Hun legger vekt på hvordan tiltaket er flettet inn i et bredere prostitusjonskontrollfelt som er fylt av paradokser og som har vært preget av en kløft mellom et tvangsperspketiv og et frivillighetsperspektiv på prostitusjon. Ved hjelp av Foucaults begrepsapparat om styring gjennom frihet og maktutøvelse viser Øverli hvordan KAST Norges virksomhet kan forstås som en integrert del av en kompleks og ofte tilsynelatende selvmotsigende offentlig styrings- og kontrollinnsats. Skandinavisk forskning har hatt fokus rundt hvilke tiltak som kan skape nedgang i menns kjøp av sex. Dette har resultert i en forskningslitteratur som selv alltid tar stilling til hva som vil virke preventivt på de ulike ”gruppene” sexkjøpere. Holdningskampagner har hatt tendens til å konstruere sexkjøperen som en vanlig mann: Hr. Gjennomsnittlig. Når KAST Norge satte søkelyset på personer med sexkjøpserfaring som forteller om avhengighetsproblematikk, et ønske om å fortelle det til noen, eller har en stor angst for å ha blitt smittet av seksuelt overførbare infeksjoner, har de møtt motbør. Bekymringen har rettet seg mot om dette fokus ville kunne bidra til sykeliggjøring av sexkjøp, og dermed bryte med ideologien på feltet hvor en sterkt bekjenner seg til individers evne til frie valg. Nettopp denne spenningen mellom et postmoderne ideal om ikke å moralisere over personers handlingsvalg, og feltets faglige kunnskap om at sexkjøp for mange fører til psykososiale problemer, er sentral i analysen av intervjumaterialet. Øverli peker på at den tematisering i offentligheten av mannlig sårbarhet som KAST Norge bidrar til ikke trenger være et steg tilbake til en ny offerrolle. Det kan også ses på som et tegn på fremvekst av et språk om menns seksualitet og forhold til egne kropp og følelser.  

Publisert 10. jan. 2014 13:25 - Sist endret 4. okt. 2019 16:02