Sju oppgaver ble nominert til STKs pris

Sju masteroppgaver ble nominert til STKs pris for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv i 2016. De nominerte fikk diplom og rose på STKs Nyttårsfest. Her er komiteens gjengivelse og vurdering av oppgavene. 

de nominerte oppstilt foran en murvegg

De nominerte. Fra venstre: Tiffany Linn Utvær Gasser, Kaja Berg Hjukse, Sandra Janzso, Elisabeth Kyllingstad, Helena Svedenborg og Amen Remi Moshi

Tiffany Linn Utvær Gasser: Becoming Sisters. Reworking Femininity and Relatedness among Muslim Converts in Buenos Aires

Sosialantropologisk institutt.

Foreslått av: Elisabeth Schober (veileder)

Tiffany Gasser’s thesis is based on six months of ethnographic fieldwork among female converts to Islam who are living in Buenos Aires, Argentina. The thesis is theoretically ambitious in the sense that it is located at the theoretical intersection of gender, kinship, and religious studies. In her contribution, Gasser explores how religious conversions among the female converts have led to processes that involve the reworking of identity and femininity. This multi-layered point of departure has enabled the author to take a rather unique approach towards the topic of female conversion to Islam. It has also allowed her to tackle the importance of the concept of sisterhood, with Gasser arguing that sisterhood is a platform that allows her female informants to rework identity issues and religious piety according to Islamic guidelines.

An important dimension of this study is also how the author approaches the mundane and ordinary practices of Islam – a particularly significant intellectual endeavor these days given our current fractious global situation that is marked by war, terror, and mass migration, and in which the spread of Islam is frequently being portrayed as a threat to social stability. By illustrating religious practices among converts within a less explored context like Latin America, the author complicates the often rather simplified picture of Islam that we are faced with these days.

Kaja Berg Hjukse: Exploring health systems from below: Childbirth in peri-urban Myanmar

Sosialantropologisk institutt.

Foreslått av: Heidi E. Fjeld

Kaja Berg Hjukses oppgave er en etnografisk studie og har sin teoretiske og metodiske base i kritisk medisinsk antropologi. Med fødsel som utgangspunkt, er oppgaven en undersøkelse av kvinner og kvinners muligheter og utfordringer i dagens Myanmar. Etter årtier med militært juntastyre, borgerkrig og svært svake helseindikatorer er Myanmar nå inne i en kompleks økonomisk og politisk omstillingsfase. Kvinners helse generelt, og mødrehelse og fødsel spesielt, er et understudert tema i Myanmar. Kvinnelige helsearbeidere er en viktig gruppe i oppbyggingen av et burmesisk helsesystem, men vi vet lite om deres motivasjoner, praksiser og utfordringer. Gjennom å undersøke politikk, praksiser og sosiale relasjoner som konstituerer fødsler, viser oppgaven hvordan fødselsrelaterte praksiser springer ut, og formes, av samspillet mellom statlige helsetjenester, tradisjonelle praksiser og religion. Fødsler er også hendelser hvor relasjonen mellom de fødende og jordmødrene er vesentlig, og Hjukse viser på interessante må ter hvordan kjønnede og religiøse ideer om omsorg former den tilliten som helsearbeiderne gis av de lokale kvinnene.

På en overbevisende måte løfter Kaja Berg Hjukse i denne oppgaven fram hvordan helsetjenester, og da spesielt i form av omsorg, er både kjønnet og tett knyttet sammen med buddhistisk ideologi og kosmologi. Mer overordnet viser oppgaven viktigheten av å se på strukturelle og økonomiske forhold knyttet til kvinners helse og helseadferd, samt de større moralske og religiøse rammeverkene disse forholdene er integrert i. Oppgaven gir sånn sett et originalt bidrag til Myanmar studier, medisinsk antropologi og kvinne- og kjønnsstudier.

Sandra Janzso: "It's not about picking up women, it's about building a life" - En sosialantropologisk studie av sjekkeartister i Oslo

Sosialantropologisk institutt

Foreslått av: Nefissa Naguib (veileder)

«It's not about picking up women - it's about building a life» er basert på et feltarbeid i Oslo fra ca oktober 2008 til juli 2009, blant unge menn som er dedikerte til hva Sandra Janzso kaller strukturert sjekking. Formålet med oppgaven er å vise hvordan denne interessen påvirker livsorganiseringa til aktørene involvert, som kollektivt omtales som sjekkeartister. Sjekkeartistene klassifiserer hverandre i et internt hierarki hvor kunnskap og moral inngår, og de tar del i hverandres sosialsirkler, bor sammen, fester sammen og støtter oppunder hverandres aktiviteter.

I oppgaven identifiserer Sandra Janzso tre organiserte aktiviteter som er med på å opprettholde miljøet gjennom sjekkeartistenes deltakelse, og klassifiserer aktivitetene i henhold til krav om involvering fra deltakernes side: workshop, seminar og bootcamp. Fordi sjekkemiljøet i Oslo er et nettverk uten fast lokasjon, hevder Janzso at alle disse aktivitetene inngår i miljøets landskap, som forstått med Tom Ingolds (2002) definisjon av et sted for opplevelse og aktivitet som «taskscape». Med empiriske eksempler framkommer det hvordan sjekkemiljøet paradoksalt skaper avstand til kvinner heller enn nærhet, og hvordan det er bemerkelsesverdig lite kontakt mellom informantene og kvinnene.

Oppgaven bidrar til å sette søkelys på en understudert gruppe menn, både regionalt og disiplinært. Janzso viser hvordan de gjør kjønnet sitt innenfor de rammene de anser for å være tilgjengelige, og hvordan de gjennom disse imitasjonene av det de anser for å være hegemonisk maskulinitet, bidrar til opprettholdelsen av et ideal svært få klarer å leve opp til. Dette paradokset sørger for sjekkemiljøet eksistens, og er samtidig dets bane.

Elisabeth Kyllingstad: Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Foreslått av: Espen Schaanning, (veileder)

Elisabeth Kyllingstads oppgave er en analyse av Camille Paglias tekst «The Birth of the Western Eye» (1991), som er en revidert versjon av et kapittel i hennes doktorgradsavhandling fra 1974: Sexual Personae: The Androgyne in Literature and Art. Ved å ta utgangspunkt i Hayden White’s metodiske refleksjoner har Kyllingstad undersøkt Paglias måte å argumentere for sine teser på ved avdekke hva slags «plot»-strukturer som legges til grunn i den idéhistoriske framstillingen. Det er en svært spennende og original analyse som avdekker at Paglia på ulike måter og i ulik grad benytter seg av plot-strukturene komedie, romanse, tragedie og satire i sin framstilling – til tross for at hun nettopp søker å unngå slike narrative tilnærminger til kjønnsfeltet. Paglia leses dermed så å si mot hårene.

I sin lesning av Paglia lykkes Kyllingstad ikke bare i å vise hvordan en og samme tekst kan inneholde mange narrative strategier, hun viser oss også hvordan ulike kjønnsmetaforer og kjønnsdikotomier kan inngå i helt ulike plotstrukturer.

Oppgaven illustrerer på en overbevisende måte hvordan den kjønnede tolkningen av historien er full av ambivalenser og tvetydigheter.

Amen Remi Moshi: HIV serostatus disclosure among HIV pregnant women enrolled at Prevention of Mother to Child Transmission at antenatal and postnatal care in Tanzania

Institutt for Helse og samfunn

Foreslått av: Christoph Gradmann (biveileder)

Mother to child transmission of HIV, is the common way children become infected with HIV over 90% as a result of their mother being HIV positive. Viral transmission occurs during pregnancy, childbirth or breast feeding. About 2.6 million children under the age of 15 are living with HIV globally, 91% of them come from Sub -Saharan Africa. On this background Moshi has in his master thesis written on disclosure of HIV serostatus by pregnant women to a sexual partner based on interviews done in a Tanzanian hospital. The results from Moshis study indicate, HIV+ test diagnosis was accompanied by shock, pain, confusion, denial and added an extra burden to pregnant women concerning the health prospects of the fetus. Fears of abandonment, being blamed as a source of infections, lack of communication about HIV were identified as barriers of disclosure to a sexual partner. Fear of HIV -related stigma and discrimination was found as a main barrier of disclosure to significant others. Couple HIV testing and counseling was identified as a facilitator of disclosure for participants who needed support.

Working with this thesis Moshi met women who arguable were in the most critical phase of their lives as an ingenious and emphatic researcher. Through his thesis Moshi demonstrates invaluable insight about how existential choices were made in relation to one of the biggest challenges to health of mothers and children on this globe.

Ragnhild Sofie Selstø: A New Feminism for China? A Case Study of LEAN IN Circles in Mainland China

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Foreslått av: Anna Lisa Ahlers (veileder)

In this thesis, Ragnhild Sofie Selstø asks whether the Chinese version of LEAN IN (Women, Work and Will to lead) circles really herald a new feminism in the country, as it is claimed by some foreign observers. Through a unique qualitative study of these groups and in-depth interviews with some of their members in Hangzhou and Beijing, she draws a different picture. Although the Chinese LEAN IN groups try to create a distinctively local interpretation of this new strategy for women empowerment, embedded in the social, cultural and political context of China, they actually refrain from setting it up against the official mainstream line, as represented by the ACWF (All-China Women’s federation), for instance. Interestingly enough, Selstø’s informants were most often also vehemently distancing themselves from any kind of conventional ”feminism”.

Most interviews – and all of the group LEAN IN activities and group work she attended – were carried out in Chinese language, a complexity which should also not be underestimated.

Selstø’s research contributes with something completely new to the study of women issues in China, since LEAN IN, as a new and rapidly growing phenomenon, has so far not been the subject of any scientific exploration in the Chinese context.

Helena Svedenborg: "Hver for seg og samlet". En kritisk analyse av femten barnesakkyndige erklæringer med et eksplisitt fokus på kjønn og foreldreskap.

Psykologisk institutt

Foreslått av: Hanne Haavind (veileder)

I denne oppgaven analyserer Helena Svedenborg sakkyndige erklæringer fra psykologer i barnevernsaker som er ment å belyse forhold som gjelder omsorgssvikt og voldsutøvelse overfor barn i saker hvor omsorgsovertakelse kan være en adekvat reaksjon for å beskytte utsatte barn. Mandatet som definerer den sakkyndiges oppgave er vanligvis formulert i kjønnsnøytrale termer, og kan se omtrent slik ut: «Den sakkyndige bes utrede foreldrenes omsorg hver for seg og samlet. Dette skal vurderes i forhold til barnas behov for omsorg, oppfølging og utviklingsstøtte.» Kandidatens nysgjerrighet var særlig knyttet til hvordan slike mandat med referanse til foreldrene «hver for seg og samlet» ble fulgt opp i spesifikke saker; Ble forutsetningen om en kjønnsnøytral tilnærming vedlikeholdt gjennom arbeidet i den enkelte sak, eller ble koplinger mellom foreldres kjønn og deres utøvelse av foreldreskap trukket inn på indirekte og ureflekterte måter? Med en sosialkonstruktivistisk lesestrategi finner Helena Svedenborg at gangen i utredningen følger et kjønnet mønster, det vil her si at forestillinger om kvinnekjønn og mannekjønn er med på lasset i det som likevel lanseres som oppfyllelsen av en forventing om kjønnsnøytralitet og likebehandling.

På en overbevisende måte demonstrerer Svedenborg i sin oppgave hvordan ideen om en kjønnsnøytral utredning av mødre og fedre kanskje ikke er en god rettesnor. Gjennom et solid analysearbeid evner kandidaten å få fram at akkurat som kjønn former mødres og fedres forestillinger om seg selv og hverandre, må også den sakkyndige reflektere over hvordan kjønn blir en tolkningsramme for hvor man ser og hva man ser etter gjennom alle stegene i den sakkyndige gjennomgangen av hver enkelt sak.

Komiteen

  • Kari Nyheim Solbrække
  • Marianne Bjellenad Kartzow
  • Elisabet Rogg
Publisert 13. jan. 2017 12:22 - Sist endret 5. jan. 2021 14:04