Formål og historikk

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil gjerne fremheve og anerkjenne forskningsarbeidet som drives av studenter, samt inspirere studenter til kvalitet og originalitet. Derfor har det hvert år siden 1992 blitt delt ut en pris til den beste masteroppgaven med kjønnsperspektiv, levert ved Universitet i Oslo.

Nominasjonene skal tjene som en oppmuntring for dem som har avsluttet sine arbeider, og som en inspirasjon for dem som kommer etter. Gode oppgaver får nok sin oppmerksomhet i de fagmiljøene de springer ut av, men det er særlig arbeidenes bidrag til kjønnsforskningen som skal fremheves her. Dermed blir prisutdelingen også et lite bidrag til å gjøre de nominerte arbeidene kjent som kjønnsforskningsarbeider. 

Formålet med prisen er blant annet:

  • å inspirere studenter til kvalitet og orginalitet i oppgaver med kjønnsperspektiv.
  • å gjøre kjent for forskere og for allmennheten hva masterstudentene bidrar med av oppgaver med kjønnsperspektiv.
  • å gjøre kjønnsperspektivet kjent for allmennheten.

Prisen er opprettet på initiativ fra Fondet for kvinneforskning. Fondet disponerte i sin tid forfatterinntektene fra bøkene "Kvinner i fellesskap" og "Kvinneforskningens bidrag til samfunnsteori" i serien "Kvinners levekår og livsløp". Den årlige avkastningen fra fondet ble stilt til disposisjon for STK og  sammen med arven senteret mottok fra Siri Sverdrup Lunden ble grunnlaget for prisen dannet. Fondets penger tok slutt i 2002 og fra 2003 er det STK som avsetter penger til dette formålet.

STK er et sted hvor studenter, forskere og andre henvender seg for å søke kunnskap om forskning på kjønn og likestilling. Den forskningen som utføres av studenter er ofte vanskelig å få kjennskap til og får liten eller ingen utbredelse. Når STK henvender seg til alle forskningsenheter ved Universitetet og ber om forslag til kandidater til en pris, gis samtidig de som arbeider ved instituttene anledning til å vise frem den kjønnsforskningen de får kjennskap til som veiledere og som sensorer for masteroppgaver. STK er tverrfaglig, og resultatene fra de forskjellige disiplinene kan bringes hit og anerkjennes.

Publisert 7. juni 2018 16:01 - Sist endret 17. nov. 2022 12:44